Ersättning av kostnader


  1. Hur ersätts patienten för vårdkostnader som uppkommit utomlands?

Vårdkostnaderna ersätts på olika sätt beroende på om du själv har sökt vård i ett annat land eller om vården har varit medicinskt nödvändig under en vistelse utomlands (till exempel om du har blivit akut sjuk under en semesterresa). Du får ersättning för kostnaderna endast för sådan vård som ingår i de finländska hälso- och sjukvårdstjänsterna. Kostnaderna kan ersättas i efterhand om du först har betalat dem själv.

EU- och EES-länderna och Schweiz

a) Om du själv har sökt vård utomlands, kan du få sjukvårdsersättning för vårdkostnaderna (så kallad FPA-ersättning) på samma sätt som för vård inom den privata hälso- och sjukvården i Finland.

b) Om du behöver medicinskt nödvändig vård under en vistelse utomlands, till exempel om du insjuknar akut, har du möjlighet att få vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Om du ändå har betalat kostnaderna själv, kan du i Finland i efterskott få ersättning till högst det belopp som din hemkommun hade betalat om den hade gett dig motsvarande vård. Jämförelsepriset är då kostnaden för motsvarande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i patientens hemkommun. Om vården som erhållits utomlands var dyrare än motsvarande vård skulle ha varit inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland måste du själv betala mellanskillnaden.

När du ansöker om ersättning i efterhand kan du även välja ersättning enligt lagstiftningen i det vårdgivande landet. Då hör sig FPA för om ersättningsbeloppet hos det land där vården getts. Ersättningen kan vara högre eller lägre än ersättningen enligt lagstiftningen i Finland. Det är inte möjligt att ge detaljerad information om ersättningslagstiftningen eller beloppet av den ersättning som betalas ut i olika länder.

c) Om du har fått ett förhandstillstånd (blankett S2) för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz betalar du klientavgiften i det land där vården ges. Om du trots förhandstillståndet måste själv betala de faktiska vårdkostnaderna, utreder FPA hur stor ersättning som betalas för vården i det vårdgivande landet och i Finland. Ersättningen betalas enligt det större ersättningsbeloppet. Kostnader ersätts på samma sätt även i det fall att du ansöker om och beviljas förhandstillstånd efter att du har fått vård.

Övriga länder

a) Om du har behövt sjukvård någon annanstans än i ett EU-/EES-land eller Schweiz, har du med stöd av sjukförsäkringslagen rätt att få ersättning för vårdkostnaderna (så kallad FPA-ersättning) på samma sätt som om du hade använt tjänster inom den privata hälso- och sjukvården i Finland. Du kan ansöka om ersättning från FPA i efterhand med blankett SV 128. Resekostnaderna ersätts inte.

b) Om du uppsöker vård någon annanstans än i ett EU-/EES-land eller Schweiz kan du inte få ersättning för vårdkostnaderna från FPA.

2. Hur ersätts resekostnader och övernattningskostnader?

Du måste i allmänhet först själv betala kostnaderna för resor och övernattning utomlands. FPA ersätter kostnaderna i efterhand under vissa förutsättningar.

EU- och EES-länderna och Schweiz

Resekostnader som orsakas av att du plötsligt insjuknar i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ersätts enligt följande:

Kostnaderna för en resa som företagits i utlandet ersätts enligt det färdsätt som anses nödvändigt till närmaste lokala vårdenhet, där du kunde ha fått tillgång till nödvändig undersökning eller vård. Kostnaderna för den andel av en resa som företagits i Finland ersätts enligt det färdsätt som anses nödvändigt från flygplatsen, hamnen eller riksgränsen i hemlandet till närmaste vårdenhet, där du kunde ha fått nödvändig undersökning eller vård.

Om du på eget initiativ har uppsökt vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, ersätts resekostnaderna som om resan hade företagits i Finland till närmaste verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården, där du kunde ha fått nödvändig undersökning eller vård.

Rese- och uppehållskostnaderna ersätts fram till vårdenheten i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, om FPA har beviljat dig ett förhandstillstånd (blankett S2) för vård utomlands

eller om den offentliga hälso- och sjukvården ordnar din vård utomlands i form av en köpt tjänst.

Norden

Du kan få ersättning för de tilläggskostnader som hemresan orsakar om du har insjuknat under en vistelse i ett annat nordiskt land och är tvungen att använda ett dyrare färdsätt på hemresan än planerat. Ersättningen ska i första hand sökas före resan i det land där du fick vård.

Övriga länder

Resekostnaderna ersätts inte om de uppkommer någon annanstans än i ett EU-/EES-land eller Schweiz.

