Vårdkostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården

Du får information om priserna för tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården från hälsostationerna och sjukvårdsdistrikten. För att använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården betalar du i allmänhet samma klientavgift som kommuninvånarna. Din hemkommun betalar de faktiska vårdkostnaderna.


Om du inte har en hemkommun i Finland kan den offentliga hälso- och sjukvården i vissa fall debitera dina vårdkostnader från FPA, men i sista hand står du själv för dina vårdkostnader.

Utlänningar som inte är bosatta i Finland får dock inte debiteras för vaccinationer som enligt lagen om smittsamma sjukdomar ingår i det riksomfattande vaccinationsprogrammet, allmänna frivilliga vaccinationer enligt statsrådets beslut eller obligatoriska vaccinationer som regleras i statsrådets förordning.

Avgiften får inte heller debiteras för undersökning för att förhindra spridning av en allmänfarlig smittsam sjukdom och för brådskande vård som avses i 50 § i hälso- och sjukvårdslagen samt för läkemedel för behandling av en allmänfarlig smittsam sjukdom eller för undersökning, vård och läkemedel som ordineras för behandling av en gravid, hiv-positiv person.

De faktiska kostnaderna för att producera tjänsterna är avsevärt större än den klientavgift som du betalar.

Klientavgift för kommuninvånare

Om du har en hemkommun i Finland har du rätt att använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Klientavgiften som debiteras för vården är samma för alla kommuninvånare oberoende av medborgarskap eller från vilket land personen har kommit till Finland.

Klientavgiften debiteras vanligen i efterhand med faktura som skickas till din hemadress. Alternativt kan du få en faktura på klientavgiften redan vid vårdenheten. Vid vissa verksamhetsenheter inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du betala klientavgiften direkt kontant eller med bankkort.

Klientavgifterna inom hälso- och sjukvården är i huvudsak fasta priser. Klientavgiften inom den offentliga hälso- och sjukvården påverkas inte av kostnaden för produktionen av hälso- och sjukvårdstjänsten som du använt eller vården som du fått.

Klientavgifterna varierar lite enligt kommun, men maximibeloppen har fastställts enligt följande (2020–2021):

Vid hälsovårdscentral:

 • Läkarmottagning: Engångsavgiften är högst 20,60 euro. Vid en hälsovårdscentral kan avgiften debiteras upp till tre gånger per kalenderår. Alternativt kan en årlig avgift på upp till 41,20 euro tas ut per kalenderår.
 • Grundavgiften per besök för tandvård (utöver grundavgiften debiteras separata avgifter för behandlingar och undersökningar):
  • högst 10,20 euro när vården ges av munhygienist
  • högst 13,10 euro när vården ges av en tandläkare
  • högst 19,20 euro när vården ges av en specialisttandläkare

På sjukhus

 • Poliklinikavgift 41,20 euro per besök
 • Vårddagsavgift på sjukhus: 48,90 euro per dygn
 • Dagkirurgiskt ingrepp: 135,10 euro
 • Vårddagsavgift på psykiatriskt sjukhus: 22,50 euro per dygn
 • Vård i serie: 11,40 euro per besök (vård i serie inkluderar bland annat kontinuerlig dialysbehandling, strål- eller cytostatikabehandling och medicinsk rehabilitering)

Den offentliga hälso- och sjukvården kan fakturera en bokad mottagningstid som inte används.

Kostnadsfria offentliga hälso- och sjukvårdstjänster

I lagstiftningen finns bestämmelser om kostnadsfria tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården för vilka det inte tas ut någon klientavgift.

