Patientens rättigheter

Du har rätt till god vård och ett gott bemötande, rätt att delta i beslut som rör din vård och rätt att få information om din vård.


Rätt till god vård och gott bemötande

Du har rätt till god hälso- och sjukvård. De yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvård ska bemöta dig med respekt för din övertygelse, integritet och människovärde. Ditt modersmål, din kultur och dina individuella behov ska beaktas i den mån det är möjligt i vården.

I hälso- och sjukvårdstjänster får patienterna inte särbehandlas utifrån till exempel ålder, hälsotillstånd eller handikapp. Endast medicinska skäl får påverka vårdbesluten.

Din åsikt ska beaktas i vården

De yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvård ska vårda dig i samförstånd med dig. Om du vill kan du avstå från en viss vård eller vissa åtgärder. Om du avstår från vård vårdas du i möjligaste mån enligt en annan medicinskt godkänd praxis.

Du har inte rätt att få vilken vård som helst som du önskar. Det är alltid läkaren som slutligen beslutar vilken vård som ges utifrån medicinska skäl.

Patienten kan avstå från vård eller en åtgärd även om hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter det. Läkaren ska klargöra för patienten på ett begripligt sätt vad det innebär att avstå från vård. Om patienten fortfarande avstår från en undersökning eller behandling görs en anteckning om detta i patienthandlingarna.

De yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvård ska informera dig om ditt hälsotillstånd och din vård

De yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvård ska på eget initiativ klargöra ditt hälsotillstånd för dig. Du har rätt att få information om olika behandlingsalternativ och deras effekter och eventuella nackdelar. Du har rätt att få information om allt som kan vara av betydelse då man beslutar om din vård.

  • Man får inte ge information till patienten om han eller hon inte önskar det.
  • Man får inte heller ge information om detta skulle innebära allvarlig fara för patientens liv eller hälsa.
  • Endast en misstanke om att informationen skulle kunna skada patienten räcker inte som skäl för att inte informera patienten om han eller hon vill ha informationen.

Information som rör ditt hälsotillstånd och din vård ska ges så att du förstår deras innehåll tillräckligt väl. De yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvård ska vid behov ordna tolkning om du och vårdpersonalen inte har ett gemensamt språk.

Du har rätt att granska uppgifterna i dina patienthandlingar. Du kan be att få dem rättade om de är felaktiga. Begäran ska framställas till den hälsovårdsenhet där uppgiften har registrerats. Du kan se dina patientuppgifter på Mina Kanta-sidor. Du kan även spara ett vårdtestamente och/eller donationsvilja på Mina Kanta-sidor.