Ersättningen av vård som man söker sig till på egen hand ska ändras. Innehållet på sidorna uppdateras när juridiska ändringarna träder i kraft. Läs mer: Ändringar i ersättandet av kostnader för sjukvård som uppkommit utomlands

Tillsyn över hälso- och sjukvården i Finland

I Finland utövas tillsyn över hälso- och sjukvården av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och av regionförvaltningsverken. Inom läkemedelsbranschen är tillsynsmyndigheten Fimea. Organisationer inom hälso- och sjukvården är dessutom förpliktade att själva utöva tillsyn över sin egen verksamhet.


Valvira styr och övervakar verksamhet som bedrivs av yrkesutbildade personer och verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. Valvira har följande uppgifter:

  • upprätthålla registret om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
  • behandla klagomål då misstanken om felbehandling gäller ett fall där patienten har avlidit eller blivit svårt handikappad (i övriga fall behandlas klagomål av regionförvaltningsverket)
  • övervaka att vårdgarantins tidsfrister följs.

Valvira beviljar följande tillstånd:

  • tillstånd att utöva yrke till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
  • tillstånd att producera tjänster inom den privata hälso- och sjukvården när verksamheten bedrivs på flera regionförvaltningsverks områden        (i övriga fall beviljas tillståndet av regionförvaltningsverket)
  • tillstånd för användning av vävnad (användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål)
  • tillstånd för avbrytande av havandeskap och, i vissa fall, för sterilisering.

Regionförvaltningsverken styr och övervakar hälso- och sjukvårdsproducenterna i kommunerna

Regionförvaltningsverket beviljar tillstånd för en privat hälso- och sjukvårdsproducent när verksamheten endast bedrivs i en kommun eller inom området för ett regionförvaltningsverk. Dessutom behandlar regionförvaltningsverket klagomål och rättelseyrkanden samt överklaganden och ger råd till klienten om denne anser att tjänsterna eller kvaliteten av dem uppvisar allvarliga brister.

Arbetsgivare inom hälso- och sjukvården är skyldiga att övervaka sin egen verksamhet

Arbetsgivare inom hälso- och sjukvården har den primära skyldigheten att övervaka sin egen verksamhet.  Arbetsgivaren ska till exempel övervaka arbetstagarna, lokalerna och apparaterna.  En verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården ska ha en plan för kvalitetsledningen och patientsäkerheten.

Verksamheten inom den offentliga hälso- och sjukvården övervakas även av kommunernas och samkommunernas tillsynsnämnder. De har till uppgift att bedöma förverkligandet av kommunens eller kommunkoncernens ekonomiska mål och verksamhetsmål. Tillsynsnämnden rapporterar sina iakttagelser till kommunfullmäktige eller till fullmäktige för samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt.

Ett privat hälso- och sjukvårdsföretag ska ha tillstånd för sin verksamhet

Ett privat hälso- och sjukvårdsföretag ska ha tillstånd för sin verksamhet. Tillståndet beviljas av det regionförvaltningsverk i vars område företaget bedriver sin verksamhet. Om företaget bedriver verksamhet i flera regionförvaltningsverks områden, beviljas tillståndet av Valvira.

En producent av privata hälso- och sjukvårdstjänster ska dessutom ha en plan för egenkontroll. I planen beskrivs bland annat företagets verksamhetsidé samt sådant som rör personalens kompetens, lokalerna och patientsäkerheten. Serviceproducenten ska ha en direktör som godkänts av tillståndsmyndigheten och som har ansvaret för hälso- och sjukvårdstjänsterna och för att verksamheten uppfyller kraven enligt lagen.

Fimea utövar tillsyn över läkemedelsbranschen

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea övervakar läkemedel samt blod- och vävnadsprodukter och utvecklar läkemedelsområdet i Finland. I ämbetsverkets uppgifter ingår dessutom tillstånds- och forskningsuppgifter inom läkemedelsområdet samt produktion och förmedling av läkemedelsinformation. Fimea beviljar bland annat verksamhetstillstånd till apotek och följer läkemedels biverkningar.