Ersättning för vård utomlands

FPA kan ersätta kostnader för vård som du har fått utomlands, som du har betalat själv. Kostnaderna ersätts på olika sätt beroende på om du har insjuknat akut utomlands eller om du uttryckligen har planerat vård utomlands. Ersättningens storlek påverkas även av i vilket land kostnaden har uppstått.


Förutsättningen för ersättning är i allmänhet att motsvarande vård skulle ha getts inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Vården som ersätts ska ingå i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. Tjänsteutbudet fastställs av tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

FPA ersätter även vård som getts på distans. Med tjänster på distans avses sjukvårdstjänster som tillhandahålls över en videoförbindelse från utlandet.

Kostnad som uppstått i ett EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland

Om du reser till ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, är det fråga om planerad vård utomlands. Betala först själv kostnaderna för din vård och ansök om ersättning hos FPA i efterhand. FPA ersätter kostnaderna högst till det belopp som motsvarande vård hade kostat inom ditt välfärdsområde i Finland. Du betalar alltid själv klientavgiften som den offentliga hälso- och sjukvården i Finland skulle ha tagit ut för din vård.

Du kan på förhand fråga FPA hurdana ersättningar du kan få för vården. Ansök om förhandsbesked i god tid innan du söker vård. För ansökan behöver du en utredning av en läkare som ger vård utomlands om den vård som ska ges, en uppskattning av vårdkostnaderna och en remiss, om en sådan krävs för motsvarande vård i Finland. FPA ersätter vårdkostnaderna på det sätt som anges i förhandsbesked, om vården har genomförts i enlighet med de uppgifter som du lämnat.

Om FPA har beviljat dig ett förhandstillstånd som motsvarar EU-förordningen för vård utomlands, betalar du endast vårdgivarlandets klientavgift för vården. De övriga kostnaderna för vården fakturerar FPA av ditt välfärdsområde. Om du måste betala hela kostnaden själv kan du ansöka om ersättning hos FPA.

Om du vistas tillfälligt i ett annat EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och behöver medicinskt nödvändig vård, får du vård med det europeiska sjukvårdskortet. Du betalar samma klientavgift för vården som lokalborna betalar för motsvarande vård. Klientavgiften ersätts inte. Om du betalar alla vårdkostnader själv, kan du ansöka om ersättning hos sjukförsäkringsinstitutionen i vårdgivarlandet eller hos FPA.

  • Om du ansöker om ersättning hos sjukförsäkringsinstitutionen i vårdgivarlandet, får du ersättningar enligt detta lands lagstiftning.
  • Om du får vård i ett annat nordiskt land, betalar FPA ersättningar i efterhand enligt det vårdgivande landets lagstiftning.
  • Om du ansöker om ersättning från FPA för kostnader som uppstått inom EU/EES, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland , kan du välja att få ersättning enligt lagstiftningen i antingen vårdgivarlandet eller Finland.

Om du bor i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och Finland svarar för dina vårdkostnader, betalar du själv samma klientavgift som lokalborna. För att få vård till samma avgift som lokalborna förutsätts att du är registrerad hos sjukförsäkringsinstitutionen i ditt bosättningsland.

  • Om du betalar vårdkostnader i ditt bosättningsland, ansöker du om ersättningar hos den lokala sjukförsäkringsinstitutionen.
  • Om du betalar vårdkostnader i ett annat land än ditt bosättningsland, ansöker du om ersättningar hos FPA.

Kostnad som uppstått utanför EU/EES, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland

Om du har behövt vård i ett land utanför EU eller EES, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland, svarar du själv för vårdkostnaderna. Om du har reseförsäkring, kan du fråga efter ersättning hos ditt försäkringsbolag.