Österrike

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112, 144 (ambulans) eller 140 (fjällräddningen).


Tillgång till vård

Med det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC) får du medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Österrike. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Du kan behöva sådan vård exempelvis vid akut sjukdom eller en olycka.

Du kan även få vård i anslutning till graviditet, förlossning eller en långvarig sjukdom. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din utlandsvistelse, kontakta den utländska vårdtillhandahållaren i förväg och kom överens om ordnandet av vården.

Det europeiska sjukvårdskortet garanterar inte kostnadsfri vård, utan du betalar samma pris för vården som lokala invånare. Vi rekommenderar att du också har papperskopior av kortet med dig. Om du inte har det europeiska sjukvårdskortet eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du söka ersättning hos FPA i efterhand.

I Österrike varierar praxis för uppsökande av vård. Sjukhusens öppenvårdsmottagningar tar ofta emot patienter utan remiss från läkare. Under de senaste åren har det dock blivit vanligare att man kräver en remiss vid ankomst till sjukhuset. Detsamma gäller specialistläkarmottagningar. Det är bra att i förväg kontrollera vilken praxis som gäller hos vårdgivaren.

Praxis för fakturering av vårdkostnaderna varierar. Sjukhus som får offentlig finansiering kan kräva förhandsbetalning av utländska patienter. Du kan fråga om betalningsalternativen direkt av vårdgivaren. Privatsjukhus och andra vårdgivande instanser kan tillämpa olika förfaringssätt och ofta kan betalning erläggas i efterhand mot faktura. Det är bra att i förväg kontrollera betalningsförfarandet vid vårdenheten.

Akut insjuknande

Läkare

Uppsök en läkare (Vertragsarzt) som har ett avtal med Österrikes sjukförsäkringskassa Österreichische Gesundheitskassa. I anslutning till namnet på en sådan läkare eller tandläkare anges ofta ordet Kassenarzt (avtalsläkare) eller Alle Kassen (alla kassor), vilket betyder att läkaren eller tandläkaren hör till det statliga hälso- och sjukvårdssystemet.

Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. Du borde få vården utan kostnad, eftersom den lokala sjukförsäkringskassan ersätter vårdenheten direkt för kostnaderna, med undantag för en eventuell självrisk.

Om du besöker en privatläkare som inte har ett avtal med sjukförsäkringskassan, betalar du själv kostnaderna för läkarvården. Du kan dock i efterhand få partiell ersättning för vårdkostnaderna. Spara alla kvitton och ansök om ersättning i efterhand antingen från FPA.

Tandläkare

I det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet i Österrike ingår tandvårdstjänster endast i begränsad utsträckning. Tandläkarkostnader ersätts då det är fråga om nödvändig vård. Vänd dig till en tandläkare (Zahnarzt) som har ett avtal med Österreichische Gesundheitskassa. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling. Då får du vissa vårdåtgärder antingen till delvis nedsatt pris eller helt kostnadsfritt. Du kan också besöka en privattandläkare, men i så fall betalar du först vården själv på mottagningen.

Läkemedel

Läkare som har ett sjukförsäkringsavtal skriver ut läkemedel på recept som berättigar till ersättning (Kassenrezept). När du hämtar ut receptbelagda läkemedel på apoteket ska du förutom receptet också visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort och en identitetshandling. Du får läkemedlen till ett fast pris.

Om du har ett recept som skrivits av en privatläkare (Privatrezept) kan du få receptet godkänt som ett ersättningsgillt recept (Kassenrezept) antingen på apoteket eller hos den lokala sjukförsäkringskassan beroende på vilket läkemedel det gäller. Läkemedel som du hämtar ut med ett recept skrivet av en privatläkare betalar du alltid själv fullt pris för på apoteket. Spara ändå alla kvitton från apoteket. Med dem kan du eventuellt få partiell ersättning från den lokala sjukförsäkringskassan.

