Information om den sociala tryggheten i Finland

Det sociala trygghetssystemet i Finland grundar sig i första hand på att man är bosatt i landet. I vissa situationer då man tillämpar EU-lagstiftningen eller en internationell överenskommelse om social trygghet, kan en person ha rätt till socialförsäkringsförmåner även om han eller hon inte bor stadigvarande i Finland.


I Finland ansvarar välfärdsområdena för ordnandet av flera social- och hälsovårdstjänster, såsom den offentliga hälso- och sjukvården. I Finland förvaltas socialförsäkringsförmånerna av bland annat FPA.

Med bosättning i Finland avses i allmänhet att du har en hemkommun i Finland. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. magistraten) registrerar personen som kommuninvånare i enlighet med lagen om hemkommun. Hemkommunen registreras i befolkningsdatasystemet och det innebär att du kan använda alla social- och hälsovårdstjänster som ditt välfärdsområde ordnar. Du betalar endast välfärdsområdets klientavgift för att använda tjänsterna. Ditt välfärdsområde ansvarar för de vårdkostnader som uppstår inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Till den sociala tryggheten i Finland hör även penningförmåner som förvaltas i första hand av FPA, pensionsanstalterna och arbetslöshetskassorna. Till exempel pensionsanstalterna betalar arbetspensioner och arbetslöshetskassorna ansvarar för betalningen av inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. FPA betalar flera olika socialförsäkringsförmåner, såsom barnbidrag, sjukpenning, arbetsmarknadsstöd och folkpension. Dessutom betalar FPA sjukvårdsersättningar då du använder tjänster inom den privata hälso- och sjukvården i Finland eller köper receptbelagda läkemedel på apoteket.

EU-lagstiftningen kan berättiga till användningen av tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården och socialförsäkringsförmåner i Finland även om du inte bor i Finland

EU-lagstiftningen eller en internationell överenskommelse om social trygghet kan berättiga till socialförsäkringsförmåner i Finland även om du inte bor stadigvarande i Finland. Ofta är det fråga om en arbetstagare från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, som på basis av sitt arbete får rätt till vissa eller alla socialförsäkringsförmåner i Finland även om han eller hon inte bor stadigvarande i Finland.