Flytta utomlands

När du flyttar utomlands beror din rätt till vård på mottagarlandet, syftet med flytten och vistelsens längd. Vid flytt till ett EU-/EES-land, Storbritannien eller till Schweiz, du kan be FPA utreda också din rätt till vård i Finland. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) registrerar din hemkommun vid flytt.


Det är skäl att anmäla flyttning utomlands till FPA om FPA betalar dig någon förmån eller om du har det europeiska sjukvårdskortet. Gör flyttanmälan även till MDB. Du kan be FPA utreda din rätt till vård i Finland och ditt nya bosättningsland efter flytten. MDB beslutar om du har en hemkommun i fortsättningen. Om du fortfarande har hemkommun, kan du använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland på samma sätt som förut.

EU-lagstiftningen tryggar din rätt att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna i mottagarlandet när du flyttar till ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz. Om din utlandsvistelse är tillfällig (oftast under sex månader), får du medicinskt nödvändig vård i mottagarlandet med det europeiska sjukvårdskortet. Om du flyttar för mer än sex månader måste du vanligtvis registrera dig hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution för att få vård.

Om du flyttar utanför EU, EES, Storbritannien eller Schweiz, är det mottagarlandets lagstiftning som avgör hurdana hälso- och sjukvårdstjänster du har tillgång till. Det rekommenderas att du på förhand tar reda på din rätt att använda tjänsterna inom hälso- och sjukvården i mottagarlandet samt avgifterna för dessa. Det rekommenderas också att du vid behov tecknar en privat försäkring som täcker eventuella vårdkostnader.

Din rätt till vård påverkas också av huruvida du flyttar utomlands som studerande eller forskare, arbetstagare eller pensionär.