Österrike

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112, 144 (ambulans) eller 140 (fjällräddningen).


Hälso- och sjukvårdssystemet

Det österrikiska hälso- och sjukvårdssystemet är baserat på en lagstadgad socialförsäkring. Hälso- och sjukvården finansieras av de österrikiska sjukförsäkringskassorna, av förbundsregeringen och provinserna samt andra lokala socialförsäkringsgivare eller lokala förvaltningar. Patienterna kan fritt välja familjeläkare och har fri tillgång till de flesta andra formerna av vård. Familjeläkare har vanligtvis avtal med sjukförsäkringskassorna.

Österrikes förbundsministerium för arbete, sociala frågor och konsumentskydd (BMASGK) ansvarar för den allmänna hälso- och sjukvårdspolitiken samt för skyddet av folkhälsan i Österrike. Ministeriet utformar lagförslag och fattar beslut, utövar tillsyn och verkar även som samordnare mellan de viktigaste aktörerna inom hälso- och sjukvården. I fråga om sjukhus har de enskilda provinserna lagstiftnings- och verkställandeansvar.

Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Österrike får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen.

Du får vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

I Österrike varierar praxis för uppsökande av vård. Sjukhusens öppenvårdsmottagningar tar ofta emot patienter utan remiss från läkare. Under de senaste åren har det dock blivit vanligare att man kräver en remiss vid ankomst till sjukhuset. Detsamma gäller specialistläkarmottagningar. Det är bra att i förväg kontrollera vilken praxis som gäller hos vårdgivaren.

Praxis för fakturering av vårdkostnaderna varierar. Sjukhus som får offentlig finansiering vårdar utländska patienter endast mot direkt betalning. Betalningen ska erläggas före behandlingen med kontanter eller kreditkort. Privatsjukhus och andra vårdgivande instanser kan tillämpa olika förfaringssätt och ofta kan betalning erläggas i efterhand mot faktura. Det är bra att i förväg kontrollera betalningsförfarandet vid vårdenheten.

Du får information om hälso- och sjukvården på webbplatsen för den österrikiska huvudorganisationen för socialförsäkringsgivare, där det även finns en engelskspråkig rådgivningstjänst. Du hittar även mycket användbar information om hälso- och sjukvården i Österrike i den österrikiska hälsoportalen på tyska. I hälsoportalen finns även information på tyska och engelska om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Akut insjuknande

Läkare

Uppsök en läkare (Vertragsarzt) som har ett avtal med en regional österrikisk sjukförsäkringskassa (Gebietskrankenkasse). Kontaktuppgifter till läkare hittar du med hjälp av den ovan nämnda rådgivningstjänsten. I anslutning till namnet på en sådan läkare eller tandläkare anges ofta ordet Kassenarzt (avtalsläkare) eller Alle Kassen (alla kassor), vilket betyder att läkaren eller tandläkaren hör till det statliga hälso- och sjukvårdssystemet.

Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. Du borde få vården utan kostnad, eftersom den lokala sjukförsäkringskassan ersätter vårdenheten direkt för kostnaderna, med undantag för en eventuell självrisk.

Om du besöker en privatläkare som inte har ett avtal med sjukförsäkringskassan, betalar du själv kostnaderna för läkarvården. Du kan dock i efterhand få partiell ersättning för vårdkostnaderna. Spara alla kvitton och ansök om ersättning i efterhand antingen från den lokala sjukförsäkringskassan eller från FPA.

Tandläkare

I det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet i Österrike ingår tandvårdstjänster endast i begränsad utsträckning. Tandläkarkostnader ersätts då det är fråga om nödvändig vård. Vänd dig till en tandläkare (Zahnarzt) som har ett sjukförsäkringsavtal. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling. Då får du vissa vårdåtgärder antingen till delvis nedsatt pris eller helt kostnadsfritt. Du kan också besöka en privattandläkare, men i så fall betalar du först vården själv på mottagningen. Med kvittona kan du sedan ansöka om ersättning i efterhand hos den lokala sjukförsäkringskassan på samma sätt och på samma grunder som för besök hos en allmänläkare. När vården ges av en privatläkare är självrisken beroende av den valda läkarens prisnivå.

Läkemedel

Läkare som har ett sjukförsäkringsavtal skriver ut läkemedel på recept som berättigar till ersättning (Kassenrezept). När du hämtar ut receptbelagda läkemedel på apoteket ska du förutom receptet också visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort och en identitetshandling. Du får läkemedlen till ett fast pris.

Om du har ett recept som skrivits av en privatläkare (Privatrezept) kan du få receptet godkänt som ett ersättningsgillt recept (Kassenrezept) antingen på apoteket eller hos den lokala sjukförsäkringskassan beroende på vilket läkemedel det gäller. Läkemedel som du hämtar ut med ett recept skrivet av en privatläkare betalar du alltid själv fullt pris för på apoteket. Spara ändå alla kvitton från apoteket. Med dem kan du eventuellt få partiell ersättning från den lokala sjukförsäkringskassan.

Vård på sjukhus

Intagning för sjukhusvård sker med remiss från allmänläkare eller specialist. Om läkaren bestämmer sig för att remittera dig till vård på sjukhus, utfärdar han eller hon dig en betalningsförbindelse som ger rätt till vård mot självrisken. Läkaren rekommenderar för dig ett offentligt sjukhus, eftersom dessa har avtal med den regionala sjukförsäkringskassan (Landesgesundheitsfonds). På sjukhuset betalar du i den allmänna avgiftsklassen (die allgemeine Gebührenklasse) en rimlig dygnsavgift för högst 28 dagar under ett kalenderår. Självriskbeloppet varierar något i de österrikiska delstaterna.

I en nödsituation kan du också gå direkt till akutmottagningen vid ett offentligt sjukhus. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling och be sjukhuset kontrollera hos sjukförsäkringskassan att kostnaderna för din sjukhusvård (på allmän nivå) ersätts.

I Österrike finns även privatsjukhus. Om du på eget initiativ söker dig till ett privatsjukhus för vård eller om du till exempel i en akut situation blir förd till ett sådant, betalar du först vårdkostnaderna själv.

Ambulanstransport i nödfall är vanligtvis kostnadsfri, med undantag för räddningstransporter i bergsområden vid skador som inträffar i samband med sport och fritid.  I detta fall måste patienten vanligtvis själv bekosta räddningstransporten.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Österrike för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Vi har även listat några användbara webbplatser nedan. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Österrike till den nationella kontaktpunkten i Österrike.

Du kan söka vårdgivare i Österrike i följande söktjänster:

  • Service Suche, vårdgivarsökning, som innehåller samtliga läkare, apotek, tandläkare, sjukhus, rehabiliteringsanstalter och andra serviceproducenter inom hälso- och sjukvården i Österrike
  • Rehakompass söktjänst för tjänster inom rehabilitering

Kvalitet och säkerhet i vården

Det österrikiska förbundsministeriet för arbete, sociala frågor och konsumentskydd ger information om kvalitetskraven för vården som ges på sjukhus. På ministeriets webbplats anges de lagstadgade kvalitetskraven och annan information om kvalitetssäkringen. Kraven gäller alla vårdgivare och de måste på begäran från en patient eller någon annan instans bevisa att de uppfyller kraven.

Du hittar mer information på tyska om kvalitetskraven för verksamhetsutövare på det österrikiska läkarförbundets webbplats.