Norge

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 113 (ambulans).


Hälso- och sjukvårdssystemet

Hälso- och sjukvårdssystemet i Norge kan beskrivas som ett halvcentraliserat nationellt hälso- och sjukvårdssystem. Det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet omfattar planerad och akut primärvård, vård på sjukhus och öppenvård.

Primärvården är kommunernas ansvarsområde. Medlen som kommunerna får för ordnandet av hälso- och sjukvården är inte öronmärkta och därmed kan kommunerna fritt fastställa sin egen budget för hälso- och sjukvården. Kommunerna tillhandahåller hälso- och sjukvård via privata verksamhetsutövare som har avtal. Kommunerna tillhandahåller primärvård avtalsbaserat via allmänläkare som bedriver sin egen verksamhet. Vanligtvis registrerar man sig hos en läkare och alla kan aktivt välja sin egen läkare.

Specialistvården är de fyra regionala hälsovårdsmyndigheternas ansvarsområde. Nästan alla sjukhus är offentliga och för akutvård på sjukhus finns inga privata alternativ. Inom specialistvården har patienten rätt att fritt välja en vårdgivare bland alla offentliga sjukhus i landet och bland alla privata serviceproducenter som har avtal med en regional hälsovårdsmyndighet.

Det finns även några privata sjukhus som ger en viss typ av vård, men i Norge ersätts inte kostnaderna för privat hälso- och sjukvård om vårdgivaren inte har ett avtal med det offentliga systemet.

Förvaltningsområdenas, fylken, roll i tillhandahållandet av vård är begränsad till lagstadgad tandvård.

Tillgång till vård

Du har rätt till medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Norge. Medicinskt nödvändig vård avser vanligtvis vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Du får vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Personer som omfattas av den finländska sociala tryggheten behöver inte det europeiska sjukvårdskortet när de reser i de nordiska länderna. Inom den offentliga hälso- och sjukvården i Norge räcker det därför oftast med att du visar upp en identitetshandling eller ditt giltiga FPA-kort. Om du inte kan styrka din identitet, måste du eventuellt betala vårdkostnaderna själv. För dessa kostnader kan du i efterhand söka ersättning hos FPA.

Akut insjuknande

Läkare

Om du behöver en läkare, sök upp en allmänläkare (fastlege) som har avtal med kommunen. De flesta allmänläkarna i Norge har ett sådant avtal. På allmänläkarmottagningar arbetar vanligtvis 1–6 läkare. Kontaktuppgifter till regionala kliniker hittar du på webbplatsen Fastleger. Du kan även begära kontaktuppgifter till läkare på Helfo:s (webbsidan på engelska) nummer +47 23 32 70 00.

Allmänläkaren är en slags portvakt: för besök hos specialist krävs remiss från en allmänläkare. Det finns specialister både på sjukhus och inom öppenvården. Inom specialistvården har patienten rätt att välja vårdenhet bland alla offentliga sjukhus i landet och bland alla privata serviceproducenter som har avtal med någon av de regionala hälsovårdsmyndigheterna. Specialister som arbetar på sjukhus kan endast ta ut en standardavgift, men de som arbetar på mottagningar kan bestämma sina avgifter mer fritt. I princip kan patienterna välja specialisten.

Kostnaden för besök hos allmänläkare och specialist ersätts delvis. Producenterna inom den offentliga hälso- och sjukvården har ett pristak som inte kan överskridas. I princip ska du inte behöva ansöka om ersättning i efterhand för tjänster som ingår i det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet. Ersättningen är redan dragen av priset för behandlingen, med andra ord betalar du bara självrisken. För resekostnader ansöker du emellertid om ersättning i efterhand. Läs mer om ersättning av resekostnader i hälsoportalen Helsenorge (på engelska).

Om du blir sjuk efter kontorstider, ring jourmottagningen (legevakt) på numret 116 117. Större kommuner har drop in-center där sjukskötare sätter patienter i prioritetsordning och svarar i telefon och där ett flertal läkare träffar patienter dygnet runt. I mindre kommuner ringer patienterna ett journummer för att prata med en sjukskötare som avgör om de behöver träffa läkare.

Kostnaden för jourtjänster (legevakt) är högre än för tjänster inom primärvården. Vård på sjukhus (inklusive läkemedel) och ambulanstransport i nödfall är kostnadsfria. För öppenvård och behandling hos en specialist på sjukhuspolikliniken debiteras patientavgifter på samma sätt som hos allmänläkaren. För barn under 16 år och vissa specialgrupper är poliklinikbesöken kostnadsfria. För vissa bilddiagnostiska undersökningar (till exempel röntgen, ultraljud) och artiklar (till exempel sjukhuskläder) måste du eventuellt betala tilläggsavgifter.

I större städer finns också ett fåtal privatägda och privatpraktiserande jourkliniker där patienterna betalar fullt pris.

Tandläkare

Tandläkarkostnader ersätts inte i Norge, utan vanligtvis betalar du hela kostnaden själv. I särskilda fall (till exempel tandkirurgi) kan du få ersättning. Din behandlande tandläkare anvisar dig om detta. Tandvård inom den offentliga sektorn är dock kostnadsfri för patienter upp till 18 års ålder.

Läkemedel

I Norge utgår för de flesta läkemedel som skrivits ut av läkaren ingen ersättning, vilket betyder att du betalar fullt pris för läkemedlen på apoteket.

Vård på sjukhus

I nödfall kan du beställa en ambulans på det nationella nödnumret 113. Vanligtvis remitterar läkaren dig till sjukhusvård, men i nödfall kan du söka dig direkt till det närmaste sjukhuset eller det närmaste sjukhuset som har avtal med den offentliga hälso- och sjukvården.

Hemresa till Finland (speciellt för de nordiska länderna)

Om du på grund av insjuknande måste använda ett dyrare färdsätt på hemresan till Finland (till exempel någon specialtransport) än vad du normalt skulle ha använt, har du rätt till ersättning från Norge. Ersättningen täcker den del av resekostnaderna som det dyrare färdsättet orsakar. Du betalar alltså lika mycket för returresan som du skulle ha betalat för det normala färdsättet som frisk.

För att få ersättningen krävs att du före hemresan har fått ett läkarintyg från Norge där behovet av ett dyrare färdsätt framgår.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Norge för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Information om Norge finns på webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Norge.

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.