Så här använder du hälso- och sjukvårdstjänster utomlands

Du kan fritt resa utomlands från Finland för att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna. Du har rätt att få vård i ett annat EU-land på samma villkor som landets invånare.


I EU-länderna måste alla serviceproducenter inom hälso- och sjukvården bemöta patienterna jämlikt på basis av vårdbehovet. Tillgången till vård kan inte påskyndas eller begränsas på grundval av vilket land klienten bor eller är sjukförsäkrad i eller beroende på klientens nationalitet.

Ett EU-land kan endast begränsa tillgången till vård för klienter från andra EU-länder om de lokala invånarnas åtkomst till vård äventyras. Detta kan hända till exempel om ett stort antal klienter från utlandet söker vård. Du kan fråga mottagarlandets kontaktpunkt om det finns några gällandebegränsningar för mottagning till vård i landet.

Vårdgivaren kan kräva remiss

Vården ges i enlighet med den nationella lagstiftningen. Om mottagarlandet kräver remiss från en läkare för vård, måste du ha en sådan.

  • Kontrollera hos vårdenheten i förväg om du behöver en remiss för den planerade vården och om remissen ska vara skriven av en allmänläkare eller en specialist.
  • Fråga om vårdenheten accepterar en remiss skriven i Finland.
  • Ta också reda på vilket språk remissen och eventuella andra handlingar ska vara skrivna. Du betalar själv eventuella översättningskostnader.

En läkare som är verksam i Finland kan vanligtvis inte skicka en remiss direkt till en vårdgivare utomlands. Du ska själv lämna den i Finland skrivna remissen och andra uppgifter som behövs i din vård till vårdgivaren. Kom ihåg att se till att informationen förmedlas på ett säkert sätt.

Vilken slags vård kan man få utomlands?

Varje land erbjuder hälsotjänster enligt sin egen lagstiftning. En lokal yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården beslutar om vården som ges. Vården och behandlingarna kan vara annorlunda än i Finland. Behandlingsformerna och -åtgärderna är olika i olika länder.

Utomlands kan du även få vård som inte ingår i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland  eller som i Finland klassificeras som experimentell eller icke-medicinsk vård. FPA ersätter inte kostnaderna för sådan vård i efterhand. Det är dock möjligt att patientens sjukvårdsdistrikt köper den vård som patienten behöver från ett annat land eller skickar patienten till ett annat land för att få vård till exempel för en ovanlig sjukdom.

Du kan använda tjänsterna inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården.

Du kan använda tjänsterna inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården i EU-länderna.

  • Om du blir sjuk under resan får du vård med det europeiska sjukvårdskortet. Kortet är giltigt inom den lokala offentliga hälso- och sjukvården och hos aktörer som har ingått ett avtal med den offentliga hälso- och sjukvården. Inom den privata hälso- och sjukvården accepteras kortet inte.
  • Om du reser för vård till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz utan förhandstillstånd, spelar det med tanke på ersättningen ingen roll om du besöker den offentliga eller den privata hälso- och sjukvården. Du kan ansöka om ersättning för vårdkostnaderna i efterhand hos FPA.
  • Om du reser för vård till ett annat EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland med förhandstillstånd, måste du säkerställa att vårdgivaren accepterar förhandstillståndet. Oftast accepteras förhandstillståndet endast inom den offentliga hälso- och sjukvården. Om du emellertid måste betala hela kostnaden själv kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand.

Serviceproducenterna inom hälso- och sjukvården utanför Finland kan vanligtvis inte separeras till offentlig och privat hälso- och sjukvård på samma sätt som i Finland. I resten av Europa kan en serviceproducent samtidigt bedriva verksamhet både inom den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. Kontrollera hos vårdgivaren om du får vården som patient inom mottagarlandets offentliga eller privata hälso- och sjukvårdsystem.