Kanta.fi: EU:s coronavaccinationsintyg tas i bruk i Finland den 22 juni

17.6.2021

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten informerar. Finlands nationella coronavaccinationsintyg uppdateras så att det blir kompatibelt med EU:s vaccinationsintyg från och med den 22 juni. Detta innebär att man från och med 22 juni kan få EU:s vaccinationsintyg från Mina Kanta-sidorna.


Det nationella coronavaccinationsintyget byts automatiskt mot EU:s vaccinationsintyg på Mina Kanta-sidorna. Det lönar sig också att till exempel byta nationella coronavaccinationsintyg som man sparat i telefonen eller skrivit ut från Mina Kanta-sidorna till EU:s vaccinationsintyg, som är bättre känt i EU-länderna.

Ett coronavaccinationsintyg kan redan nu skapas för över 90 procent av de vaccinerade. Från vissa områden kommer uppgifterna till Mina Kanta-sidorna med fördröjning också i juni, så vaccinationsintygen syns ännu inte för alla vaccinerade personer. I fortsättningen ska intyget finnas tillgängligt på Mina Kanta-sidorna inom fem dygn från vaccinationen.

Målet är att också EU:s andra coronaintyg, det vill säga testintyget och intyg om tillfrisknande ska fås från Mina Kanta-sidorna från och med den 14 juli.

Alla EU:s coronaintyg är avgiftsfria för medborgarna och uppgifterna i intyget finns på finska, svenska och engelska.

Personer som inte använder Mina Kanta-sidorna kan för närvarande få ett annat coronavaccinationsintyg från hälso- och sjukvården, om intyget är nödvändigt på grund av resa. Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kommer i juli att få tillgång till en nationell utskrifts- och registreringstjänst. Med hjälp av den säkerställer man tillgången till EU:s coronaintyg också för personer som inte använder Mina Kanta-tjänsten.

Tidtabellen för införandet av vaccinationsintyget tidigarelades

Uppdateringen av det nationella vaccinationsintyget till EU:s vaccinationsintyg har tidigarelagts för att medborgarna ska ha tillgång till ett vaccinationsintyg som är kompatibelt i EU-länderna så snart som möjligt.

EU:s vaccinationsintyg kan fås från Mina Kanta-sidorna före EU:s övriga coronaintyg, eftersom det tekniska genomförandet av det nationella vaccinationsintyget delvis kunde utnyttjas för EU:s vaccinationsintyg.

I fortsättningen kommer man också att kunna få intyg över andra vaccinationer via Mina Kanta-sidorna.

Målet är att underlätta en trygg och fri rörlighet

EU:s vaccinationsintyg kan användas vid gränsövergångssituationer inom EU. EU:s mål med coronaintyget är att göra det enklare att röra sig fritt i EU. EU-medlemsländerna beslutar själva om andra närmare användningsändamål.

Personen ska före resan själv utreda hurdant intyg destinationslandet kräver. EU-länderna tar i bruk EU:s coronaintyg (EU digital COVID certificate) och deras applikationer vid olika tidpunkter. Detta innebär att EU-länderna inte nödvändigtvis har beredskap att utfärda och fastställa intyg helt samtidigt. I fråga om andra intyg beslutar EU-länderna själva vilka intyg de godkänner av personer som anländer till landet.

Det finns fortfarande skäl att allvarligt överväga resor i allmänhet eftersom smittläget är dåligt i många länder. Vidare ska man före resan noggrant kontrollera läget i destinationslandet och före returresan läget i Finland samt anvisningarna om covid-19.

Applikation som kan läsa intyget tas i bruk den 1 juli

Innehållet i och riktigheten i EU:s coronaintyg kan kontrolleras med hjälp av en digital applikation som kan läsa av intyget. I Finland kan applikationen börja användas 1 juli och i fortsättningen kan den användas av hälsovårdsmyndigheter, gränsmyndigheter samt handräckningsmyndigheter, såsom polisen och Försvarsmakten.

Coronaintygen kan kontrolleras i tre olika skeden:

  1. I utreselandet av dem som reser till Finland, varvid trafikidkarna om de så önskar kan förutsätta intyg av resenärerna på basis av avtal.
  2. Vid ankomsten till Finland, varvid hälsomyndigheterna och handräckningsmyndigheterna ansvarar för kontrollen med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.
  3. Vid avresa från Finland, varvid trafikidkarna kan bli tvungna att kontrollera intygen, om destinationsländerna förutsätter det på basis av avtal.

Mer information om anvisningarna och begränsningarna i fråga om resor i EU-länderna finns på webbplatsen Re-open EU (europa.eu).

Ytterligare information

Kanta.fi/coronaintyg

 

Källa: Kanta.fi