Vårdplan

Enligt patientlagen ska vården av en patient vara planerad. I vårdplanen samlas information om alla dina hälsoproblem samt vård, undersökningar och medicinsk rehabilitering som planerats för dig.


I vårdplanen kan du läsa

  • diagnos
  • vårdbehovet och vårdens målsättning
  • arbetsfördelning
  • vårdens genomförande och metoder
  • uppföljning och bedömning
  • läkemedelsbehandlingar.

I vårdplanen kommer man överens även om sådant som du själv ska sköta.

Som patient har du alltid rätt till en vårdplan som utarbetas tillsammans med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård. Även anhöriga, andra nära personer eller en laglig representant kan vara med i utarbetandet av vårdplanen. Med hjälp av vårdplanen kan man koordinera behandlingen av olika sjukdomar på ett tryggt sätt och säkerställa att vårdmetoderna är kompatibla och kan genomföras.

Läkaren beslutar om medicinska undersökningar, sjukdomsdiagnoser och vården. Läkaren beaktar din åsikt i planeringen av vården och i vårdbeslut. Som patient har du rätt att få tillräcklig information om din vård och de risker som förknippas med den, så att du kan delta i besluten som rör din vård. Du har rätt att uttrycka egna önskemål. Du har även rätt att avstå från vården som erbjuds. Då erbjuds du en annan alternativ vårdmetod.

Om du vistas regelbundet eller under en lång period utanför ditt välfärdsområde kan du använda primärvårdstjänster även utanför ditt välfärdsområde för att vården enligt din vårdplan ska kunna genomföras. I vissa speciella situationer, såsom dialysvård, kan du använda även tjänster inom den specialiserade sjukvården. Vårdplanen som utarbetats vid hälsostationen i ditt välfärdsområde fungerar nu som en grund för undersökningar och vård i din bosättningskommun. Hälsostationen med vårdansvaret ändras emellertid inte, eftersom ditt val av vårdenhet för icke-brådskande vård i detta fall endast gäller hälso- och sjukvårdstjänsterna enligt vårdplanen.