Danmark

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Tillgång till vård

Du har rätt till medicinskt nödvändig vård när du tillfälligt vistas i Danmark. Personer som är bosatta i de nordiska länderna kan också ha rätt till medicinskt nödvändig vård i Grönland och på Färöarna. Med medicinskt nödvändig vård avses vård som inte kan vänta till att du återvänder till Finland. Du kan behöva vården till exempel på grund av akut sjukdom eller en olycka. Du kan även få vård i anslutning till graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska uppstå under vistelsen.

Du får vård på samma sätt och till samma pris som de lokala invånarna. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg. Regionala patientrådgivare (de nationella kontaktpunkterna) kan hänvisa dig till rätt producent av hälso- och sjukvårdstjänster, om du behöver vård som avtalas i förväg när du vistas tillfälligt i Danmark.

Personer som bor stadigvarande i Finland behöver inte det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC) när de reser i de nordiska länderna. I Danmark (inkl. Grönland och Färöarna) räcker det därför i allmänhet med att du visar upp en giltig identitetshandling och anger din nuvarande adress för att få vård. Identitetshandlingen kan vara ditt pass, ett ID-kort utfärdat av polisen eller körkortet.

Tänk på att även om Grönland och Färöarna är en del av Konungariket Danmark, har de ett omfattande självstyre. Områdena har även egna tjänstemän och myndigheter och kostnaderna för hälso- och sjukvård kan skilja sig från dem i Danmark. Om du reser till Grönland eller Färöarna och behöver medicinsk hjälp eller vill söka ersättning för medicinsk vård som du har fått, ska du kontakta de vederbörliga lokala myndigheterna.

Vården som omfattas av den offentliga hälso- och sjukvården är vantligtvis kostnadsfri för personer som bor stadigvarande i ett annat nordiskt land. Om du inte kunde visa upp någon identitetshandling när du uppsökte vård och därför blev tvungen att betala fullt pris för vården, kan du ansöka om ersättning i efterhand genom att kontakta social- och hälsovårdssektorn på vistelseorten innan du lämnar Danmark. För att få ersättning ska du visa upp alla kvitton i original och en identitetshandling eller FPA-kortet. Alternativt kan du i efterhand söka ersättning hos FPA.

Akut insjuknande

Läkare

Du kan vända dig till en allmänläkare som har ett avtal med den danska offentliga hälso- och sjukvården.  Nästan alla allmänläkare har ett eget företag och får betalt av regionerna. Mottagningarna är i regel öppna vardagar kl. 8–16. En del mottagningar har också öppet en vardagskväll i veckan. För besök hos en specialist behövs remiss från en allmänläkare. När du visar upp din identitetshandling och anger din giltiga adress i Finland är du berättigad till gratis vård hos både en allmänläkare och en specialist.

Om du behöver en tolk ska du ange detta i samband med tidsbeställningen. I så fall kan du få en tolk, som eventuellt är avgiftsbelagd.

En allmänläkare kan remittera dig till en specialist. Ögonläkare eller specialist i öron-, näs- och halssjukdomar kan du uppsöka utan remiss.

I brådskande sjukdomsfall på vardagar efter kl. 16 kan du uppsöka en läkarjour (lægevagt). Kontaktuppgifter till jourhavande läkare finns på webbplatsen för Lægevagten (på danska). Läkarjouren i huvudstadsregionen är Akuttelefonen 1813 (webbsidan på danska).

Tandläkare

När du behöver tandvård, kan du uppsöka en tandläkare som har ett avtal med den offentliga hälso- och sjukvården. Visa upp en identitetshandling och din giltiga adress på mottagningen.

Du får ersättning för vissa tandvårdsbehandlingar. Ersättningen dras av direkt från tandläkarfakturan. Observera dock att för vissa ingrepp kan du inte alls få ersättning (till exempel tandproteser och kronor). Tandvården är kostnadsfri för barn och unga vuxna upp till 22 års ålder. Detta gäller alla födda 2004 eller senare.

Läkemedel

Ersättningsbeloppet för receptbelagda läkemedel beror på vilka läkemedel som har skrivits ut till dig och av dina läkemedelskostnader under ett kalenderår. Visa upp en identitetshandling, din giltiga adress och receptet på apoteket.

