Vård utomlands


Hur får jag vård om jag blir sjuk utomlands?

Varje land ger vård enligt sin egen lagstiftning. Ta del av landspecifik information om hälsovårdstjänsterna i olika länder på webbplatsen EU-hälsovård.fi.

Om du har ett europeiskt sjukvårdskort får du med kortet medicinskt nödvändig vård i EU-/EES-länderna, i Storbritannien och i Schweiz. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Du får vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare. Om du reser i Australien, får du nödvändig vård genom att visa upp ditt FPA-kort och pass.

Vid resor i andra länder har du rätt till brådskande vård. Det är tillrådligt att teckna en reseförsäkring som täcker vårdkostnader.

Kan jag söka vård utomlands? Hur sker detta i praktiken?

Du kan fritt resa till ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland för planerad vård antingen på eget initiativ eller med förhandstillstånd som motsvarar EU-förordningen. Du har rätt till vård på samma villkor som de lokala invånarna. Schweiz, Storbritannien och Nordirland har dock ingen lagstadgad skyldighet att ge dig vård om du på eget initiativ har rest till dessa länder för planerad vård.

Hitta en lämplig vårdenhet och kom överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Ta även del av checklistan för dig som söker vård.

Om du på eget initiativ uppsöker vård i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland, betalar du först själv alla vårdkostnader. Du kan ansöka om ersättningar för vård i efterhand hos FPA. FPA ersätter kostnaderna högst till det belopp som motsvarande vård hade kostat inom ditt välfärdsområde i Finland.  Du betalar alltid själv klientavgiften som den offentliga hälso- och sjukvården i Finland skulle ha tagit ut för din vård.

Om du söker dig utomlands för planerad vård med förhandstillstånd som motsvarar EU-förordningen, betalar du den lokala klientavgiften för vården. Ta del av vanliga frågor om förhandstillståndet på EU-hälsovård.fi.

Du kan söka dig till vård även till länder utanför EU/EES. Då får du ingen FPA-ersättning för vårdkostnaderna. Vårdgivaren behöver inte heller ta emot dig. Kom överens om vården direkt med vårdgivaren.

Hur får jag information om vårdmöjligheterna och om vårdpriserna utomlands?

Utgångspunkten är att du själv ska ta reda på vilka vårdmöjligheter som finns i det land där du vill få vård. Du hittar länkar till och tips om webbplatser om olika länders hälso- och sjukvårdstjänster och priser på dem på våra landspecifika sidor. I varje EU-land finns dessutom en kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, där du får information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i landet.

Fråga om priserna i förväg hos det sjukhus eller den vårdenhet dit du skulle vilja gå.

Kan ett sjukhus neka vård för mig om jag vill söka mig till planerad vård i ett annat EU-land?

Inte utan ett särskilt skäl. EU:s patientdirektiv förpliktar att ta emot en patient som kommer från ett annat EU-land och att ge vård på samma sätt som åt de lokala invånarna. Om det finns kö till vården, ställs du i kö på samma sätt som de lokala invånarna.

Mottagandet av klienter som kommer från ett annat EU-land kan begränsas endast om landets egna patienters tillgång till vård äventyras. Om det till exempel kommer så många patienter från utlandet att sjukhusets kapacitet inte räcker till för att ta hand om de lokala invånarna, kan det neka vård. Sjukhuset måste anmäla om detta, så du kan fråga om eventuella begränsningar vid respektive lands kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Hur ordnas den fortsatta vården om jag har fått vård i ett annat land?

Du får fortsatt vård normalt i Finland. Du behöver inte ansöka om fortsatt vård utomlands även om du först har fått vård utomlands. Läkaren bedömer ditt behov av fortsatt vård. Den fortsatta vården kan vara annorlunda i Finland än vad som en läkare i ett annat land har rekommenderat, eftersom vårdpraxisen kan variera från land till land.

Om du får vård utomlands, be om att få alla handlingar om din vård efter att den slutförts. Patienthandlingarna hjälper vid bedömningen av vårdbehovet och den fortsatta vården.

Varför söker personer från Finland vård utomlands? Är det allmänt?

Personer har många anledningar till att söka vård utomlands. Anledningen kan vara till exempel ett förmånligare pris eller kortare vårdköer. Vården av vissa ovanliga sjukdomar kan ha centraliserats i ett visst land. Vissa kan vilja få vård på ett visst sjukhus eller av en viss läkare. Många har också band med utlandet, såsom familj eller ett bekant språk eller en bekant kultur.

Du kan på Slideshare-kontot för kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård se FPA:s statistik om ersättningar för vård utomlands. Statistiken omfattar dock inte sådan vård för vilken man inte har ansökt om FPA-ersättning eller som inte berättigar till FPA-ersättning.