Irland

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 999 (ambulans).


Hälso- och sjukvårdssystemet

Det irländska hälso- och sjukvårdssystemet är ett offentligt hälso- och sjukvårdssystem som finansieras genom direkt beskattning.  Den verkställande myndigheten (Health Service Executive, HSE) ordnar och finansierar utbudet av offentlig hälso- och sjukvård på hälsoministeriets vägnar. Offentlig hälso- och sjukvård ordnas för närvarande i form av akutsjukhus, mentalvård och primärvård (inklusive hälsovårdscentraler).

På Irland finns även en privat hälso- och sjukvårdssektor. De som producerar privata hälso- och sjukvårdstjänster fakturerar för sina tjänster med vinstgivande priser och producerar inte tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. I Irland tillhandahålls tandvård inom privatsektorn.

Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Irland får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska uppstå och vara nödvändigt under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Du får vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Den verkställande myndigheten inom hälso- och sjukvård, HSE, besvarar frågor gällande den offentliga sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården i Irland på rådgivningsnumret 1850 24 1850 (samtal från Irland) måndag–fredag kl. 8–20. På HSE:s webbplats finns en karttjänst (på engelska)där man kan söka kontaktuppgifter till lokala allmänläkare, hälsovårdscentraler, sjukhus, tandläkare och apotek.

Akut insjuknande

Läkare

Uppsök en allmänläkare (general practitioner, GP) som har ett avtal med Primary Care Reimbursement Service (PCRS) (de flesta läkarna har det). Mer information och kontaktuppgifter till allmänläkare får du antingen via den ovan nämnda karttjänsten eller vid lokala hälsokontor (Local Health Offices). På mottagningen kan du ännu fråga läkaren om han eller hon hör till PCRS-systemet och ange att du vill ha vård enligt EU-föreskrifterna. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling. På så sätt är vården kostnadsfri.

Om en läkare som har avtal med PCRS skriver ut receptbelagda läkemedel med en specialblankett till dig, får du läkemedlen kostnadsfritt på apoteket (pharmacy eller chemist’s shop). Alla läkemedel är emellertid inte kostnadsfria.

För besök hos specialist krävs remiss från en allmänläkare. Om en allmänläkare skriver remiss åt dig, ange att du vill få vård av en specialist som patient inom den offentliga hälso- och sjukvården. Då är vården kostnadsfri.

På Irland tar många specialister emot patienter både från den offentliga och den privata sektorn. Som privatpatient kan du uppsöka en specialistläkare, men då betalar du får vården själv.

Allmänläkare har bestämda mottagningstider som varierar för enskilda läkare. Om du behöver vård utanför mottagningstiderna får du kontaktinformation till den jourhavande läkaren i ditt område till exempel från meddelandet på läkarens telefonsvarare. Jourhavande läkare hittar du även på HSE:s webbplats under rubriken ”Out of Hours Services”.

Tandläkare

Akuttandvård för att lindra smärta eller reparera en tandprotes får du hos den lokala Health Office-tandläkaren som har ett avtal med PCRS. Vid Health Offices tandklinik får du även annan nödvändig vård. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. I brådskande fall är det bra att i förväg ta reda på om den tandläkare som du valt ger vård enligt EU-föreskrifterna. Du kan be om kontaktuppgifter till avtalstandläkare och -kliniker vid det lokala Health Office-kontoret eller på den lokala hälsovårdscentralen.

Vård på sjukhus

Intagning för sjukhusvård sker med remiss från en allmänläkare eller specialist som är med i PCRS-systemet. Då är öppenvården eller avdelningsvården på ett sjukhus kostnadsfri för patienter inom den offentliga hälso- och sjukvården. Om du behöver brådskande sjukvård kan du gå direkt till akutmottagningen (Accident and Emergency unit) vid ett offentligt sjukhus.

Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport för hemresan till Finland, står du själv för hela resekostnaden. Det rekommenderas att du tecknar en reseförsäkring som täcker dessa kostnader.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Irland för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Kontaktuppgifter till vårdenheter finns även på webbplatsen för nationella kontaktpunkten i Irland. Vi har även listat användbar information nedan.

På Irland finns både offentliga och privata sjukhus. Vårdköerna i de offentliga sjukhusen är ofta långa. Man får vård snabbare på de privata sjukhusen. Många privata sjukhus är medlemmar i förbundet Independent Hospitals Association. Kontaktuppgifterna hittar du på webbplats (på engelska).

Information om priserna vid offentliga sjukhus finns på HSE:s webbplats (på engelska). Priserna på privatsjukhus och för privata läkartjänster varierar. För att få en preliminär kostnadskalkyl är det bra att begära prisinformation direkt av vårdgivaren.

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.