Graviditet och förlossning utomlands

I EU-/EES-länderna, Storbritannien och i Schweiz får du med det europeiska sjukvårdskortet medicinskt nödvändig vård i samband med graviditet och förlossning. Du kan även resa till EU-/EES-länderna eller Schweiz enkom för att föda.


Förlossning i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller i Schweiz

Om du vistas tillfälligt i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller i Schweiz och behöver förlossningsvård, bör du få vården med det europeiska sjukvårdskortet. Det europeiska sjukvårdskortet accepteras inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du betalar samma klientavgift för vården som personer bosatta i landet. Med tillfällig vistelse avses vanligtvis en utlandsvistelse som varar mindre än sex månader.

Klientavgiften för förlossningsvård varierar i olika länder. I en del EU-länder är vården i samband med förlossningen kostnadsfri inom den lokala offentliga hälso- och sjukvården.

Om du betalar själv kostnaderna för förlossningsvård som du fått under en tillfällig vistelse i ett EU-land, kan du få ersättning antingen från det vårdgivande landets sjukförsäkringsinstitution eller från FPA. Om du ansöker om ersättning hos FPA, kan kostnaderna ersättas upp till det belopp som motsvarande vård skulle ha kostat inom den offentliga hälso- och sjukvården i din hemkommun.

I vissa situationer kräver serviceproducenterna inom hälso- och sjukvården i EU-/EES-länderna, Storbritannien och i Schweiz att man har ett förhandstillstånd för planerad vård när man söker vård i samband med graviditet och förlossning. Om du vistas i landet tillfälligt, bör du dock få vården med det europeiska sjukvårdskortet. Vid problem kan du kontakta FPA:s center för internationella ärenden.

Du kan fritt resa till ett annat EU-/EES-land för att föda eller använda hälso- och sjukvårdstjänsterna för uppföljning av graviditeten. Du har rätt att få tillgång till vård på samma villkor som de lokala invånarna. I Schweiz och Storbritannien bestämmer serviceproducenterna själv om de tar emot dig som klient för planerad förlossningsvård. Du kan inte använda det europeiska sjukvårdskortet om du enkom söker dig utomlands för planerad vård i samband med graviditet eller för att föda.

Om du har rest till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för att föda, betalar du själv hela vårdkostnaden. FPA ersätter vårdkostnader i efterhand på samma sätt som om du hade använt privata hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Du kan beräkna den återstående kostnaden som du själv betalar med hjälp av FPA:s ersättningstaxor. Du kan även ansöka om förhandstillstånd för en förlossning utomlands.

Förlossning utanför EU

Om du tillfälligt vistas någon annanstans än i ett EU- eller EES-land eller Schweiz och din förlossning startar, ersätter FPA vårdkostnaderna i efterhand i enlighet med den finska sjukförsäkringslagen. Ersättning utgår på samma sätt som om du hade använt privata hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Om du reser utanför EU för planerad förlossning, betalar du alla kostnaderna själv och du kan inte få FPA-ersättning för vården.

Rådgivningsbesök utomlands

I de flesta länderna finns inte ett liknande system med mödra- eller barnrådgivning som i Finland. Om du vistas tillfälligt (vanligtvis mindre än sex månader) i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz, får du vård för uppföljning av graviditeten med det europeiska sjukvårdskortet. Utomlands kan undersökningarna i samband med uppföljning av graviditeten, antalet uppföljnings- och läkarbesök samt tidpunkten för dessa skilja sig mycket från det finländska systemet.

Om du är gravid och ska resa utomlands, planera uppföljningen av din graviditet i samråd med rådgivningsbyrån. Det rekommenderas att du på förhand tar reda på vilka hälso- och sjukvårdstjänster som erbjuds i mottagarlandet i samband med graviditet, förlossning och mödravård. Försäkra dig i tid om de praktiska arrangemangen kring förlossningen.

Se till att informationen om din graviditet förmedlas mellan vårdgivare i Finland och utomlands. Mellan länderna finns inga elektroniska patientdatasystem, så du ska själv se till att vårdgivaren utomlands får dina patienthandlingar. Låt vid behov översätta handlingarna till ett språk som vårdgivaren förstår. Du betalar översättningskostnaderna själv.