Schweiz

Vid nödsituationer får du hjälp om du ringer 112 eller 144 (ambulans).


Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Schweiz får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC). Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

I Schweiz betalar patienten en fast självrisk för lokala hälso- och sjukvårdstjänster inom den offentliga sektorn. Om kostnaderna är lägre än den fasta självriskavgiften, betalar du hela beloppet själv. Avgiften betalas till den schweiziska gemensamma sjukförsäkringsinstitutionen Gemeinsame Einrichtung KVG.

Akut insjuknande

Läkare

Uppsök en allmänläkare som har ett avtal med den schweiziska sjukförsäkringen. De flesta läkare har ett avtal. Visa upp ett giltigt europeiskt sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. Varje kanton (det finns 26 kantoner i Schweiz) har sin egen praxis för betalning av läkarkostnader. I vissa kantonen betalar du först vården själv och ansöker sedan med kvittona om partiell ersättning hos GE KVG. I andra kantonen betalar du endast en självrisk.

För besök hos en specialist behövs remiss av en allmänläkare.

Tandläkare

I regel står du alltså själv för tandläkarkostnaderna. Tandläkarkostnader ersätts av GE KVG endast när vårdbehovet har uppstått på grund av en olycka eller en allvarlig sjukdom i tuggorganet. Betalningsförfarandet är det samma som hos andra läkare.

Läkemedel

När du hämtar ut receptbelagda läkemedel på apoteket som en läkare i Schweiz har skrivit ut ska du förutom receptet visa upp ett giltigt europeiskt sjukvårdskort och en identitetshandling. Då får du ersättning för en del av läkemedlen.

Vård på sjukhus

För sjukhusvård behövs remiss av en allmänläkare eller av en specialist.

I brådskande sjukdomsfall kan du gå direkt till akutmottagningen vid ett sjukhus. Visa upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling samt be att få vård inom sjukhusets offentliga del som betalas av GE KVG. Utöver självrisken uppbärs av alla personer över 26 år en fast dygnsavgift för sjukhusvård. Du kan söka sjukhus med sökmotorn på webbplatsen Spitalfinder (på tyska eller på franska).

I Schweiz är det vanligt att sjukhus har både patienter från det offentliga systemet och privatpatienter. Om du uppsöker vård som privatpatient betalar du skillnaden mellan kostnaderna. GE KVG ersätter endast de kostnader som skulle ha uppkommit för samma vård inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Du får ersättning för 50 procent av kostnaderna för ambulanstransporter. Man kan få ersättning endast upp till en viss gräns varje år, varefter patienten betalar hela kostnaden för ambulanstransporten. Också av kostnaderna för räddningstjänster (med helikoptrar) ersätts 50 procent upp till det årliga taket. Ansök om ersättning hos GE KVG.

Om du på grund av ditt hälsotillstånd måste använda specialtransport för hemresan till Finland står du själv för hela kostnaden. Det rekommenderas att du tecknar en reseförsäkring som täcker dessa kostnader.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Schweiz för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. På GE KVG:s webbplats finns också utförlig information på engelska.

Du kan söka läkare och tandläkare i olika kantoner med hjälp av sökmotorn på webbplatsen Doktor.ch (på tyska).

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Om du vill överklaga, kan den schweiziska sjukförsäkringsinstitutionen KVG hjälpa dig att hitta rätt myndighet.

Hälso- och sjukvårdssystemet

Det schweiziska hälso- och sjukvårdssystemet innefattar både offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänster. Den schweiziska sjukförsäkringsinstitutionen är en organisation som ger sjukförsäkringar enligt det obligatoriska sjukförsäkringssystemet (KVG). Sjukförsäkringskassorna är icke-vinstdrivande organisationer som måste godkännas av det federala inrikesdepartementet. Om de vill, kan den erbjuda en tilläggsförsäkring utöver basförsäkringen.

Den obligatoriska sjukförsäkringen som omfattas av sjukförsäkringslagen (KVG) säkerställer att alla har tillgång till täckande hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Med försäkringen får alla försäkringstagare samma tjänster och förmåner. Tilläggsförsäkringen är frivillig och ger tillgång till en högre standard (t.ex. vård på halvprivat eller privat avdelning på sjukhus) eller tilläggstjänster och -förmåner (behandling hos naturläkare, rutintandvård o.s.v.).