Sjukvård för flyktingar och asylsökande i Finland

Asylmottagningarna ansvarar för ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänster för asylsökande. Flyktingar får vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland efter att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. magistraten) har registrerat en hemkommun för dem. Flyktingar som fått uppehållstillstånd sjukförsäkras i Finland och har därmed även rätt till FPA-ersättning för privat hälso- och sjukvård, läkemedel och resor.


Hälso- och sjukvårdstjänster för asylsökande

Hälsotjänster för asylsökande ordnas av asylmottagningarna, som upprätthålls av staten, kommunerna och Finlands Röda Kors (FRK). För ordnandet av tjänsterna svarar den asylmottagning i vars klientregister personen är registrerad. På mottagningscentralerna arbetar i allmänhet en hälsovårdare. Dessutom köper mottagningscentralen hälso- och sjukvårdstjänster från den privata sektorn, kommunen eller samkommunen. FPA ansvarar inte för kostnaderna för sjukvård för asylsökande.

Om en utlänning som fått mottagningstjänster inte får uppehållstillstånd eller om hans eller hennes tillfälliga skydd upphör, upphör rätten till mottagningstjänster om en viss tid.

En flyktings rätt till hälso- och sjukvårdstjänster

Myndigheterna anvisar en hemkommun i Finland åt flyktingar. När en hemkommun har beviljats har flyktingen rätt att mot välfärdsområdets klientavgift använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som övriga bosatta i Finland. Flyktingen kan även flytta direkt till önskad kommun då han eller hon har fått permanent uppehållstillstånd.

En flykting som fått uppehållstillstånd blir sjukförsäkrad i Finland och får ett FPA-kort. Då har hen rätt att få sjukvårdsersättningar från FPA.

Torterade flyktingar och asylsökande har möjlighet att få vård vid Centret för psykotraumatologi i Helsingfors och vid Rehabiliteringsservicen för personer som utsatts för tortyr (webbplatsen på finska) i Uleåborg.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe

Hittade du det du sökte?

Ge respons!
Your Europe