Du kan köpa receptbelagda läkemedel i Danmark med ett recept som förskrivits i ett annat EU- eller EES-land. Receptet ska dock uppfylla vissa informationskrav som du hittar på det danska läkemedelsverkets (Lægemiddelstyrelsen) webbsidor (på engelska).

Vård på sjukhus

Din läkare kan skriva dig en remiss för sjukhusvård. I nödfall kan du gå direkt till akutmottagningen på ett offentligt sjukhus (skadestuen, akutklinik eller akutmodtagelse) där man sköter akuta skador och sjukdomar som inträffat inom de närmaste 24 timmarna. I sådana fall ska du visa upp en identitetshandling, din giltiga adress och be att sjukhuset ger dig vården kostnadsfritt. På de flesta danska sjukhus finns en akutmottagning, men det finns också några sjukhus som inte har någon jourmottagning. Notera också att akutvårdspoliklinikerna på en del sjukhus förutsätter att man ringer upp dem innan man kommer till sjukhuset. Mer information om akutmottagningar i olika regioner finns på informationstjänsten för medborgarna (webbsidan på engelska).

Brådskande ambulanstransport till närmaste sjukhus är kostnadsfri.

Hemresa till Finland (speciellt för de nordiska länderna)

Om du på grund av insjuknande måste använda ett dyrare färdsätt för hemresan till Finland (till exempel någon specialtransport) än du normalt skulle ha använt kan du få ersättning från Danmark. Ersättningen täcker den del av resekostnaderna som det dyrare färdsättet orsakar. Du betalar alltså själv lika mycket för returresan som du annars (som frisk) hade betalat för normalt färdsätt. En förutsättning för ersättning är att du före hemresan har fått ett läkarintyg från Danmark där behovet av ett dyrare färdsätt framgår.

Beakta att även om detta även gäller Färöarna och Grönland, måste du i fråga om fall som gäller dessa områden kontakta vederbörliga lokala myndigheter.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Danmark för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats.

På webbplatsen för Danmarks koordinerande kontaktpunkt finns information om planerad vård i Danmark. På webbplatsen finns även kontaktuppgifterna till de nationella kontaktpunkterna i Danmarks fem regioner (patientrådgivare).

De flesta allmänläkare, specialister och tandläkare vårdar patienter med allmän sjukförsäkring i Danmark enligt regionala avtal. De tar dock även emot privatpatienter som betalar vården själva. Mer information om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i en viss kommun eller region finns på webbplatsen sundhed.dk (på danska).

Priserna vid Danmarks offentliga sjukhus är i allmänhet fasta (så kallade DRG-priser) och samma på alla sjukhus. Prisinformation finns (på danska) på webbplatsen för myndigheten för hälsodata, Sundhedsdatastyrelsen. De nationella kontaktpunkterna i de fem regionerna ger vid behov mer information om priset för behandlingen i fråga.

Information om hälso- och sjukvården i Danmark på engelska ges av Danmarks inrikes och hälsovårdsministerium, Indenrigs og Sundhedsministeriet och informationstjänsten för medborgarna.

Kvalitet och säkerhet i vården

På webbplatsen för den offentliga myndigheten för patientsäkerhet (Styrelsen for Patientsikkerhed) finns information om alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är registrerade i Danmark. I registret (på engelska) kan du kontrollera om en bestämd läkare eller annan vårdpersonal har en giltig registrering och om hen till exempel står under tillsyn.

Om du har fått felaktig eller otillräcklig vård i ett offentligt eller privat sjukhus, på en klinik eller på något annat vårdställe i Danmark, kan du överklaga vården hos den danska myndigheten Styrelsen for Patientklager (webbsidan på engelska). Du kan anmäla felbehandlingar och andra missförhållanden i vården till den danska patientersättningsmyndigheten Patienterstatningen (webbsidan på engelska).

Hälso- och sjukvårdssystemet

Det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet i Danmark fungerar på tre nivåer: den statliga, regionala och kommunala. Offentligt finansierad hälso- och sjukvård omfattar all primärvård, specialiserad sjukvård, vård på sjukhus och förebyggande vård, mentalvård, långtidsvård och tandvård för barn under 18 år. Från och med 2022 är också 18-åriga ungdomar berättigade till gratis tandvård. Regionerna ansvarar främst för sjukhus, allmänläkare och psykiatrisk vård. Kommunerna ansvarar för många tjänster inom primärvården och för äldreomsorgen.