Användning av utländska recept i Finland

Du kan köpa läkemedel i Finland med ett skriftligt recept som förskrivits i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz om läkemedlet har försäljningstillstånd i Finland. Du kan även köpa läkemedel med ett elektroniskt recept som ordinerats i Estland, Kroatien, Portugal, Polen eller Spanien. Man kan inte köpa läkemedel i Finland med ett recept som förskrivits i ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz.


Ett recept som har förskrivits i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ska expedieras i Finland om det innehåller följande information:

• patientens efternamn, förnamn och födelsedatum
• datumet för utfärdandet av receptet
• uppgifter om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som har utfärdat receptet: efternamn, förnamn, yrkeskvalifikation, direkta kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer eller fax med internationellt riktnummer), arbetsadress (även land) och underskrift
• uppgifter om läkemedlet: läkemedel med namnet på det verksamma ämnet, läkemedelsform, mängd, styrka och doseringsanvisningar.

Apoteket kan efter eget gottfinnande expediera ett recept, även om en minimiuppgift i receptet skulle saknas.

Läkemedel som klassificerats som narkotika eller psykotropiska preparat och läkemedel vars recept ska förvaras på apoteket kan inte köpas med ett recept som har förskrivits i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. Om du behöver denna typ av läkemedel när du vistas i Finland, måste du be om ett recept av en läkare som är verksam i Finland.

Om du tänker köpa ett läkemedel i ett annat medlemsland ska receptet innehålla namnet på läkemedlets verksamma ämne. Receptet kan skrivas med handelsnamnet  om det finns motiverad anledning att använda handelsnamnet. Användningen av handelsnamnet ska motiveras i receptet.

I EU-länderna används olika receptblanketter. Receptens utseende har inte förenhetligats. En del länder, men inte alla, har infört en separat blankett för läkemedel som kommer att köpas utomlands. Ett recept som har utfärdats av ett annat EU-land ska, oberoende av blankettens utseende, expedieras av ett apotek om det innehåller den ovannämnda informationen.

Ett recept som har förskrivits i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz kan även vara elektroniskt. För närvarande kan du i finländska apotek köpa receptbelagda läkemedel med recept som har förskrivits i Estland, Kroatien, Portugal, Polen och Spanien. Ibruktagande av tjänsten förbereds även i de andra EU-länderna.

När du tar ut läkemedel med ett elektroniskt recept måste du själv besöka apoteket. Ta med dig ett fotoförsett identitetsbevis, det vill säga pass eller identitetskort. Med ett estniskt e-recept kan du till exempel köpa läkemedel om receptet är utfärdat med en estnisk personbeteckning och du har estniskt medborgarskap eller uppehållstillstånd.

Utredning av utländska recepts riktighet

Ett apotek kan vägra att expediera ett recept som utfärdats i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz om det finns skäl att misstänka receptets äkthet. Apoteket kan vid behov via kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård kontrollera huruvida personen som har ordinerat läkemedlet har rätt att utöva yrket. Kontrollen kan ta några dagar, eftersom systemet inte fungerar i realtid.

Olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården har olika rättigheter att ordinera läkemedel i de europeiska länderna. I flera länder kan till exempel sjukskötare ordinera vissa läkemedel. Ett recept ska expedieras i Finland om personen har haft rätt att ordinera läkemedlet i det land där receptet har utfärdats.