Ersättning av kostnader


Får jag ersättning för vårdkostnader om jag blir sjuk under en utlandsresa?

Du får medicinskt nödvändig vård till samma pris som lokala invånare när du visar upp ett europeiskt sjukvårdskort i ett EU-/EES-land, Storbritannien, Nordirland eller Schweiz. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort eller det inte accepteras, kan du ansöka om ersättning för vårdkostnaderna i efterhand hos FPA eller hos sjukförsäkringsinstitutionen i det vårdgivande landet.

Om du har behövt vård i ett land utanför EU eller EES, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland, ersätts kostnaderna inte. Det rekommenderas att man tecknar en privat reseförsäkring.

Kan jag få ersättning för vårdkostnaderna om jag på eget initiativ söker vård utomlands?

Ja. Du kan ansöka om ersättning hos FPA om du på eget initiativ uppsöker vård i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland. FPA ersätter kostnaderna på det sätt som om du hade fått vård i en motsvarande situation inom ditt eget välfärdsområde. Du betalar dock alltid en klientavgift. Ansök om ersättning inom sex månader efter att du betalat för vården.

Du kan även ansöka om förhandstillstånd som motsvarar EU-förordningen hos FPA för vård utomlands. Då betalar du för vården lika mycket som lokala invånare.

Om du uppsöker vård utanför EU eller EES, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland, kan du inte få ersättningar för vårdkostnaderna från FPA.

Får man veta ersättningsbeloppet i förväg?

Om du vill kan du på förhand fråga FPA hurdana ersättningar du kan få för vård som getts utomlands. Ansök om förhandsbesked i god tid innan du söker vård, eftersom FPA begär behövliga uppgifter av den offentliga hälsovården inom ditt välfärdsområde.

För ansökan om förhandsbesked behöver du en utredning av en läkare som ger vård utomlands om den vård som ska ges, en uppskattning av vårdkostnaderna och en remiss, om en sådan krävs för motsvarande vård i Finland. FPA ersätter vårdkostnaderna på det sätt som anges i förhandsbeskedet, om vården har genomförts i enlighet med de uppgifter som du lämnat.

Kan jag få FPA-ersättning för vilken som helst vård som jag fått utomlands?

Du kan inte. FPA ersätter endast vård som getts i ett annat EU- och EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland.  En förutsättning för ersättning är också att vården är medicinskt nödvändig och hör till den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Om du söker dig till utlandet för vård med förhandstillstånd kan du få ett förhandstillstånd för sådan vård som ingår i tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Du kan alltså inte få ett förhandstillstånd för sådan vård som inte finns tillgänglig i Finland. Undantag från detta är sällsynta sjukdomar för vilka man i vissa fall kan få ett förhandstillstånd.

Varför måste jag betala kostnaderna först själv när jag söker vård i ett annat EU-land?

Om du åker utomlands för vård utan förhandstillstånd, får du ersättning för vården enligt de faktiska kostnaderna. Praxisen grundar sig på EU:s patientdirektiv.

Om du söker dig utomlands för planerad vård med förhandstillstånd, betalar du den lokala klientavgiften för vården. Vårdgivarlandet fakturerar Finland för resten av vårdkostnaderna.