Statistik och forsknings­information

Uppgifter om hälso- och sjukvårdstjänster samt användningen av, tillgången till och kostnaderna för dessa samt allmänna uppgifter om de sociala trygghetssystemen och -förmånerna samlas in på såväl nationell nivå som på EU-nivå. Statistik tillhandahålls av flera nationella myndigheter och internationella institutioner.


Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård kan du hitta på kontaktpunktens SlideShare-konto. FPA statistik innehåller information om bland annat europeiska sjukvårdskort (EHIC), om sjukvårdskostnader som uppstått utomlands och ersättning för dessa, och om förhandstillstånd för planerad vård. Du kan också hitta statistika information om tandvård utomlands på eget initiativ.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) sammanställer statistik och registeruppgifter från social- och hälsovårdsorganisationer som verkar i Finland. Bland annat samlar man in information om tillgången till offentlig hälso- och sjukvård.

I webbtjänsten Sotkanet.fi hittar du statistik om befolkningens hälsa och välfärd och om servicesystemets funktion samt internationell referensdata.

Kelasto är FPAs statistikdatabas där du får information om den sociala trygghet som FPA verkställer.

MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) är EU-ländernas gemensamma informationssystem för social trygghet. Det innehåller aktuell, jämförbar information om de sociala trygghetssystemen. Informationen finns tillgänglig på engelska, franska och tyska.

Patientförsäkringscentralen (PFC) tillhandahåller statistik över patientskador i Finland.