Patienthandlingar i Finland

Se själv till att informationen som rör din vård överförs mellan vårdgivarna om får vård i Finland eller om din fortsatta vård sker utomlands. I Finland lagras patienthandlingarna i Patientdataarkivet.


Om du söker dig till vård i Finland ska du fråga vårdgivaren vilka patienthandlingar vårdgivaren behöver och på vilket språk handlingarna ska vara (finska, svenska eller engelska). Se till att handlingarna översätts och skickas till den enhet som ger vården.

Nödvändiga patienthandlingar kan vara till exempel remiss och patientjournal i vilka det framgår uppgifter om din sjukdom samt den vård som du fått och de åtgärder som gjorts. Vårdgivaren kan även behöva svar från olika provtagningar, till exempel laboratoriesvar, utlåtanden från röntgenundersökningar och röntgenbilder.

Efter vårdperioden får du en vårdsammanfattning på finska eller svenska, med uppgifter om din sjukdom, vården som getts och ordinationer angående den fortsatta vården. Om den fortsatta vården sker utomlands, ska du se till att få dokumenten översatta och att informationen överförs till den instans som ansvarar för den fortsatta vården. Du kan även diskutera med vårdgivaren om möjligheten att få vårdsammanfattningen eller ett annat dokument som sammanfattar din vård på ett annat språk, till exempel engelska.

Patienthandlingarna lagras i Patientdataarkivet

I Finland antecknar en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården erforderliga uppgifter i patienthandlingarna. Varje utförd tjänst antecknas i patienthandlingarna. Anteckningarna i patienthandlingarna, remissen och vårdsammanfattningen ska göras inom fem dygn från det att tjänsten avslutades.

I Finland är patienthandlingarna i elektroniskt format. Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård lagrar patienthandlingarna i Patientdataarkivet som upprätthålls av FPA. Arkivet utökas gradvis till att omfatta alla serviceproducenter inom hälso- och sjukvården. I Kanta.fi-tjänsten finns information om de verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som redan nu lagrar patientuppgifterna i Patientdataarkivet. Patientjournalerna lagras i allmänhet i 12 år efter att patienten har avlidit.

Patientuppgifter för patienter bosatta utomlands registreras och lagras i Patientdataarkivet på samma sätt som patientuppgifterna för personer bosatta i Finland. Du har rätt att få dina patientuppgifter från vårdgivaren.

Om du har en finländsk personbeteckning och förfogar över en identifieringsmetod (webbankskoder, mobilcertifikat eller elektroniskt ID-kort) kan du granska dina patientuppgifter på Mina Kanta-sidorna. I tjänsten kan du också ange om du samtycker till eller förbjuder att dina patientuppgifter används vid olika enheter inom hälso- och sjukvården samt spara ett vårdtestamente och din organdonationsvilja.

Patientuppgifterna är konfidentiella

Alla uppgifter i patienthandlingarna är sekretessbelagda. Den instans inom hälso- och sjukvården som registrrat patientuppgifterna får titta på uppgifterna utan samtycke från patienten om den har en vårdrelation med patienten. Dina patientuppgifter kan med ditt samtycke även överlämnas till en annan aktör inom hälso- och sjukvården för att trygga din fortsatta vård.