Metoder för att trygga patientens rättsskydd och besvär

Du kan överklaga om du är missnöjd med den vård som du fått, beräkningen av vårdkostnaderna eller FPA:s beslut.


Besvärsmyndigheten och besvärsförfarandena beror på vad det är du vill överklaga.

Besvärsmyndigheterna är

  • välfärdsområden som organiserar hälso- och sjukvården
  • Regionförvaltningsverk
  • tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
  • Besvärsnämnden för social trygghet
  • förvaltningsrätten och högsta förvaltningsdomstolen
  • försäkringsdomstolen.

För en patientskada kan du ansöka om ersättning från Patientförsäkringscentralen.

Riksdagens justitieombudsman

Du kan lämna en klagan till riksdagens justitieombudsman om du misstänker att en myndighet eller en tjänsteman inte har följt lagen eller uppfyllt sina förpliktelser. Du kan lämna en klagan även om du misstänker att de grundläggande eller mänskliga rättigheterna inte har uppfyllts på ett vederbörligt sätt.

Justitieombudsmannen kan inte ändra ett myndighetsbeslut. Justitieombudsmannen kan dock utifrån sin egen utredning ge till exempel en anmärkning eller väcka åtal mot myndigheten.

  • Riksdagens justitieombudsman övervakar att domstolarna och andra myndigheter och tjänstemän följer lagen och uppfyller sina förpliktelser. Även personer som sköter offentliga arbetsuppgifter, till exempel yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, omfattas av tillsynen.
  • Du kan lämna en klagan till riksdagens justitieombudsman till exempel om du misstänker att myndigheten har överskridit sin behörighet, handläggningen av ett ärende har dröjt eller myndigheten har agerat på ett osakligt sätt.
  • Du kan inte lämna klagomål gällande omständigheter som är mer än två år gamla eller i ärenden där överklagandet inte har avgjorts eller domstolens handläggning inte har avslutats.