Planerad vård med förhandstillstånd

Du kan ansöka om förhandstillstånd för planerad vård i Finland hos sjukförsäkringsinstitutionen i ditt bosättningsland, om du bor i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller i Schweiz. Med förhandstillståndet får du vården till samma pris som lokala invånare. Förhandstillståndet grundar sig på EU:s förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.


Förhandstillståndet är en betalningsförbindelse med vilken tillståndsbeviljaren ersätter vårdkostnaderna till den finska staten. Patienten betalar samma klientavgift för vården som lokalborna. Du kan ansöka om förhandstillstånd om du bor i något EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz. Du ska alltid ansöka om förhandstillstånd hos myndigheterna i ditt bosättningsland, även om någon annan än ditt bosättningsland ansvarar för dina vårdkostnader.

Förhandstillstånd ska beviljas om vården inte kan ordnas i bosättningslandet

Enligt EU:s lagstiftning ska en patient beviljas förhandstillstånd för vård i ett annat medlemsland om

  • vården som patienten behöver hör till hälso- och sjukvårdens tjänsteutbud i patientens bosättningsland

och

  • vården inte kan ordnas i patentens bosättningsland inom en medicinskt motiverad tid med tanke på patientens hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp.

Förhandstillståndet kan även beviljas på basis av prövning, trots att förutsättningarna för beviljade av tillståndet inte uppfylls, till exempel på grund av språkliga eller kulturella orsaker.

Vad ska jag göra när jag kommer till Finland för planerad vård med förhandstillstånd?

  1.  Leta reda på en lämplig vårdgivare och ta reda på om denne accepterar förhandstillstånd. Kom överens om vården med vårdgivaren.
  2. Ansök om förhandstillstånd hos myndigheten i ditt bosättningsland.
  3. Tillställ nödvändiga patienthandlingar till vårdgivaren och låt vid behov översätta dem till vårdgivarens språk. Finlands officiella språk är finska och svenska.
  4. Ta blanketten för förhandstillstånd med dig på resan.
  5. Du betalar den lokala klientavgiften för vården. Be om att få patienthandlingarna med dig när du åker hem.
  6. Kom ihåg att vården ges i enlighet med den finska lagstiftningen och det finska hälso- och sjukvårdssystemet. Vårdpraxis kan vara annorlunda än i ditt hemland. Vårdgivarna pratar vanligtvis finska, svenska eller engelska.
  7. På patientskador tillämpas den lagstadgade patientförsäkringen i Finland.

Förhandstillståndet kan endast användas inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Om du har fått vård med förhandstillstånd inom den privata hälso- och sjukvården i Finland och varit tvungen att betala hela vårdkostnaden själv, kan du ansöka om ersättning för kostnaderna hos FPA. FPA ersätter kostnaderna på samma grundval som för de som är sjukförsäkrande i Finland. FPA:s vårdersättning är cirka 10–30 procent av vårdkostnaderna.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe

Hittade du det du sökte?

Ge respons!
Your Europe