Fortsatt vård efter vård i Finland

Om den fortsatta vården sker utomlands, ska du se till att informationen om din vård överförs till den instans som ansvarar för den fortsatta vården. Om den fortsatta vården ordnas i Finland får du vård i enlighet med Finlands vårdpraxis.


Den fortsatta vården kan innefatta till exempel rehabilitering, efterkontroller, laboratorieprover eller andra medicinska uppföljningar. Du kan få fortsatt vård i Finland på samma sätt som annan vård, om läkaren anser att du behöver vården med beaktande av längden på din vistelse i Finland. Du måste emellertid inte ansöka om fortsatt vård för vård som getts i Finland, utan du kan även fortsätta vården utomlands.

Om du fortsatt vård utomlands, ska du lämna patientjournalerna som rör din vård till den instans som ansvarar för den fortsatta vården. I Finland är patienthandlingarna i allmänhet på finska eller svenska. Låt vid behov översätta handlingarna till andra språk. Om den fortsatta vården sker utomlands ges den i enlighet med det vårdgivande landets vårdpraxis och lagstiftning.

Vårdkomplikationer

En vårdkomplikation kan innebära att patienten behöver mer krävande vård än vad som planerades från början. Han eller hon kan behöva vårdas till exempel på en intensivvårdsavdelning eller genomgå upprepade operationer. Komplikationer kan förlänga vårdtiden och öka vårdkostnaderna.

Om du har kommit från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz enkom för att få vård i Finland och det inträffar en komplikation under din behandling, kan den planerade vården ändras till brådskande vård. Med avseende på vårdkostnaderna tolkas sådan fortsatt vård som medicinskt nödvändig vård och då får du vården med det europeiska sjukvårdskortet på samma sätt och mot samma klientavgift som personer bosatta i Finland.