Flytta utomlands som studerande eller forskare

Boende utomlands för studier betraktas oftast som en tillfällig vistelse. Vanligtvis behåller du din finländska sjukförsäkring under dina studier. Du kan använda hälsotjänsterna i det land där du ska studera.


Om du flyttar från Finland till utlandet för studier eller fortbildning eller för ett oavlönat praktikant- eller forskningsjobb, omfattas du allt som oftast av den finländska sjukförsäkringen. I EU-/EES-länderna, Storbritannien och Schweiz får du vård med det europeiska sjukvårdskortet. Om du åker utanför EU, är det tillrådligt att teckna en försäkring som täcker sjukfall.

Om du flyttar utomlands för en betald praktik som hör till dina studier, kan detta påverka din sjukförsäkring i Finland.

Gör så här innan du åker:

  1. Anmäl din flytt utomlands till FPA om FPA betalar dig någon förmån eller om du har det europeiska sjukvårdskortet. Beställ vid behov det europeiska sjukvårdskortet hos FPA.
  2. Anmäl alltid utlandsarbete till FPA.
  3. Gör flyttanmälan även till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Flytta till EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz som studerande eller forskare

Vård i det nya landet: Du får medicinskt nödvändig vård under din vistelse i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort.

Vård i Finland: I Finland får du vård på samma sätt som förut. När du har en hemkommun har du rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården. Om du inte behåller din hemkommun i Finland, behöver du ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland. Intyget beviljas av FPA och med det bevisar du din rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du har rätt till ersättning för kostnader för privata hälso- och sjukvårdstjänster och läkemedelsinköp och resekostnader i samband med sjukvård.

FPA utfärdar de nödvändiga intygen om rätt till vård när du anmäler din flytt till FPA.

Flytta till Québec i Kanada som studerande eller forskare

Vård i det nya landet:  om social trygghet gäller läkarvård och sjukhusvård och delvis även tandvård i Québec. På basis av överenskommelsen kan följande personer som flyttar tillfälligt till Québec få vård där:

  • utbytesstudent eller examensstuderande
  • forskare
  • studerande som gör praktik i anslutning till studier på andra stadiet eller högskolestudier
  • familjemedlem som flyttar med en person som hör till någon av de ovan nämnda grupperna.

För att få vård krävs att du först registrerar dig hos sjukförsäkringsinstitutionen i Québec. Du kan be om registreringsblanketten med en fritt formulerad ansökan via FPA:s e-tjänst, per telefon eller på FPA:s kontor. Sjukförsäkringsinstitutionen i Québec kräver även en giltig inresehandling. Studerande och forskare ska dessutom visa upp ett intyg om registrering som studerande (till exempel läroanstaltens närvarointyg) eller ett intyg om antagning som forskare eller praktikant.

Vård i Finland: Om du fortfarande har hemkommun i Finland, får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland på samma sätt som förut, mot samma klientavgift som kommuninvånarna betalar. Om du inte har en hemkommun i Finland, har du endast rätt till brådskande vård i Finland. Du betalar själv hela vårdkostnaden. Du har rätt till ersättning för kostnader för privata hälso- och sjukvårdstjänster och läkemedelsinköp och resekostnaderi samband med sjukvård.

Flytta till Australien som studerande eller forskare

Vård i det nya landet: Överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Australien gäller inte studerande och forskare som vistas tillfälligt i Australien. Du behöver en privat försäkring som täcker kostnaderna för vård på sjukhus och läkemedelsinköp. Du kan också ansöka om ersättning hos FPA vid akuta sjukfall. Ersättningen är oftast densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland.

Vård i Finland: Om du fortfarande har hemkommun i Finland, får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland på samma sätt som förut, mot samma klientavgift som kommuninvånarna betalar. Om du inte har en hemkommun i Finland, har du endast rätt till brådskande vård i Finland. Du betalar själv hela vårdkostnaden. Du har rätt till ersättning för kostnader för privata hälso- och sjukvårdstjänster och läkemedelsinköp och resekostnaderi samband med sjukvård.

Flytta utanför EU som studerande eller forskare

Vård i det nya landet: När du vistas som studerande eller forskare utanför EU/EES eller Schweiz, får du vård i vistelselandet i enlighet med den lokala lagstiftningen. Utanför EU/EES och Schweiz betalar du oftast själv dina vårdkostnader. Fråga till exempel läroanstalten eller försäkringsbolaget i förväg om du behöver en privat försäkring för att kunna använda hälsotjänster. Du kan också ansöka om ersättning hos FPA vid akuta sjukfall. Ersättningen är oftast densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland.

Vård i Finland: Om du fortfarande har hemkommun i Finland, får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland på samma sätt som förut, mot samma klientavgift som kommuninvånarna betalar. Om du inte har en hemkommun i Finland, har du endast rätt till brådskande vård i Finland. Du betalar själv hela vårdkostnaden. Du har rätt till ersättning för kostnader för privata hälso- och sjukvårdstjänster och läkemedelsinköp och resekostnaderi samband med sjukvård.