Recept för inköp av läkemedel utomlands


  1. Vad är ett europeiskt recept?

Ett europeiskt recept är en pappersutskrift som används när du vill köpa läkemedel i ett annat EU-land. Du kan be din läkare om ett europeiskt recept, kallat Recept för inköp av läkemedel utomlands. Då skriver läkaren ut ett recept på engelska som du kan använda i EU-länderna på samma sätt som ett pappersrecept. Med detta recept kan du inte köpa läkemedel i Finland och du kan inte heller själv skriva ut det från Mina Kanta-sidorna.

EU-länderna måste godkänna recept som har utfärdats i andra EU-länder. Detta innebär att man kan köpa läkemedel i Finland med till exempel ett estniskt recept och vice versa. En förutsättning är att receptet innehåller den nödvändiga informationen och att läkemedlet har försäljningstillstånd i landet där det införskaffas. När du köper läkemedel i ett annat EU-land bestäms receptets giltighet utifrån bestämmelserna i landet där läkemedlet köps. I Finland är ett recept i allmänhet giltigt i två år.

När avsikten är att köpa läkemedlet i ett annat EU-land ska namnet på läkemedelspreparatets verksamma ämne anges i receptet. På så sätt säkerställer man att patienten får rätt läkemedel, eftersom läkemedlens handelsnamn kan variera mellan olika länder. Ett recept kan skrivas med handelsnamnet om det är fråga om ett biologiskt läkemedel eller om det finns annan motiverad anledning att använda handelsnamnet. Läkaren ska motivera användningen av handelsnamnet i receptet.

Godkännandet av recept gäller inte narkotiska medel eller psykotropiska ämnen, vilket innebär att du inte kan köpa läkemedel av detta slag med ett europeiskt recept. Alla andra läkemedel kan förskrivas med ett europeiskt recept.

Recept för inköp av läkemedel utomlands kan skrivas ut av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som har tillstånd att ordinera läkemedel. I Finland kan ett europeiskt recept skrivas ut av läkare och sjukskötare med begränsad rätt att förskriva läkemedel.

  1. Kan en patient ha både ett elektroniskt recept som används i Finland och ett europeiskt recept för andra EU-länder?

Ja. För läkemedelsanskaffningar som görs i Finland får patienten ett elektroniskt recept. För läkemedel som köps utomlands måste patienten be läkaren om ett europeiskt recept, kallat Recept för inköp av läkemedel utomlands, som kan användas i EU-länderna på samma sätt som ett pappersrecept. Det europeiska receptet är inte elektroniskt eftersom det ännu inte finns några permanenta system för elektronisk handläggning av recept mellan länderna.

Vid behov kan läkaren skriva ut två recept för samma läkemedel: ett elektroniskt recept och ett recept för inköp av läkemedel utomlands.

  1. Kan ett finländskt elektroniskt recept användas utomlands?

Det elektroniska receptet som används i Finland är inte gångbart utomlands. Pappersutskriften av ett elektroniskt recept som är ett Recept för inköp av läkemedel utomlands och som läkaren ger dig på mottagningen fungerar som ett recept i de övriga EU-länderna. Du kan inte köpa läkemedel i Finland med denna utskrift.

Det är möjligt att den gemensamma användningen av det elektroniska receptet i framtiden utvidgas till Finlands närområden, Sverige och Estland.

  1. På vilket språk ska ett europeiskt recept skrivas?

Receptet för inköp av läkemedel utomlands är på engelska. Språkalternativen är finska-engelska och svenska-engelska.

  1. Måste pappersrecept som skrivits ut utomlands godkännas i Finland?

Utgångspunkten är att apoteket måste godkänna ett recept som skrivits ut i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har utfärdat apoteken en föreskrift om expediering av läkemedel mot ett europeiskt recept.

Ett apotek kan vägra att expediera ett läkemedel mot ett recept som utfärdats i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz om det finns anledning att ifrågasätta receptets äkthet eller dess medicinska korrekthet eller innehåll eller om receptet är otydligt eller bristfälligt. Än så länge finns det ingen lösning i realtid för verifiering av äktheten hos ett recept som skrivits ut i ett annat land. Apoteket kan vid behov be kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård att skaffa fram information om receptutfärdaren.

I Finland används elektroniska recept.