Ersättning för vård utomlands

FPA kan ersätta kostnader för vård som du har fått utomlands, som du har betalat själv. Kostnaderna ersätts på olika sätt beroende på om du har insjuknat akut utomlands eller om du uttryckligen har planerat vård utomlands. Ersättningens storlek påverkas även av i vilket land kostnaden har uppstått.


Förutsättningen för ersättning är i allmänhet att motsvarande vård skulle ha getts inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland eller att den hade varit ersättningsgill hos FPA. Vården som ersätts ska ingå i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. Tjänsteutbudet fastställs av tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

FPA ersätter även vård som getts på distans. Med tjänster på distans avses sjukvårdstjänster som tillhandahålls över en videoförbindelse från utlandet.

Kostnad som uppstått i ett EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz

Om du reser till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för att använda hälso- och sjukvårdstjänster är det fråga om planerad vård utomlands. FPA ersätter då kostnaderna som sjukvårdsersättningar på samma sätt som om du hade använt privata hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Du kan alltså få sjukvårdsersättning enligt FPA:s ersättningstaxor. Om du har sökt vård i Storbritannien eller i Nordirland utan förhandstillstånd, kan du inte få ersättning från FPA.

Om FPA har beviljat dig ett förhandstillstånd för vård utomlands, betalar du endast vårdgivarlandets klientavgift för vården. De övriga kostnaderna för vården fakturerar FPA av ditt sjukvårdsdistrikt. Om du måste betala hela kostnaden själv kan du ansöka om ersättning hos FPA.

Om du vistas tillfälligt i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz och är i behov av medicinskt nödvändig vård, får du vård med det europeiska sjukvårdskortet. Du betalar samma klientavgift för vården som lokalborna betalar för motsvarande vård. Klientavgiften ersätts inte. Om du betalar alla vårdkostnader själv, kan du ansöka om ersättning hos sjukförsäkringsinstitutionen i vårdgivarlandet eller hos FPA.

  • Om du ansöker om ersättning hos sjukförsäkringsinstitutionen i vårdgivarlandet, får du ersättningar enligt detta lands lagstiftning.
  • Om du får vård i ett annat nordiskt land, betalar FPA ersättningar i efterhand enligt det vårdgivande landets lagstiftning.
  • Om du ansöker om ersättning från FPA för kostnader som uppstått inom EU/EES, Storbritannien eller i Schweiz, kan du välja att få ersättning enligt lagstiftningen i antingen vårdgivarlandet eller Finland.

Om du bor i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och Finland ansvarar för dina vårdkostnader, betalar du själv samma klientavgift som lokalborna. För att få vård till samma avgift som lokalborna förutsätts att du är registrerad hos sjukförsäkringsinstitutionen i ditt bosättningsland.

  • Om du betalar vårdkostnader i ditt bosättningsland, ansöker du om ersättningar hos den lokala sjukförsäkringsinstitutionen.
  • Om du betalar vårdkostnader i ett annat land än ditt bosättningsland, ansöker du om ersättningar hos FPA.

Kostnad som uppstått utanför EU/EES, Storbritannien eller Schweiz

Om du har behövt vård på grund av en akut sjukdom, en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning utanför EU/EES, Storbritannien eller Schweiz och har betalat vårdkostnaderna själv, får du i efterhand sjukvårdsersättningar för kostnaderna från FPA. Ersättningen är samma som om du hade använt tjänster inom den privata hälso- och sjukvården i Finland eller köpt läkemedel på apoteket.

Om du har rest till ett land utanför EU/EES eller Schweiz för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, ersätts kostnaderna inte.

Inte heller resekostnader ersätts om de har uppstått i ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz.