Att söka vård i Finland på eget initiativ eller med förhandstillstånd

En klient kan fritt söka vård i Finland om ett annat EU-land ansvarar för hens vårdkostnader. Hen har rätt att få vård inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården på samma sätt som en person som bor i Finland.


Om klienten har rest från sitt bosättningsland till Finland enkom för att få vård, är det fråga om planerad vård. Om klienten har fått vård i Finland på grund av akut insjuknande eller ett olycksfall, är det inte fråga om planerad vård. På FPA:s webbplats hittar du mer information om att söka sig till vård i Finland från utlandet.

Om en klient från utlandet har ett förhandstillstånd som beviljats av hens bosättningsland, betalar hen kommuninvånarens klientavgift för den vård som hen får inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Ett förhandstillstånd innebär att det land som har beviljat tillståndet förbinder sig att ersätta det vårdgivande landet för vårdkostnaderna.

Den offentliga hälso- och sjukvården kan hos FPA ansöka om statlig ersättning för kostnaderna för vård som getts med ett förhandstillstånd. På FPA:s webbplats finns närmare information om detta.