Klientavgiften tas inte ut för bland annat följande tjänster inom primärvården

 • hälsokontroller och hälsorådgivning
 • tjänster inom den öppna sjukvården och munhälsovården för personer under 18 år
 • vårdarmottagningar inom primärvården
 • mentalvårdsarbete som utförs inom primärvårdens öppenvård
 • läkarintyg eller -utlåtanden för vård eller rehabilitering av klienten
 • preventivmedelsrådgivning och andra tjänster som förebygger den sexuella hälsan och fortplantningshälsan
 • screeningbesök
 • besök på rådgivningsbyråer för barna- och mödravård
 • skol- och studerandehälsovård för personer i alla åldrar
 • laboratorie- och röntgenundersökningar för vilka man har gett remiss från den offentliga hälso- och sjukvården
 • hälso- och sjukvård för sjöfarare, som ordnas av Fredrikshamn, Helsingfors, Kemi, Kotka, Uleåborg, Jakobstad, Björneborg, Raumo, Nyslott, Åbo och Vasa
 • mentalvårdsarbete som utförs inom primärvårdens öppenvård
 • rehabiliteringsrådgivning, undersökningar som utreder rehabiliteringsbehov och -möjligheter, anpassningsträning och rehabiliteringshandledning
 • hjälpmedel samt utprovning, utbyte och underhåll av dessa

Avgifterna får inte heller tas ut för följande tjänster:

 • akutsjukvård för vars organisation sjukvårdsdistriktet ansvarar, med undantag av sjuktransport vid akutsjukvård
 • undersökning, vård och uppföljning av gravida missbrukare vid moderskapspolikliniker som riktats till dem
 • tjänster för offer för sexualbrott vid så kallade SERI-center
 • vård vid enheter för psykiatrisk öppenvård
 • vård och uppehälle för andningsförlamningspatienter samt transport i anslutning till vården
 • vaccinationer enligt lagen om smittsamma sjukdomar
  • vaccinationer som ingår i det riksomfattande vaccinationsprogrammet, allmänna frivilliga vaccinationer enligt statsrådets beslut och obligatoriska vaccinationer som regleras i statsrådets förordning
  • vaccinationer för personer som hör till målgruppen för vaccinationen i fråga.
  • i och med allmänfarliga smittsamma sjukdomar:
   • undersökning, behandling och läkemedel som ordineras för behandlingen
   • karantän för en person som utsatts eller med fog misstänkts ha utsatts
   • isolering av den som har eller med fog misstänks ha insjuknat
  • läkemedel som ordineras för behandling av övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar samt undersökning och behandling av hiv-infektion, schanker, gonorré och klamydiainfektion som överförs sexuellt samt läkemedel som ordineras för behandling och förebyggande (i praktiken mot HIV)
 • undersökning och vård av levande givare av mänskliga organ, vävnader eller celler
 • för personer under 18 år
  • hälsocentrals- och poliklinikbesök
  • tandvård
  • avdelningsvård på sjukhus och uppehälle till den del vårddagarna är flera än sju under ett kalenderår
  • medicinsk rehabilitering, hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar, strål- och cytostatikabehandling och annan motsvarande behandling som ges i serie
  • kontinuerlig dialysbehandling
 • av läkare ordinerad transport av en inskriven patient med sjuktransportfordon från en bäddplats vid en hälsovårdscentral eller ett sjukhus till en annan vårdinrättning eller till hemvård
 • vårdmaterial samt förbrukningsartiklar för behandling av långvarig sjukdom

För klientavgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården finns ett avgiftstak

För klientavgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården har man fastställt ett avgiftstak. Efter att avgiftstaket uppnåtts får du de tjänster som ingår i avgiftstaket avgiftsfritt fram till slutet av innevarande kalenderår.  Om du under kalenderåret har betalat mer än avgiftstaket för tjänster som inräknas i avgiftstaket, har du rätt att få tillbaka det överskjutande beloppet.

Avgiftstakets belopp justeras vartannat år.

I avgiftstaket medräknas inte avgifter för bland annat

 • tandvård
 • sjuktransporter
 • läkarintyg
 • laboratorie- och avbildningsundersökningar som gjorts på remiss av privatläkare

Du måste själv följa upp summan av dina betalda klientavgifter per år. Om klientavgifterna överskrider avgiftstaket får du ett intyg över det av den enhet som erbjuder de hälso- och sjukvårdstjänster som ingår i kommunens eller samkommunens avgiftstak. Vid behov kontakta enheten inom den offentliga hälso- och sjukvården för närmare information om avgiftstak.

Om den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvård anser att vården förutsätter ordnande av tolkning, ordnar vårdgivaren i allmänhet tolkningen. Även kostnaderna för tolkning ingår i vårdkostnaderna och din hemkommun eller en annan instans som ansvarar för dina vårdkostnader kan faktureras dessa kostnader som en del av kostnaden för produktionen av tjänsten.