Polen

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 999 (ambulans).


Tillgång till vård

Med det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC) får du medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Polen. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Du kan behöva sådan vård exempelvis vid akut sjukdom eller en olycka.

Du kan även få vård i anslutning till graviditet, förlossning eller en långvarig sjukdom. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din utlandsvistelse, kontakta den utländska vårdtillhandahållaren i förväg och kom överens om ordnandet av vården.

Det europeiska sjukvårdskortet garanterar inte kostnadsfri vård, utan du betalar samma pris för vården som lokala invånare. Vi rekommenderar att du också har papperskopior av kortet med dig. Om du inte har det europeiska sjukvårdskortet eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du söka ersättning hos FPA i efterhand.

Akut insjuknande

Läkare

Uppsök en allmänläkare som har ett avtal med den nationella sjukförsäkringskassan (Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ). NFZ regionkontor ger kontaktuppgifter till vårdenheter som har avtal med det. Du känner igen sådana vårdenheter också på bokstäverna NFZ på logotypen.  För besök hos specialist krävs remiss från en allmänläkare. Undantag från detta är gynekologer, förlossningsläkare, tandläkare, venereologer, onkologer och psykiater, vars mottagning du kan besöka utan remiss från allmänläkare.

När du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på besöket, är vården kostnadsfri. Allmänläkarmottagningar har vanligtvis öppet måndag–fredag kl. 8–18. Utanför kontorstider, på veckoslut och helgdagar tillhandahålls dygnetruntvård av serviceproducenter som har avtal med NFZ. Kontaktuppgifter till dem fås hos NFZ:s regionala kontor eller du kan söka kontaktuppgifterna i NFZs sökmotor.

Tandläkare

Uppsök en tandläkare som har ett avtal med NFZ. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort på mottagningen.

Den kostnadsfria tandvården som ingår i sjukförsäkringen är begränsad. Dessutom är endast en del av de ingrepp som utförs och de material som används av tandläkaren gratis för patienter.

På tandläkarmottagningarna får du en lista över kostnadsfria tjänster och material som fastställts av hälsovårdsministeriet. Du betalar för alla tjänster och material som inte finns med på listan själv.

Läkemedel

Receptet kan skrivas av en läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, som har rätt att skriva recept.

För de flesta basläkemedel betalar du ett fast pris. För andra läkemedel betalar du en varierande andel av priset. Vissa läkemedel ersätts inte alls.

I Polen är recept alltid elektroniska, så om du inte har en patients internetkonto, ska du be din läkare att skriva ut e-receptets informationsblankett (e-prescription information form) åt dig. När du besöker ett apotek, visa upp denna blankett och ett dokument som berättigar dig till den behandling du behöver.

E-recept i Polen är giltiga i

  • 30 dagar för de vanligaste läkemedlen och egenvårdsläkemedel
  • 7 dagar för antibiotika
  • 120 dagar för immunologiska läkemedel
  • 365 dagar för läkemedel för kroniska sjukdomar
  • 30 dagar för narkotikaklassade läkemedel och psykotropa läkemedel

För att receptet ska vara giltigt i ett år krävs en bekräftelse av läkaren. Observera att om ditt recept är giltigt i ett år, ska du hämta den första satsen inom 30 dagar efter förskrivningen. Du kan köpa läkemedel för upp till 120 dagar i taget. På NFZ:s webbplats kan du söka aktörer som tillhandahåller ersättningsgilla receptbelagda läkemedel (på polska).

Du kan också köpa läkemedel i Polen med det elektroniska recept som en läkare utfärdar för dig i Finland. Tjänsten är endast tillgänglig på vissa apotek i Polen. Fler apotek ansluter sig efter hand. Du får ut dina läkemedel på apotek i Polen genom att visa upp ditt pass eller ett ID-kort. Användningen av elektroniska recept utomlands är behäftat med vissa begränsningar. Bekanta dig med alla begränsningar på webbplatsen Kanta.fi. Du kan ansöka om läkemedelsersättning vid FPA i efterhand.

Vård på sjukhus

För vård på sjukhus krävs vanligtvis remiss från en läkare. I nödfall kan du gå direkt till akutmottagningen vid ett sjukhus (SOR). Vid NFZ:s avtalssjukhus får du vården kostnadsfritt när du visar upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du också ambulanstransporten i nödfall kostnadsfritt. Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport för hemresan till Finland, står du själv för hela resekostnaden. Det rekommenderas att du tecknar en reseförsäkring som täcker dessa kostnader.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Polen för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Nedan listas några användbara webbplatser om planerad vård i Polen. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Polen till den nationella kontaktpunkten i Polen.

Den nationella kontaktpunkten i Polen kan även hjälpa dig att hitta en vårdgivare. Mer information finns på webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Polen. Information om hälso- och sjukvård som grundar sig på samordningen av de sociala trygghetssystemen i Europeiska unionen ges av Polens nationella sjukkassa. Du kan kontakta sjukförsäkringskassan via e-post ca17(at)nfz.gov.pl eller genom att ringa +48 22 572 62 68. Du kan även få mer information om regionala avdelningar (webbplatsen på polska).

På NFZ:s webbplats (på polska) hittar du kontaktuppgifter till serviceleverantörer inom hälso- och sjukvården. Dun hittar mer information om hälsovården i Polen på NFZ:s webbplats (på engelska).

Kvalitet och säkerhet i vården

I Polen stadgas riktlinjerna för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården och de etiska principerna för vården i lagen. Den polska nationella sjukförsäkringskassan övervakar att vårdgivare inom den offentliga sektorn efterlever avtalen. Omfattande information om hälso- och sjukvårdens kvalitet och övervakning (på engelska) har sammanställts på webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Polen.

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.

Hälso- och sjukvårdssystemet

Polen har ett decentraliserat hälso- och sjukvårdssystem baserat på obligatorisk, offentlig sjukförsäkring. Styrningen, förvaltningen och finansieringen av systemet är uppdelade mellan hälsoministeriet, den nationella sjukförsäkringskassan (Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ) och territoriala självstyren. NFZ ansvarar för finansieringen av hälso- och sjukvårdstjänster och kommer överens om ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänsterna med både offentliga och privata serviceproducenter. Även privata serviceproducenter kan användas via de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna, så länge de har ett avtal med NFZ.

Privata serviceproducenter sköter den största delen av primär- och öppenvården. Största delen av slutenvården ges av offentliga aktörer vid sjukhus och andra anstalter, och resten ges av privata tjänsteleverantörer.