Vård utomlands


  1. Vad är patientdirektivet?

Patientdirektivet stärker patientens rätt att söka sig till ett annat EU-land för att anlita hälso- och sjukvårdstjänster. Dessutom tryggar patientdirektivet patientens rätt att i efterhand få ersättning för vård som getts i ett annat EU-land på samma grunder som om motsvarande vård hade getts i hemlandet.

Patientdirektivet förpliktar EU-länderna att ta emot patienter som kommer från andra EU-länder för att söka vård. EES-länderna och Schweiz tillämpar inte patientdirektivet och har alltså ingen skyldighet att ta emot patienter från EU-länderna. Patientdirektivet tillämpas på hälso- och sjukvårdstjänster oberoende av hur de har producerats eller organiserats.

Till tillämpningsområdet för patientdirektivet hör alla slags hälso- och sjukvårdstjänster, med undantag av långtidsvård, organdonationer och organtransplantationer samt vaccinationer. I Finland tillämpas patientdirektivet inte heller på tjänster inom företagshälsovården eller skol- och studenthälsovården, vilket innebär att man inte kan komma till Finland från utlandet för att använda dessa tjänster. Patientdirektivet gäller heller inte socialservice.

  1. I vilka länder kan man söka vård utomlands och vilket slags vård kan man söka?

Du kan fritt söka vård utomlands i vilket land som helst. Du kan även söka vård för en kronisk sjukdom utomlands.

Du kan resa till ett annat EU-land för att använda tjänster inom både basvården och den specialiserade sjukvården. På motsvarande sätt kan en person som är sjukförsäkrad i ett annat EU-land fritt söka vård i Finland för att använda tjänster inom såväl den offentliga som den privata hälso- och sjukvården.

När du reser utomlands för att söka vård måste du i allmänhet först betala vårdkostnaderna själv. Du kan ansöka om ersättning från FPA i efterhand. Om du inte vill betala kostnaderna själv kan du ansöka om förhandstillstånd för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. Tillståndet har karaktären av en betalningsförbindelse för att ersätta vårdkostnaderna, vilket innebär att patienten enbart behöver betala den eventuella klientavgiften inom hälso- och sjukvården i det vårdgivande landet. Tillståndet beviljas i allmänhet i undantagsfall när den vård som patienten behöver inte kan ordnas i Finland. Utomlands genomförs vården och beslutsfattandet gällande vården alltid i enlighet med lagstiftningen i landet. Det kan förekomma skillnader mellan olika länder i fråga om tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården. Det kan alltså finnas behandlingar utomlands som inte ordnas i Finland.

Om du reser utomlands för att söka vård är det bra att på förhand kontrollera att serviceproducenten inom hälso- och sjukvården har tillstånd för verksamheten.

  1. Hur får jag information om vårdmöjligheterna utomlands?

Utgångspunkten är att du själv måste ta reda på vilka vårdmöjligheter som finns i det land där du vill få vård och hur man söker vård där.

I varje EU-land finns minst en kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Kontaktpunkterna har i uppgift att ge information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i det egna landet, praxisen för att söka vård och patientens rättigheter samt förfarandena för sökande av ändring och rättelse. Kontaktpunkterna ger även allmän information om gränsöverskridande vård och ersättning av kostnaderna.

Myndigheterna och sjukförsäkringsinrättningarna som ansvarar för den lagstadgade sjukförsäkringen i respektive EU- och EES-land samt Schweiz är även skyldiga att ge patienter information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i det egna landet.

Kontaktuppgifter till kontaktpunkterna och sjukförsäkringsinrättningarna.

  1. Kan ett sjukhus utomlands vägra att ta emot en patient?

Serviceproducenter inom hälso- och sjukvården som är verksamma i EU-länderna kan begränsa mottagandet av patienter som kommer från utlandet för att söka vård enbart om landets egna patienters tillgång till vård äventyras. En sådan situation kan uppkomma till exempel om antalet patienter från utlandet överstiger det mottagande sjukhusets kapacitet att ge vård till de lokala invånarna.

En begränsning av mottagandet av patienter från utlandet ska meddelas på förhand. Du kan kontrollera eventuella begränsningar hos den nationella kontaktpunkten i destinationslandet.

  1. Hur ska man gå till väga om vården kräver flera besök och en del av vården ges utomlands?

Om en del av vården ges utomlands lönar det sig att avtala om den övriga vården och även om den fortsatta vården redan innan man söker vård utomlands. Ifall man inte har avtalat om den fortsatta vården på förhand, ska patienten efter återkomsten till hemlandet kontakta hälsovårdscentralen eller sjukhuset i sin hemkommun för att avtala om den. I Finland ges vården alltid enligt de finländska vårdprinciperna även när en del av vården har getts utomlands.

  1. Kan en patient skickas utomlands för vård?

Om patienten samtycker kan han eller hon skickas utomlands för att få vård. Vården av patienten ska dock alltid ske i samförstånd med honom eller henne. Patienten har också alltid rätt att säga nej till en viss behandling.

  1. Behövs en remiss om man vill få vård utomlands?

Hur man söker vård utomlands beror på lagstiftningen i landet där vården ges. Patienten ska ha en remiss om en sådan krävs för att få vård.

En läkare som är verksam i Finland kan inte skriva en remiss direkt till en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården i ett annat land. När du söker vård utomlands måste du i allmänhet själv överlämna den remiss eller det läkarutlåtande som skrivits i Finland och eventuella andra patientdokument till vårdgivaren.

  1. Hur får jag information om kvaliteten på vården utomlands?

Den nationella kontaktpunkten i landet där vården ges är skyldig att ge information om kraven gällande kvaliteten på hälso- och sjukvårdstjänsterna i det aktuella landet. En serviceproducent inom hälso- och sjukvården är i sin tur skyldig att ge information om kvaliteten på vården inom den egna organisationen.

Tillgången på information om kvaliteten på vården varierar från land till land. I vissa länder produceras mer omfattande information än i andra. Du kan höra dig för om tillgången på information hos EU-ländernas kontaktpunkter.

  1. När behöver man det europeiska sjukvårdskortet? Vad gör man om kortet har kommit bort?

Du behöver ett europeiskt sjukvårdskort om du blir akut sjuk i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz när du vistas tillfälligt i landet, till exempel under en semesterresa. I dessa situationer är det möjligt att med det europeiska sjukvårdskortet få medicinskt nödvändig vård genom att endast betala den lokala klientavgiften. Det europeiska sjukvårdskortet kan användas inom den lagstadgade offentliga hälso- och sjukvården i varje EU- och EES-land och Schweiz.

Du kan ansöka om kortet i FPA:s e-tjänst, genom att ringa till FPA:s telefontjänst 020 692 224 eller med blankett SV 193.

Om du vårdas utomlands och behöver ett kort ska du kontakta FPA:s center för internationella ärenden + 358 (0)20 63 40 300. Centret skickar ett intyg som tillfälligt ersätter kortet.

  1. I hur stor utsträckning söker personer från Finland vård utomlands?

Det finns än så länge ingen exakt information om detta. Europeiska kommissionen har utrett européernas vilja att resa utomlands för att anlita hälso- och sjukvårdstjänster. Enligt utredningarna har finländarnas intresse för att söka vård utomlands varit litet.

Viljan att söka vård utanför Finland torde begränsas av att patienten först måste betala alla vård- och resekostnader själv, eftersom kostnaderna ersätts först i efterhand. Bristande språkkunskaper, långa geografiska avstånd och patientens hälsotillstånd kan också begränsa sökandet av vård utomlands.