Läkemedels­behandling i Finland

Läkemedelsbehandling är en del av dina hälsotjänster. I Finland kan läkemedel ordineras av en läkare och under vissa förutsättningar av en sjukskötare, som av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har beviljats begränsad rätt att ordinera läkemedel.


Legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, till exempel sjukskötare, får till följd av sin utbildning omfattande förutsättningar att ge läkemedelsbehandling. Det förutsätts dock att de även har ett separat tillstånd som är specifikt för verksamhetsstället när det är fråga om krävande läkemedelsbehandling, till exempel läkemedel som ska ges intravenöst eller blodtransfusion.

Legitimerade yrkesutbildade personer, till exempel närvårdare, kan utan separat tillstånd distribuera och ge läkemedel till en patient, när det är fråga om läkemedel som ges den så kallade naturliga vägen, exempelvis tabletter samt ögon- och örondroppar. De kan få ett tillstånd som är specifikt för verksamhetsstället och som ger dem rätt att ge läkemedel till exempel som injektion.

En verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården, till exempel en hälsovårdscentral eller en sjukhusavdelning, ska ha en plan för läkemedelsbehandling, på vilken den läkemedelsbehandling som genomförs vid enheten bygger. I planen fastställs hur läkemedelsbehandling genomförs och följs upp på enheten samt ansvarsfördelningen mellan dem som deltar i läkemedelsbehandlingen.

Arbetsgivare inom hälso- och sjukvården ansvarar för att de anställda vid verksamhetsställena deltar i läkemedelsbehandling enligt respektive kompetens.

Läkemedelsbehandlingens kostnader för patienten

Läkemedel som ges på sjukhus och andra vårdinrättningar är en del av din vård och ingår i klientavgiften. Kostnaderna för din läkemedelsbehandling faktureras inte separat om du bor i Finland eller om du har rätt att få vård med stöd av EU-lagstiftningen eller ett internationellt avtal om social trygghet.

Om du blir tvungen att själv betala hela vårdkostnaden beaktas även läkemedelskostnaderna i denna kostnad. Du ansvarar själv för de faktiska kostnaderna för vården till exempel om du kommer från utlandet till Finland för planerad vård utan ett förhandstillstånd.

Du måste själv skaffa de läkemedel på apoteket som du använder annars än på sjukhuset. FPA ersätter kostnader för läkemedel för personer som bor och är sjukförsäkrade i Finland. Du kan även få ersättning för läkemedelskostnader från FPA om du har rätt till vård i Finland med stöd av EU-lagstiftningen eller ett internationellt avtal.

Du kan vanligtvis byta ut det läkemedel som läkaren har ordinerat mot ett billigare utbytbart preparat på apoteket. Du kan kontrollera läkemedlens pris och ersättningsgillhet samt vilka preparat som är sinsemellan utbytbara i FPA:s tjänst Sök läkemedel.

Övervakning av läkemedelssäkerheten och biverkningar

I Finland övervakas läkemedelssäkerheten och läkemedlens biverkningar av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, dit läkare och apotek anmäler konstaterade biverkningar. Om du har fått skadliga biverkningar av ett läkemedel kan du även själv göra en anmälan till Fimea.