Vård i Finland


Hur får jag vård om jag blir sjuk i Finland?

I nödsituationer ska du ringa nödnumret 112. Alla har rätt till brådskande vård. Om situationen inte är akut, kontakta den närmaste hälsovårdscentralen. Kontaktuppgifter till hälsovårdscentralen hittar du på välfärdsområdets webbplats. Du kan även vända dig till en privat hälsostation.

Om du har ett europeiskt sjukvårdskort, får du med kortet medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem.

Om du bor stadigvarande i Australien, får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp ditt pass. Om du kommer från ett annat nordiskt land, kan du i stället för det europeiska sjukvårdskortet visa upp ditt pass eller en officiell identitetshandling.

Du hittar mer information om tillgång till vård och om vårdkostnaderna på webbsidan Om du blir sjuk under en resa i Finland och i landsbeskrivningen om hälso- och sjukvården i Finland.

Kan jag söka mig till Finland för vård? Hur kommer man överens om vården?

Du kan fritt söka vård både inom den offentliga och den privata hälso- och sjukvården i Finland om du är sjukförsäkrad i ett annat EU-land. Du får vård på samma sätt som lokala invånare. Om du inte är sjukförsäkrad i ett annat EU-land, kan du söka vård inom den offentliga eller den privata hälso- och sjukvården i Finland på egen bekostnad. Vårdgivarna är dock inte förpliktade att ta emot dig som patient.

Ta reda på en lämplig vårdgivare och kom överens om vården med vårdgivaren. Fråga hos din sjukförsäkringsinstitution om den ersätter kostnader för vården. Om du har ett förhandstillstånd enligt EU:s förordning 883/2004, betalar du samma klientavgift inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland som lokala invånare. I annat fall betalar du vårdkostnaderna själv.

På vår webbplats hittar du råd om att hitta en lämplig vårdenhet och en checklista med sju punkter för att söka vård i Finland med ett förhandstillstånd.

Hur får jag information om vårdmöjligheter i Finland?

Om du söker dig till Finland för vård ska du i första hand själv utreda vårdmöjligheterna direkt hos vårdgivaren.

På webbplatsen EU-hälsovård.fi hittar du kontaktuppgifterna till välfärdsområden, jourhavande sjukhus, förlossningssjukhus och enheter för ovanliga sjukdomar. Du kan söka kontaktuppgifter till offentliga hälsostationer och tandläkare på välfärdsområdenas webbplatser eller i webbtjänsten Suomi.fi. Du kan söka privata serviceproducenter med sökmaskiner.

Varifrån får jag information om vårdpriserna i Finland?

Maximibeloppen för klientavgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården och de genomsnittliga prisuppgifterna för vissa privata serviceproducenter har sammanställts på webbplatsen EU-hälsovård.fi Prisuppgifter för den offentliga hälso- och sjukvården finns också på välfärdsområdenas webbsidor. Det lönar sig att söka prisuppgifter även på serviceproducenternas egna webbplatser. Du kan också begära information om priserna direkt hos vårdgivaren.

Behöver jag en remiss om jag kommer till Finland för planerad vård?

Om du behöver specialiserad sjukvård, behöver du en remiss. Fråga direkt av vårdgivaren vilken remiss du behöver. Vårdgivaren måste godkänna en remiss som är skriven i ett annat EU-land om den innehåller de uppgifter som behövs. Remissen ska vanligtvis vara skriven på finska eller svenska, men vårdgivaren kan godkänna även en engelskspråkig remiss. Om du behöver en översättning av remissen, ska du själv betala översättningskostnaderna.

Kan ett sjukhus neka vård för mig om jag vill söka mig till planerad vård i Finland?

Med planerad vård avses en situation där patienten reser till Finland enkom för att få vård. Om du är sjukförsäkrad i ett annat EU-land och vill söka dig till planerad vård i Finland, har du rätt att få vård på samma villkor som lokala invånare. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer ditt vårdbehov. Du måste vänta i samma vårdkö som lokala invånare.

Om du söker dig till vård i Finland från områden utanför EU, kan sjukhuset själv bestämma om det ger dig vård. Kontakta direkt det sjukhus där du skulle vilja få vård och fråga om de kan ge dig vård.

Sjukhuset kan även begränsa mottagningen av klienter från andra EU-länder om det är nödvändigt för att trygga kommuninvånarnas hälso- och sjukvårdstjänster. Begränsningen kan vara i kraft högst tolv månader och man måste anmäla om den. Du kan fråga kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland om ett sjukhus har gjort en anmälan om begränsningen av vård av patienter från utlandet.

Kan jag söka mig till Finland för att föda?

Om du är sjukförsäkrad i ett annat EU-land, kan du söka dig till Finland för att föda. Du får vård på samma sätt som lokala invånare, men du betalar själv hela vårdkostnaden. Fråga i förväg hos din sjukförsäkringsinstitution om du kan få ersättning för vårdkostnaderna. Om du har ett förhandstillstånd enligt EU:s förordning 883/2004, betalar du själv samma klientavgift som lokalborna.

Om du kommer från områden utanför EU, har sjukhuset ingen skyldighet att ge dig förlossningsvård. Ta reda på vårdmöjligheterna direkt hos ett lämpligt förlossningssjukhus. Du betalar hela vårdkostnaden själv.

Kontaktuppgifter till förlossningssjukhus finns på vår webbplats. Se också checklistan för dig som söker planerad vård.

Vad innebär tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland?

Med tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården avses offentligt finansierade hälso- och sjukvårdstjänster. Tjänsterna omfattar utöver den offentliga hälso- och sjukvården även de privata hälso- och sjukvårdstjänster för vilka FPA betalar ersättning. Tjänsteutbudet är av betydelse till exempel då du vill söka dig till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för vård. Du kan inte få FPA-ersättning eller ett förhandstillstånd för sådan vård som inte ingår i tjänsteutbudet i Finland. Undantag från detta är sällsynta sjukdomar för vilka man i vissa fall kan få ett förhandstillstånd.

Tjänsteutbudsrådet Palko fastställer tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland.