Om du är missnöjd med vården som du fått

Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Vid behov kan du framställa en anmärkning eller anföra klagan.


Om du är missnöjd med vården som du har fått eller hur du har blivit bemött av vårdpersonalen, är det bra att i första hand ta upp saken med vårdgivaren. Genom att diskutera med personen som har gett vården eller med hans eller hennes chef kan man ofta klargöra och rätta till fel och brister i vården. Vid behov kan patientombudsmannen hjälpa dig. Vårdgivaren ska ta itu med brister.

Om frågan inte kan lösas genom förhandlingar kan du framställa en anmärkning eller anföra klagan. En anmärkning kan framställas eller klagan anföras även på andras vägnar.

En anmärkning framställs till hälso- och sjukvårdsenhetens ledning

Om det inte hjälper att diskutera med vårdenheten kan du framställa en anmärkning till vårdenhetens ledning.

  • Anmärkningen ska i första hand framställas skriftligt till hälso- och sjukvårdsenhetens ledande läkare. Ofta har vårdenheten en blankett på vilken du kan framställa anmärkningen skriftligt. Av särskilda skäl kan anmärkningen även göras muntligt.
  • Beskriv ärendet som anmärkningen gäller så tydligt som möjligt och ange de personer som anmärkningen gäller. Om du inte vet eller minns namnen, ange en så noggrann tidpunkt för händelsen som möjligt.
  • Hälso- och sjukvårdsenheten måste svara på din anmärkning inom en rimlig tid, cirka en månad från att du lämnat den. Av svaret ska det framgå hur ärendet har behandlats på vårdenheten och vilka åtgärder anmärkningen har lett till.
  • Du kan inte överklaga svaret på en anmärkning.

Klagan anförs till regionförvaltningsverket eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)

Du anföra klagan om du anser att det finns brister i vården.

  • Klagan anförs till Valvira då ärendet rör vården av en patient som omkommit eller skadats svårt och den klagande misstänker felbehandling. Klagan kan formuleras fritt eller med blanketten för klagan på Valviras webbplats.
  • Andra klagomål som rör vården framställs till det regionförvaltningsverk på vars område personen har vårdats.
  • Valvira eller regionförvaltningsverket kan tilldela en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård eller verksamhetsställets ledning en anmärkning eller en föreskrift om avhjälpande av brister. Föreskriften kan förenas med vite. Institutionens verksamhet kan även förbjudas.
  • Valvira kan tilldela en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård en skriftlig varning eller begränsa personens yrkesrättigheter. Yrkesrättigheterna kan även tas bort.

Med klagan kan du inte ändra eller ogiltigförklara en läkares eller tandläkares diagnos eller vårdbeslut. Med hjälp av klagan kan du inte heller få ekonomisk ersättning för en patientskada, utan ersättning ska ansökas från Patientförsäkringscentralen.

Klagan som kommit till Valvira och regionförvaltningsverken kan överföras till den verksamhetsenhet som klagan gäller för att först behandlas som en anmärkning. Klaganden informeras alltid om överföringen.

Om du är missnöjd med vårdens omfattning

Om du är missnöjd med omfattningen av vården som du har fått inom den offentliga hälso- och sjukvården, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Om frågan inte kan lösas och du fortfarande är missnöjd, kan du lämna en ansökan till förvaltningsdomstolen, som behandlar frågan som ett förvaltningstvistemål. I ansökningsskrivelsen ska du nämna den åtgärd som du kräver samt grunderna för detta.

Ett förvaltningstvistemål anhängiggörs genom en ansökan till förvaltningsdomstolen. Ansökan gäller den kommun eller samkommun som ansvarar för ordnandet av vården.