  1. Ersätts kostnaderna för tandreglering som gjorts utomlands?

Åtgärder för tandreglering ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen, om tandregleringen varit nödvändig för behandling av en annan sjukdom än en tandsjukdom. Ersättning för kostnader för tandreglering utomlands kan sökas med blankett SV 128.

  1. Vad ersätter FPA och hur mycket om jag till exempel vill åka till Tallinn för en axeloperation som kostar 1 500 euro eller för ett tandvårdsingrepp som utförs under narkos?

Kostnaderna ersätts i enlighet med sjukförsäkringslagen som sjukvårdskostnader (så kallad FPA-ersättning) om du söker vård i Tallinn. Du kan alltså få samma ersättning som du skulle få om du anlitade privata hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Beloppet av sjukvårdsersättningarna varierar enligt ingrepp. Du kan läsa mer om sjukvårdsersättningstaxorna i FPA:s websidor (på finska).

Om du har beviljats förhandstillstånd (blankett S2) för vården i Tallinn, har du avvikande rätt till ersättning.

  1. Ersätts specialersättningsgilla läkemedel som skaffats från utlandet?

Om du har gällande rätt till specialersättning för läkemedel, utbetalas specialersättning också för läkemedel som köpts från utlandet. En förutsättning är att motsvarande läkemedelspreparat har godkänts som specialersättningsgillt i Finland.

  1. Ersätts kostnader för hjälpmedel när de har uppkommit utomlands?

Om du har sökt vård utomlands och orsakas kostnader för hjälpmedel, ersätts dessa kostnader inte med stöd av sjukförsäkringslagen eller någon annan lagstiftning.

Om du vistas tillfälligt i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ska du med det europeiska sjukvårdskortet under vistelsetiden få tillgång till ett sådant hjälpmedel som är medicinskt nödvändigt. Om du till exempel bryter benet och behöver kryckor, kan du få dem med det europeiska sjukvårdskortet.

  1. Vem ansvarar för reparationen och reparationskostnaderna om ett dyrt hjälpmedel, till exempel en elektrisk rullstol, går sönder utomlands?

Du ansvarar själv för reparationen av hjälpmedlet och reparationskostnaderna om ett hjälpmedel du förfogar över går sönder utomlands. Efter hemkomsten till Finland har du rätt att få ett helt hjälpmedel. Om du vill ha ett nytt hjälpmedel till utlandet, måste du själv ansvara för arrangemangen och kostnaderna för leveransen av hjälpmedlet.

FPA eller den offentliga hälso- och sjukvården har ingen skyldighet att delta i kostnaderna för service eller reparation av hjälpmedlet eller ordnandet av reparationen utomlands, om de inte ordnas i vistelselandet med stöd av det europeiska sjukvårdskortet.

  1. Hur länge har kostnaderna för sjukvård utomlands ersatts?

FPA har sedan år 2004 beviljat ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands åt personer som är sjukförsäkrade i Finland, om personen på eget initiativ har sökt vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. Kostnader för brådskande vård har ersatts avsevärt längre än så. Ersättningar har med stöd av sjukförsäkringslagen betalats för läkar- och tandläkararvoden, kostnader för undersökning och vård samt läkemedel.

År 2014 trädde lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i kraft. Med stöd av lagen utbetalas ersättning på olika sätt beroende på om patienten har insjuknat akut utomlands eller om patienten på eget initiativ har sökt vård utomlands. Ersättningarna skiljer sig också åt beroende på om kostnaderna har uppkommit i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz eller om de uppkommit utanför Europa.

  1. Hur stor procentuell andel av vårdkostnaderna utomlands ersätter FPA?

Sjukvårdsersättningarna enligt sjukförsäkringslagen uppgår i allmänhet till cirka 20–30 procent av läkararvodena och kostnaderna för undersökning och vård enligt prisnivån i Finland. Till vissa delar kan andelen som ersätts vara mindre eller större.

Ersättningarna enligt vårdkostnaderna inom den offentliga hälso- och sjukvården är i genomsnitt större. Statistiska uppgifter om dem finns än så länge inte att tillgå.

  1. Varför måste man först betala vårdavgifterna i vårdlandet själv och få ersättning för kostnaderna först senare? Varför har man inte byggt upp en modell med betalningsförbindelse?

I enlighet med patientdirektivet betalar patienten först själv alla vårdkostnader och får ersättning i efterskott från det land som ansvarar för hans eller hennes hälso- och sjukvårdskostnader.

Hälso- och sjukvårdsproducenterna kan vara av olika slag i olika länder. Alla serviceproducenter omfattas inte av det lagstadgade ersättningssystemet. Därför betalar länderna inte direkt ersättning till varandra för kostnader som uppkommit då patienter har sökt vård utomlands. Ersättningen fastställs alltid utifrån den avgift som har patienten betalat och i enlighet med lagstiftningen i det land som ansvarar för ersättningen.