Jag vill resa utomlands för planerad vård

Du kan fritt resa utomlands för att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna där. Du har rätt att få vård i ett annat EU- eller EES-land på samma villkor som landets invånare. Du kan åka utomlands för att använda tjänster inom både primärvården och den specialiserade sjukvården och även för att få vård för en långvarig sjukdom.


Med planerad vård avses att du reser till ett land enkom för att få vård. Om du får vård utomlands på grund av akut insjuknande eller ett olycksfall är det inte fråga om planerad vård.

Du kan använda de lokala, offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna i ett annat EU-/EES-land på samma sätt som invånarna i landet. Dessutom kan serviceproducenterna inom hälso- och sjukvården i Schweiz, Storbritannien och Nordirland själva bestämma om de tar emot klienter från utlandet.

EU- och EES-länderna har dock ingen skyldighet att erbjuda klienter som söker vård från utlandet följande hälso- och sjukvårdstjänster:

  • långvarig vård och andra tjänster, vars syfte är att stöda personen i vanliga, dagliga funktioner
  • organtransplantationer,
  • vaccinationer och vaccinationsprogram.

Du kan resa utomlands för planerad vård antingen på eget initiativ eller med förhandstillstånd som motsvarar EU-förordningen. Ersättningens belopp är avhängigt på vilket sätt du har sökt vård. Om du på eget initiativ uppsöker vård, det vill säga utan förhandstillstånd, ska du först själv betala kostnaderna för din vård och ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. FPA ersätter högst den vård som getts i ett annat EU- och EES-land, Schweiz samt Storbritannien och Nordirland för vad motsvarande vård skulle ha kostat i Finland inom ditt eget välfärdsområde. Du betalar dock alltid en klientavgift för din vård. FPA begär de uppgifter som behövs av hälsovårdsenheten inom ditt välfärdsområde.

Du kan på förhand fråga FPA hurdana ersättningar du kan få för vården. Ansök om förhandsbeskedet i god tid innan du söker vård.

Om du reser utomlands för planerad vård med förhandstillstånd som motsvarar EU-förordningen, betalar du i regel samma klientavgift för din vård som lokala invånare. Att söka vård med förhandstillstånd är förmånligare för patienten, men det finns vissa villkor för beviljandet av förhandstillstånd.

Intagningen till vård och ordnandet av vård sker alltid i enlighet med det vårdgivande landets lagstiftning. Ta på förhand noga reda på praktiska angelägenheter kring och avgifter i anslutning till vården. Du kan läsa mer på vår webbplats Så här använder du hälso- och sjukvårdstjänster utomlands.

Planerad vård utanför EU, EES och Schweiz

Du kan också resa till länder utanför EU eller EES, men möjligheten att få vård beror på mottagarlandets lagstiftning. I andra länder har vårdgivarna inte en lagstadgad skyldighet att ta emot dig som patient om du har rest till landet för att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna.

FPA ersätter inte vårdkostnaderna om du har rest för planerad vård utanför EU eller EES, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland.