Sjukvård för specialgrupper i Finland

Vissa persongruppers rätt till vård och ordnandet av vård för dem har fastställts separat i nationell lagstiftning. På den här sidan finns information om sjukvård i Finland för utländska värnpliktiga, fångar och personer som ordinerats vårdpåföljd.


Utländska värnpliktiga i Finland

Försvarsmakten ansvarar för hälso- och sjukvården för värnpliktiga oavsett från vilket land den värnpliktiga har kommit till Finland. Sjukvård ges då,

  • sjukdom, skada eller fel har uppstått, konstaterats eller försämrats under tjänstgöringen,
  • eller då det är fråga om en vårdkrävande sjukdom som konstateras i början av tjänstgöringen och som inte har hindrat antagningen till den.

Tjänsterna är kostnadsfria. Försvarsmakten kan köpa tjänsterna av offentliga eller privata serviceproducenter.

Om du kommer från ett EU-/EES-land eller Schweiz för att göra din värnplikt i Finland har du enligt EU-lagstiftningen rätt till den vård som du behöver inom den offentliga hälso- och sjukvården, även om du inte har hemkommun i Finland.

Rannsakningsfångar och personer som avtjänar fängelsestraff

Staten ansvarar för alla hälso- och sjukvårdskostnader för rannsakningsfångar och personer som avtjänar fängelsestraff oberoende av personens hemkommun eller hemland. Förutsättningen är att undersökningen eller vården som ges utanför fängelset har ordinerats eller godkänts av läkare vid Brottspåföljdsmyndigheten. En fånge har rätt att med tillstånd av läkare vid Brottspåföljdsmyndigheten på egen bekostnad få läkemedel, undersökningar och annan hälso- och sjukvård i fängelset.

Rannsakningsfånge, arresterad eller gripen person i förvar hos polisen

Staten betalar klientavgifterna inom den offentliga hälso- och sjukvården för en rannsakningsfånge, arresterad eller gripen person i förvar hos polisen. Betalningen förutsätter att polisen har ordnat läkare och att denne har konstaterat att tjänsterna är nödvändiga.

Om personen har hemkommun i Finland, har han eller hon rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som övriga kommuninvånare i Finland. Hälso- och sjukvården för en frihetsberövad person ordnas av den kommun eller samkommun i vars enhet det är ändamålsenligt att ordna vården.

Hemkommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för vårdkostnaderna, med undantag av klientavgifterna. Om personen inte har hemkommun i Finland, betalar staten hans eller hennes vårdkostnader fullt ut.

Staten ordnar med bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Den frihetsberövades hemkommun betalar läkemedlen för behandling av smittsamma sjukdomar, som är kostnadsfria för patienten.

Person med vårdpåföljd

Med vårdpåföljd avses psykiatrisk sjukhusvård oberoende av personens vilja som ordinerats till en person som inte dömts till straff. Personens hemkommun ansvarar för vårdkostnaderna.

Om det är fråga om ett internationellt verkställande av vårdpåföljden, avtalar Finland och ifrågavarande stat separat om kostnadsansvaret för verkställandet. Justitieministeriet sköter kontakterna med myndigheterna i den främmande staten i anslutning till ett internationellt verkställande av vårdpåföljder.

Om det verkställande landet ansvarar för kostnaderna och verkställandet av vårdpåföljden överförs till Finland, ansvarar den finska staten för personens sjukvårdskostnader till dess att förutsättningarna för vård oberoende av personens vilja har klargjorts i enlighet med mentalvårdslagen. Därefter ansvarar personens hemkommun för vårdkostnaderna. Om personen som ordinerats vård inte har hemkommun i Finland, ansvarar staten för vårdkostnaderna.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe

Hittade du det du sökte?

Ge respons!
Your Europe