Graviditet och förlossning utomlands

Om du vistas tillfälligt i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland, får du medicinskt nödvändig vård i anslutning till graviditet och förlossning med det europeiska sjukvårdskortet. Du kan också resa till ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland enkom för förlossning.


Förlossning i ett annat EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland

Om du vistas tillfälligt i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och behöver vård i anslutning till graviditet eller förlossning, måste du få vård med det europeiska sjukvårdskortet. En tillfällig vistelse kan till exempel vara en semesterresa. Det europeiska sjukvårdskortet accepteras inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du betalar samma klientavgift för vården som personer bosatta i landet. Med tillfällig vistelse avses vanligtvis en utlandsvistelse som varar mindre än sex månader.

Klientavgiften för förlossningsvård varierar i olika länder. I en del EU-länder är vården i samband med förlossningen kostnadsfri inom den lokala offentliga hälso- och sjukvården.

Om du betalar själv kostnaderna för förlossningsvård som du fått under en tillfällig vistelse i ett EU-land, kan du få ersättning antingen från det vårdgivande landets sjukförsäkringsinstitution eller från FPA. Om du ansöker om ersättning hos FPA, kan kostnaderna ersättas upp till det belopp som motsvarande vård skulle ha kostat inom ditt välfärdsområde.

I vissa situationer kräver serviceproducenterna inom hälso- och sjukvården i EU- och EES-länderna, Schweiz, Storbritannien och Nordirland att man har ett förhandstillstånd som motsvarar EU-förordningen för planerad vård i anslutning till graviditet och förlossning. Om du vistas i landet tillfälligt, bör du dock få vården med det europeiska sjukvårdskortet. Vid problem kan du kontakta FPA:s center för internationella ärenden.

Dessutom kan du fritt resa till ett annat EU-/EES-land för att föda eller använda hälso- och sjukvårdstjänsterna för uppföljning av graviditeten. Du har rätt att få tillgång till vård på samma villkor som de lokala invånarna. I Schweiz, Storbritannien och Nordirland bestämmer serviceproducenterna själv om de tar emot dig som klient för planerad förlossningsvård. Du kan inte använda det europeiska sjukvårdskortet om du enkom söker dig utomlands för planerad vård i samband med graviditet eller för att föda.

Om du reser till ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland för att föda, betalar du själv alla vårdkostnader. Du kan ansöka om ersättningar i efterhand hos FPA, som ersätter kostnaderna högst så mycket som motsvarande förlossning skulle ha kostat i Finland inom ditt eget välfärdsområde. FPA begär av välfärdsområdet de uppgifter som behövs. Du betalar dock alltid själv minst den klientavgift som den offentliga hälso- och sjukvården i Finland skulle ha tagit ut för din vård. Du kan även ansöka om förhandstillstånd som motsvarar EU-förordningen för en förlossning utomlands.

Du kan på förhand fråga FPA hurdana ersättningar du kan få för vården. Ansök om förhandsbeskedet i god tid innan du söker vård.

Förlossning utanför EU

Om du vistas tillfälligt i ett land utanför EU eller EES, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och du börjar föda, svarar du själv för förlossningskostnaderna. Om du har reseförsäkring, kan du fråga efter ersättning hos ditt försäkringsbolag. Om du reser utanför EU för planerad förlossning, betalar du alla kostnaderna själv.

Rådgivningsbesök utomlands

I de flesta länderna finns inte ett liknande system med mödra- eller barnrådgivning som i Finland.Om du vistas tillfälligt (vanligtvis mindre än sex månader) i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland, får du vård för uppföljning av graviditeten med det europeiska sjukvårdskortet. Utomlands kan undersökningarna i samband med uppföljning av graviditeten, antalet uppföljnings- och läkarbesök samt tidpunkten för dessa skilja sig mycket från det finländska systemet.

Om du är gravid och ska resa utomlands, planera uppföljningen av din graviditet i samråd med rådgivningsbyrån. Det rekommenderas att du på förhand tar reda på vilka hälso- och sjukvårdstjänster i anknytning till graviditet och förlossning som erbjuds i mottagarlandet. Försäkra dig i tid om de praktiska sakerna kring förlossningen.

Se till att informationen om din graviditet förmedlas mellan vårdgivare i Finland och utomlands. Mellan länderna finns inga elektroniska patientdatasystem, så du ska själv se till att vårdgivaren utomlands får dina patienthandlingar. Låt vid behov översätta handlingarna till ett språk som vårdgivaren förstår. Du betalar översättningskostnaderna själv.