Jag vill resa utomlands för planerad vård

Du kan fritt resa utomlands för att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna där. Du har rätt att få vård i ett annat EU-land på samma villkor som landets invånare. Du kan åka utomlands för att använda tjänster inom både primärvården och den specialiserade sjukvården och även för att få vård för en långvarig sjukdom.


Ersättningen av vård som man söker sig till på egen hand ska ändras. Lagförslaget är i behandling i riksdagen och det är meningen att lagen träder i kraft 2023. Mer information: social- och hälsovårdsministeriet

Du kan använda de lokala, offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna i ett annat EU-/EES-land på samma sätt som invånarna i landet. I Schweiz bestämmer serviceproducenterna inom hälso- och sjukvården själva om de tar emot klienter från utlandet.

EU-länderna har dock ingen skyldighet att erbjuda följande hälso- och sjukvårdstjänster till klienter som söker vård från utlandet:

  • långvarig vård och andra tjänster, vars syfte är att stöda personen i vanliga, dagliga funktioner
  • organtransplantationer,
  • vaccinationer och vaccinationsprogram.

Du kan resa utomlands för planerad vård antingen på eget initiativ eller med förhandstillstånd.  Om du söker vård på eget initiativ (utan förhandstillstånd), ersätter FPA vård som getts i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz på samma sätt som vård inom den privata hälso- och sjukvården i Finland. Om du reser utomlands för planerad vård med förhandstillstånd, betalar du samma klientavgift för din vård som lokala invånare. Att söka vård med förhandstillstånd är förmånligare för patienten, men det finns vissa villkor för beviljandet av förhandstillstånd.

Intagningen till vård och ordnandet av vård sker alltid i enlighet med det vårdgivande landets lagstiftning. Ta på förhand noga reda på praktiska angelägenheter kring och avgifter i anslutning till vården. Läs även avsnittet Bra att veta, som innehåller information om användning av hälsotjänster utomlands.

Planerad vård utanför EU, EES och Schweiz

Du kan resa till länder utanför EU för vård, men åtkomsten till vård beror på mottagarlandets lagstiftning. I andra länder har vårdgivarna inte en lagstadgad skyldighet att ta emot dig som patient om du har rest till landet för att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna. Observera att från och med den 1 januari 2021 gäller detta även Storbritannien och Nordirland.

FPA ersätter dig inte för vårdkostnaderna om du har sökt dig till vård utanför EU/EES eller Schweiz.