Schweiz

Vid nödsituationer får du hjälp om du ringer 112 eller 144 (ambulans).


Hälso- och sjukvårdssystemet

Det schweiziska hälso- och sjukvårdssystemet innefattar både offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänster. Schweiziska sjukförsäkringskassor är organisationer som beviljar den obligatoriska sjukförsäkringen (KVG). Sjukförsäkringskassorna är icke-vinstdrivande organisationer som måste godkännas av det federala inrikesdepartementet. Om de vill, kan den erbjuda en tilläggsförsäkring utöver basförsäkringen.

Den obligatoriska sjukförsäkringen som omfattas av sjukförsäkringslagen (KVG) säkerställer att alla har tillgång till täckande hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Med försäkringen får alla försäkringstagare samma tjänster och förmåner. Tilläggsförsäkringen är frivillig och ger tillgång till en högre standard (t.ex. vård på halvprivat eller privat avdelning på sjukhus) eller tilläggstjänster och -förmåner (behandling hos naturläkare, rutintandvård o.s.v.).

Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Schweiz får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Du får vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

I Schweiz betalar patienten en fast självrisk för lokala hälso- och sjukvårdstjänster inom den offentliga sektorn. Om kostnaderna är lägre än den fasta självrisken bestäms avgiften enligt de uppkomna kostnaderna. Avgiften betalas till den schweiziska gemensamma sjukförsäkringsinstitutionen Gemeinsame Einrichtung KVG. På GE KVG:s webbplats (på engelska) finns också utförlig information.

Akut insjuknande

Läkare

Vänd dig till en allmänläkare som har ett avtal med den schweiziska sjukförsäkringsinstitutionen (de flesta har ett avtal). Visa upp ett giltigt europeiskt sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. Varje kanton (det finns 26 kantoner i Schweiz) har sin egen praxis för betalning av läkarkostnader. I vissa delar av landet betalar du först vården själv och ansöker sedan med kvittona om partiell ersättning hos GE KVG. I andra delar av landet debiteras sjukförsäkringsinstitutionen direkt för vårdkostnaderna och du själv betalar endast en självrisk. Vårdtaxorna varierar enligt lagstiftningen i kantonen.

För besök hos en specialist behövs remiss av en allmänläkare.

Tandläkare

I regel står du alltså själv för tandläkarkostnaderna. Tandläkarkostnader ersätts av GE KVG endast när vårdbehovet har uppstått på grund av en olycka eller en allvarlig sjukdom i tuggorganet. Betalningsförfarandet är det samma som hos andra läkare.

Läkemedel

När du hämtar ut receptbelagda läkemedel på apoteket som en läkare i Schweiz har skrivit ut ska du förutom receptet visa upp ett giltigt europeiskt sjukvårdskort och en identitetshandling. Då får du ersättning för en del av läkemedlen.

Vård på sjukhus

För sjukhusvård behövs remiss av en allmänläkare eller av en specialist.

I brådskande sjukdomsfall kan du gå direkt till akutmottagningen vid ett sjukhus. Visa upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling samt be att få vård inom sjukhusets offentliga del som betalas av GE KVG. Utöver självrisken uppbärs av alla personer över 26 år en fast dygnsavgift för sjukhusvård.

I Schweiz är det vanligt att sjukhus har både patienter från det offentliga systemet och privatpatienter. Om du uppsöker vård som privatpatient betalar du skillnaden mellan kostnaderna. GE KVG ersätter endast de kostnader som skulle ha uppkommit för samma vård inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Av kostnaderna för ambulanstransport ersätts 50 procent, men det finns ett årligt ersättningstak. Av räddningstjänster (helikopter) ersätts också 50 procent upp till ett årligt ersättningstak. Ansök om ersättning hos GE KVG.

Om du på grund av ditt hälsotillstånd måste använda specialtransport för hemresan till Finland står du själv för hela kostnaden.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

 

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Schweiz för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Vi har även listat några användbara informationskällor nedan.

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den gemensamma sjukförsäkringsinstitutionen i Schweiz kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.