Portugal

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Hälso- och sjukvårdssystemet

Det portugisiska hälso- och sjukvårdssystemet kännetecknas av tre parallella och överlappande system: det nationella hälso- och sjukvårdssystemet, särskilda offentliga och privata försäkringssystem för vissa yrkeskategorier (underställda hälso- och sjukvårdssystem) och den privata, frivilliga sjukförsäkringen. Hälso- och sjukvårdssystemet i Portugal består av ett nätverk av offentliga och privata vårdgivare, som alla är anslutna till patienterna på olika sätt.

Det nationella hälso- och sjukvårdssystemet omfattar primärvård, vård på sjukhus, öppenvård och långvarig vård. Det nationella hälso- och sjukvårdssystemet styrs av hälsoministeriet. Det finns privata hälso- och sjukvårdstjänster som har ett avtal med det nationella hälso- och sjukvårdssystemet och för patienten kostar dessa lika mycket som den offentliga hälso- och sjukvården. För tjänster hos privata vårdgivare som inte har avtal betalar patienten fullt pris.

Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Portugal får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Du får vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Information om vårdenheter och ersättningar på det portugisiska fastlandet får du vid de regionala hälsovårdsbyråerna (Administrações Regionais de Saúde). Kontaktuppgifter till regionala hälsovårdsbyråer finns samlade på Europeiska kommissionens webbplats.

Madeira och Azorerna har sin egen praxis. Information om den får du vid den regionala hälsovårdsavdelningen på Madeira IASAUDE (webbsidan på portugisiska) och vid den lokala avdelningen för hälsovårdstjänster på Azorerna (webbplatsen på portugisiska) i Angra do Heroismo.

Akut insjuknande

Läkare

Om du behöver läkare på det portugisiska fastlandet, gå till det närmaste hälsocentret (Centro de Saúde). På hälsocentren tillhandahålls tjänster hos allmänläkare. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling och be om att få vård enligt EU-bestämmelserna. Då betalar du en standardavgift (taxa moderadora), vilken samtidigt är självrisken för vården. Avgifterna varierar beroende på behandlingen. Hälso- och sjukvården är i vissa fall kostnadsfri, till exempel för barn under 18 år, gravida, kroniskt sjuka och pensionärer som är bosatta i Portugal.

I brådskande fall kan du dygnet runt uppsöka jourmottagningen (Serviço Atendimento Permanente, SAP) som har öppet dygnet runt eller ett sjukhus.

Tandläkare

Utbudet av offentliga tandläkartjänster är begränsat och för vården betalar man en avgift som varierar beroende på behandlingen.

Läkemedel

När du hämtar ut receptbelagda läkemedel som en läkare skrivit ut till dig i Portugal ska du visa upp ditt europeiska sjukvårdskort på apoteket (farmácia). Du får då ersättning för vissa läkemedelskostnader. Ersättningsnivån beror bland annat på hur allvarlig sjukdomen är som behandlas.

Vård på sjukhus

Du behöver oftast remiss från hälsovårdscentralen för sjukhusvård. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på sjukhuset och be om att få vård enligt EU-bestämmelserna. Då betalar du en fast avgift (taxa moderadora) för vården. Avgifterna varierar beroende på behandlingen. Sjuktransport i nödfall är kostnadsfritt.

Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport för hemresan till Finland, står du själv för hela resekostnaden. Det rekommenderas att du tecknar en reseförsäkring som täcker dessa kostnader.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Portugal för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Nedan listas några användbara webbplatser om planerad vård i Portugal.

Privata vårdgivare i Portugal hittar du enklast med eller söktjänsterna på internet. Privatsjukhus och privata läkarstationer finns det mer av i de större städerna och på turistområden, till exempel Lissabon, Porto, Cascais och Algarve. Råd om hur du hittar offentliga serviceproducenter finns också på webbplatsen för den portugisiska hälso- och sjukvårdssystemet.

Du kan även söka yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som registrerat sig i de portugisiska läkar-, tandläkar- och sjukskötarförbunden i följande söktjänster:

Om du inte hittar namnet som du söker via läkarförbundets söktjänst, kan du kontakta det portugisiska läkarförbundet per e-post på adressen omcne(at)omcne.pt.

Kvalitet och säkerhet i vården

Det portugisiska läkarförbundet övervakar läkarnas kompetens och efterlevandet av lagar. Om du upplever osäkerhet kring läkarens kompetens, kan du ta kontakt med läkarförbundet, Ordem dos Medicos (webbplatsen på portugisiska).

Information om kvalitetsledning av hälso- och sjukvården, besvärsförfaranden och kliniska krav finns på webbplatsen för den Entidade Reguladora da Saúde.

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Om du vill anföra klagan måste du kontakta den Entidade Reguladora da Saúde.