Vård på sjukhus

Intagning för sjukhusvård sker med remiss från allmänläkare eller specialist. Om läkaren bestämmer sig för att remittera dig till vård på sjukhus, utfärdar han eller hon dig en betalningsförbindelse som ger rätt till vård mot självrisken. Självriskavgiften varierar något mellan de österrikiska delstaterna. Läkaren rekommenderar för dig ett offentligt sjukhus, eftersom dessa har avtal med den regionala sjukförsäkringskassan (Landesgesundheitsfonds). På sjukhuset betalar du i den allmänna avgiftsklassen (die allgemeine Gebührenklasse) en rimlig dygnsavgift för högst 28 dagar under ett kalenderår.

I en nödsituation kan du också gå direkt till akutmottagningen vid ett offentligt sjukhus. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling och be sjukhuset kontrollera hos sjukförsäkringskassan att kostnaderna för din sjukhusvård (på allmän nivå) ersätts.

I Österrike finns även privatsjukhus. Om du på eget initiativ söker dig till ett privatsjukhus för vård eller om du till exempel i en akut situation blir förd till ett sådant, betalar du först vårdkostnaderna själv.

I ett nödfall är ambulanstransporten oftast kostnadsfri om en ambulans från en räddningsorganisation som fungerar enligt avtal tillkallas. Räddningsorganisationer som fungerar enligt avtal kan variera landskapsvis. Du får information från den regionala sjukförsäkringskassan.  Räddningstransporter från bergsområden är inte kostnadsfria i samband med idrotts- och fritidsolyckor.  I dessa fall ansvarar patienten vanligtvis för kostnaderna för räddningstransport.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Österrike för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Österrike till den nationella kontaktpunkten i Österrike.

Användbar information om hälso- och sjukvården i Österrike finns i Österrikes hälsoportal (på tyska).

Du kan söka vårdgivare i Österrike i följande söktjänster (på tyska):

  • Webbplatsen Gesundheit tillhandahåller en tjänst för sökning av serviceproducenter, som innehåller samtliga läkare, apotek, tandläkare, sjukhus, rehabiliteringsanstalter och andra serviceproducenter inom hälso- och sjukvården i Österrike.
  • Webbplatsen Apothekerkammer tillhandahåller en tjänst för sökning av apotek.

Kvalitet och säkerhet i vården

Det österrikiska förbundsministeriet för sociala frågor, hälsovård, omsorg och konsumentskydd (BMSPGK) ger information om kvalitetskraven för vården som ges på sjukhus. Kraven gäller alla vårdgivare och de måste på begäran från en patient eller någon annan instans bevisa att de uppfyller kraven.

Du hittar mer information på tyska om kvalitetskraven för verksamhetsutövare hos det österrikiska institutet för medicinsk kvalitetskontroll (Österreichische Gesellschaft für Qualitätssicherung & Qualitätsmanagement in der Medizin, ÖQMED).

Hälso- och sjukvårdssystemet

Det österrikiska hälso- och sjukvårdssystemet är baserat på en lagstadgad socialförsäkring. Hälso- och sjukvården finansieras av de österrikiska sjukförsäkringskassorna, förbundsregeringen och provinserna samt andra lokala socialförsäkringsgivare och lokala förvaltningar. Patienterna har rätt att välja sin husläkare och kan fritt använda de flesta formerna av sjukvård. Husläkare arbetar vanligen för sjukförsäkringskassan.

Förbundsministeriet för sociala frågor, hälsovård, omsorg och konsumentskydd (BMSPGK) ansvarar för den allmänna hälsovårdspolitiken och skyddet av den offentliga hälso- och sjukvården i Österrike. Ministeriet utformar lagförslag och fattar beslut, utövar tillsyn och verkar även som samordnare mellan de viktigaste aktörerna inom hälso- och sjukvården. I fråga om sjukhus har de enskilda provinserna lagstiftnings- och verkställandeansvar.