Patientskador och patientförsäkring

Om du har drabbats av eller misstänker en patientskada kan du göra en skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen.


Patientförsäkringscentralen sköter centralt ersättningen av patientskador i Finland.

Alla verksamhetsenheter inom den offentliga och privata hälso- och sjukvården i Finland ska ha en patientförsäkring. Patientförsäkringen täcker all hälso- och sjukvård som ges i Finland.

Patientförsäkringen ersätter skador som orsakats av vård

Patientförsäkringscentralen bedömer utifrån skadeanmälan och sin egen utredning om skadan är sådan att den ska ersättas genom patientförsäkringen.

  • Patientförsäkringen i Finland täcker all vård som ges inom den offentliga och privata hälso- och sjukvården i Finland.
  • Patientförsäkringen ersätter skada vid behandling, infektionsskada, olycksfallskada eller materialskada.
  • Patientförsäkringen ersätter även skador som uppkommit i vårdenhetens lokaler eller vid distribution av läkemedel.
  • Patientförsäkringen i Finland täcker inte vård som ges utomlands. Undantag från detta är situationer där den offentliga hälso- och sjukvården har ordnat vården utomlands som köpt tjänst. Läs mer om patientförsäkring på Patientförsäkringscentralens webbplats.

Patientförsäkringen ersätter inte följder om

  • de är en del av riskerna vid undersöknings- och vårdåtgärder
  • vården inte har lett till önskat resultat
  • skadan är ringa
  • vården har getts utanför Finland.

Självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvård och företag tecknar patientförsäkringen hos ett försäkringsbolag. Den offentliga hälso- och sjukvården kan teckna patientförsäkringen hos antingen ett försäkringsbolag eller Patientförsäkringscentralen. Alla försäkringsbolag som utövar patientförsäkringsverksamhet är medlemmar i Patientförsäkringscentralen.

Ersättning ska ansökas inom tre år från skadan

En skadeanmälan ska göras inom tre år efter att du fick kännedom om skadan eller borde ha fått kännedom om den. Av särskilda skäl kan ersättningskrav lämnas in även senare, dock ändå senast tio år efter vården.

Vid alla verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvård finns en patientombudsman som vid behov kan hjälpa dig vid utarbetandet av skadeanmälan.

Skadeanmälningsblanketter kan fås från Patientförsäkringscentralen, patientombudsmannen eller verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvård.

Ersättningar för behandlingsskada

En behandlingsskada är den vanligaste skadan som ersätts från patientförsäkringen. Som behandlingsskada ersätts personskador som orsakats av undersökning, vård eller annan motsvarande åtgärd eller av att en sådan försummats. Med annan motsvarande åtgärd avses till exempel vaccinationer och blodgivning eller organdonation. Även skador som orsakats av felaktig ordination eller dosering av läkemedel kan ersättas som behandlingsskada.

Förutsättningen för en behandlingsskada som ersätts är att den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvård skulle ha agerat annorlunda i ifrågavarande vård- eller undersökningssituation och på så sätt undvikit skada. En behandlingsskada kan vara till exempel en komplikationen efter en operation, såsom en nervskada, eller en försenad diagnos som hade kunnat undvikas av en erfaren yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård.