Vårdkostnader inom den privata hälso- och sjukvården

Priset för tjänster inom den privata hälso- och sjukvården bestäms av serviceleverantören. Serviceleverantören ska informera patienten om priserna för användningen av tjänsterna.


Grunden för läkararvoden inom den privata hälso- och sjukvården är i allmänhet den genomsnittliga tiden som läkaren använder för att vårda patienten på mottagningen och det tillhörande för- och efterarbetet, såsom att sätta sig in i patienthandlingar, skriva patientjournal och gå igenom provsvar.

Läkaren arbetar ofta som en självständig yrkesutövare inom den privata hälso- och sjukvården och beslutar självständigt om sina priser. En allmänläkares avgifter är ofta förmånligare än avgifterna som tas av en specialist.

Utlåtanden och intyg, laboratorie- och röntgenundersökningar, åtgärder och använda läkemedel debiteras ofta separat. Även medicinska tillbehör som används i samband med vården och lånehjälpmedel faktureras i allmänhet separat. Sådana kostnader uppstår till exempel från förbandsmaterial, kryckor och benstöd.

Serviceproducenten inom privat hälso- och sjukvård kan i allmänhet på förhand ge en exakt kostnadsberäkning av kostnader för operationer och terapeutiska åtgärder.

För separata telefonkonsultationer uppbärs i allmänhet en avgift. Kostnaden för telefonsamtal i anslutning till mottagningsbesöket kan också ingå i besöksavgiften.

Den privata hälso- och sjukvården kan fakturera en bokad mottagningstid som inte används.

Sjukvårdsersättningar

Sjukvårdsersättningar kallas ofta FPA-ersättningar i talspråk. Du får ofta ersättning direkt på läkar- eller tandläkarmottagningen genom att visa upp ditt FPA-kort . Om du betalar själv hela fakturabeloppet till en serviceleverantör inom den privata hälso- och sjukvården, ska du ansöka om ersättning hos FPA.

FPA betalar sjukvårdsersättning på

  • läkar- och tandläkararvoden
  • kostnader för undersökningar och behandlingar som en läkare eller tandläkare har ordinerat
  • kostnader för läkemedel som en läkare har ordinerat
  • kostnader för resor i samband med vård av sjukdom.

Arvodena, undersökningen och vården baserar sig på en ersättningstaxa som anger ersättningens belopp. I allmänhet är kostnaden som du betalar högre än ersättningstaxan.

FPA ersätter även vård som getts på distans. Med tjänster på distans avses sjukvårdstjänster som tillhandahålls över en videoförbindelse.