Vård i Finland för en patient som kommer från utlandet

Om klienten har en hemkommun i Finland får hen tillgång till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården genom att betala klientavgiften för kommuninvånare. Om hen inte har en hemkommun i Finland, ska du ta reda på orsaken till vistelsen i Finland och dess längd samt be klienten visa upp ett intyg över rätt till vård.


Varje klient har alltid rätt att få den brådskande vård hen behöver inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland oberoende av från vilket land hen kommer och varför hen vistas i Finland.

Om en klient från utlandet har en hemkommun i Finland, har hen rätt till tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården och till icke-brådskande vård på samma sätt och för samma klientavgift som andra kommuninvånare. Klienten kan även ha rätt till tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården antingen med stöd av Finlands lagstiftning, EU-lagstiftningen eller en internationell överenskommelse om sjukvård, även om hen inte har en hemkommun i Finland. Uppgifterna om hemkommun uppdateras via befolkningsdatasystemet. I oklara situationer kan klienten utreda frågan om hemkommun med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

På FPA:s webbplats har man sammanställt viktig information om rätten till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården för persongrupper som kommer till Finland från utlandet, till exempel turister, arbetstagare och familjemedlemmar samt pensionstagare. På FPA:s webbplats hittar du även information om EU-lagstiftningen och om internationella överenskommelser om social trygghet för klienter som kommer till Finland från utlandet.

Den privata hälso- och sjukvården och självständiga yrkesutövare ska ge patienter från ett EU-/EES-land eller Schweiz vård utan diskriminering. Vården ska ordnas på samma grunder och till samma pris som för andra patienter som får vård i motsvarande situation och som bor i Finland och är sjukförsäkrade här. På FPA:s webbplats har man sammanställt information om vården av utländska patienter inom den privata hälso- och sjukvården.

Att påvisa rätten till vård

Rätten till vård är antingen omfattande (alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården) eller begränsad (medicinskt nödvändig vård). Rätten till vård kan även avse endast brådskande vård. Vårdrättens omfattning bestäms utifrån längden på klientens vistelse eller klientens intyg över rätt till vård.

Intyg över rätt till vård är:

  • det europeiska sjukvårdskortet eller ett intyg som ersätter detta
  • det europeiska sjukvårdskortet för pensionstagare, som beviljats av FPA
  • intyg över rätt till vårdförmåner i Finland
  • pass (personer från de nordiska länderna eller Australien)
  • Storbritanniens och Nordirlands intyg över rätt till vårdförmåner
  • ett officiellt identitetsbevis (personer från ett annat nordiskt land).

Närmare beskrivningar av intygen över rätt till vård hittar du på FPA:s webbplats. Om en klient inte har något intyg över rätt till vård, kan hen faktureras för de faktiska vårdkostnaderna, om hen inte är uppenbart medellös.

Om du behöver hjälp med att utreda rätten till vård, kontakta FPA:s center för internationella ärenden. Centret för internationella ärenden kan utreda om en klient från utlandet har rätt till vård i Finland med stöd av EU-lagstiftningen, en internationell överenskommelse eller den nationella lagstiftningen i Finland. Centret för internationella ärenden betjänar även i frågor kring den statliga ersättningen av vårdkostnaderna.