Vårdkostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården

Du får information om priserna för tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården från hälsostationerna och sjukvårdsdistrikten. För att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården betalar du i allmänhet samma klientavgift som kommuninvånarna. Din hemkommun betalar faktiska vårdkostnaderna.


Om du inte har en hemkommun i Finland kan den offentliga hälso- och sjukvården i vissa fall debitera dina vårdkostnader från FPA, men i sista hand står du själv för dina vårdkostnader.

De faktiska kostnaderna för att producera tjänsterna är avsevärt större än den klientavgift som du betalar.

Klientavgift för kommuninvånare

Om du har en hemkommun i Finland har du rätt att använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Klientavgiften som tas ut för vården är samma för alla kommuninvånare oberoende av medborgarskap eller från vilket land personen har kommit från till Finland.

Klientavgiften debiteras vanligen i efterhand med faktura som skickas till din hemadress. Alternativt kan du få en faktura på klientavgiften redan vid vårdenheten. Vid vissa verksamhetsenheter inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du betala klientavgiften direkt kontant eller med bankkort.

Klientavgifterna inom hälso- och sjukvården är i huvudsak fasta priser. Klientavgiften inom den offentliga hälso- och sjukvården påverkas inte av kostnaden för produktionen av hälso- och sjukvårdstjänsten som du använt eller vården som du fått.

Klientavgifterna varierar något i olika kommuner men avgiftstaket är enligt följande (2020–2021):

 • Öppenvård: 41,20 euro per besök
 • Sjukhusavgift för kortvarig anstaltsvård: 48,90 euro per dag
 • Ingrepp inom dagkirurgi: 135,10 euro
 • Behandling vid ett psykiatriskt sjukhus: 22,50 euro per dag

Den offentliga hälso- och sjukvården kan fakturera en bokad mottagningstid som inte används.

Kostnadsfria offentliga hälso- och sjukvårdstjänster

I lagstiftningen finns bestämmelser om kostnadsfria tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården för vilka det inte tas ut någon klientavgift.

Klientavgift tas inte ut för följande tjänster inom primärvården

 • hälsokontroller och hälsorådgivning
 • preventivmedelsrådgivning och andra tjänster som förebygger den sexuella hälsan och fortplantningshälsan
 • screeningbesök
 • besök på rådgivningsbyråer för barna- och mödravård
 • skol- och studerandehälsovård
 • vaccinationer som ingår i det riksomfattande vaccinationsprogrammet
 • laboratorie- och röntgenundersökningar för vilka man har gett remiss från den offentliga hälso- och sjukvården
 • hälso- och sjukvård för sjöfarare, som ordnas av Fredrikshamn, Helsingfors, Kemi, Kotka, Uleåborg, Jakobstad, Björneborg, Raumo, Nyslott, Åbo och Vasa
 • sjukvårdstjänster som ges inom primärvården:
  • sjukdomsundersökning, medicinsk eller odontologisk diagnostik, vård och behandling, medicinska tillbehör enligt vårdplanen för behandling av långvarig sjukdom samt nödvändig medicinsk rehabilitering
  • förebygga och bota sjukdomar och lindra lidande
  • handledning som syftar till att stärka patientens engagemang i sin vård och patientens egenvård
  • i ett tidigt stadium identifiera hälsoproblem hos patienter som behöver särskilt stöd, särskilda undersökningar och särskild vård, att behandla hälsoproblemen och att hänvisa patienten till fortsatt vård.
 • mentalvårdsarbete
  • handledning och rådgivning inom hälso- och sjukvården i fråga om de faktorer som skyddar och hotar den psykiska hälsan och, vid behov, psykosocialt stöd till individen och familjen
  • verksamhet för att samordna det psykosociala stödet till individen och samhället i akuta och traumatiska situationer
  • mentalvårdstjänster, med vilka avses undersökning, behandling och medicinsk rehabilitering i samband med psykiska störningar.
 • medicinsk rehabilitering
  • rådgivning och handledning som gäller rehabilitering
  • utredning av patientens funktions- och arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov
  • rehabiliteringsundersökning
  • terapier som ska förbättra och upprätthålla funktionsförmågan och andra behövliga rehabiliteringsfrämjande åtgärder
  • hjälpmedel samt utprovning, utbyte och underhåll av dessa
  • anpassningsträning
  • rehabiliteringsperioder inom sluten eller öppen vård.
 • akutsjukvård för vars organisation sjukvårdsdistriktet ansvarar, med undantag av sjuktransport vid akutsjukvård
 • vård vid enheter för psykiatrisk öppenvård
 • vård och uppehälle för andningsförlamningspatienter samt transport i anslutning till vården
 • enligt lagen om smittsamma sjukdomar
  • vaccinationer
  • undersökning av allmänfarliga smittsamma sjukdomar
  • behandling och läkemedel som ordineras för behandlingen
  • isolering av den som har eller misstänks ha insjuknat
  • undersökning och behandling av HIV-infektion och gonorré samt klamydiainfektion som överförs sexuellt
  • läkemedel som ordineras för behandling av anmälningspliktig smittsam sjukdom.
 • undersökning och vård av levande givare av mänskliga organ, vävnader eller celler
 • för personer under 18 år
  • tandvård
  • vård och uppehälle till den del vårddagarna är flera än sju under ett kalenderår
  • medicinsk rehabilitering, hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar, strål- och cytostatikabehandling och annan motsvarande behandling som ges i serie
  • kontinuerlig dialysbehandling.
 • av läkare ordinerad transport av en inskriven patient med sjuktransportfordon från en bäddplats vid en hälsovårdscentral eller ett sjukhus till en annan vårdinrättning eller till hemvård
 • vårdmaterial samt förbrukningsartiklar för behandling av långvarig sjukdom.

För klientavgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården finns ett avgiftstak

För klientavgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården har man fastställt ett avgiftstak. Efter att avgiftstaket uppnåtts får du i allmänhet de tjänster som ingår i avgiftstaket avgiftsfritt fram till slutet av innevarande kalenderår. Om du under kalenderåret har betalat mer än avgiftstaket för dessa tjänster, har du rätt att få tillbaka det överskjutande beloppet.

Avgiftstakets belopp justeras vartannat år.

I avgiftstaket medräknas inte avgifter för

 • tandvård
 • sjuktransporter
 • läkarintyg
 • laboratorie- och avbildningsundersökningar som gjorts på remiss av privatläkare.

Du måste själv följa upp summan av dina betalda klientavgifter under ett kalenderår. Om klientavgifterna överskrider avgiftstaket får du ett intyg över det av den enhet som erbjuder de hälso- och sjukvårdstjänster som ingår i kommunens eller samkommunens avgiftstak.

Priset som faktureras är högst den faktiska kostnaden för produktionen av tjänsten. Täckningsbidrag kan inte läggas på tjänstens pris.

Om den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvård anser att vården förutsätter ordnande av tolkning, ordnar vårdgivaren i allmänhet tolkningen. Även kostnaderna för tolkning ingår i vårdkostnaderna och din hemkommun eller en annan instans som ansvarar för dina vårdkostnader kan faktureras dessa kostnader som en del av kostnaden för produktionen av tjänsten.