Begränsningar i mottagandet för vård

Mottagande av vårdsökande patienter från andra EU-länder kan i undantagsfall tillfälligt begränsas.


Ett välfärdsområde kan i undantagsfall under en viss tid begränsa mottagandet av vårdsökande patienter från andra EU-länder, om kommuninvånarnas möjlighet att få vård vid en verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården äventyras. Begränsningen i mottagandet för vård kan endast gälla den del av hälso- och sjukvårdens verksamhet, vars begränsning är motiverad, till exempel inskrivning i vårdkö eller tillgång till en viss tjänst inom något specialområde.

Om begränsningen av mottagandet ska det fattas ett förvaltningsbeslut som kan gälla ett år i taget. Beslutet ska meddelas till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, regionförvaltningsverket och Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Begränsningen av mottagandet gäller enbart situationer där en person har kommit till Finland från ett annat EU-land enkom för att söka vård.

Om en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården har beslutat att begränsa mottagandet av patienter som kommer från utlandet gäller begränsningen även de vårdsökande patienter som kommer till Finland och som har ett förhandstillstånd beviljat av ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz.