Belgien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 100 (ambulans).


Hälso- och sjukvårdssystemet

Hälso- och sjukvårdssystemet i Belgien är i huvudsak offentligt. Systemet finansieras med socialavgifter och delvis med allmänna skattemedel från beskattning av varor och tjänster (moms). I Belgien är sjukförsäkringen lagstadgad. Patienterna får fritt välja läkare och vårdställe. Vanligtvis betalar patienterna avgiften i förväg och får delvis ersättning av kostnaden via sin belgiska sjukförsäkringskassa (mutuelle/ziekenfonds). Det så kallade direktersättningssystemet (third-payer system) är obligatoriskt i sjukhus och offentliga apotek. En privat försäkring är frivillig för dem som vill ha ersättning för hela sjukvårdskostnaden.

Läkare arbetar vid privata kliniker och på sjukhus. Nästan alla tandläkare är privata. Det finns både offentliga och privata sjukhus och kliniker. Ersättningsbeloppet är dock samma för vård som du har fått av en producent inom både den privata och den offentliga hälso- och sjukvården.

Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Belgien får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Du får vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

I Belgien ska du först betala vårdkostnaden själv och sedan ansöka om ersättning från en belgisk sjukförsäkringskassa. Det finns flera kassor och de ersätter en andel av vårdkostnaderna enligt den belgiska nationella försäkringsinstitutionens (INAMI-RIZIV) bestämmelser. Adressuppgifter och mer information om lokala kassor finns på INAMI-RIZIV:s webbplats (på franska).

Du får information om ersättningarna på regionkontoren för de belgiska sjuk- och invaliditetskassorna, Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité/Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Du kan även kontakta kontoren för de lokala sjukförsäkringskassorna, Mutualité/Ziekenfonds.

I Belgien talas franska och nederländska. Tyska används i de områden som har en gräns mot Tyskland. I Bryssel och regionen Flandern, där huvudspråket är nederländska, talar de flesta läkare och sjukhuspersonalen engelska.

Akut insjuknande

Läkare

De flesta läkarna är egenföretagare. Vänd dig till en läkare som har ett avtal med det belgiska sjukförsäkringssystemet (médecin conventionné/arts geconventioneerd). Du betalar läkarkostnaden först själv och begär ett officiellt kvitto (på franska/nederländska Attestation de Soins Donnés/Getuigschrift voor Verstrekte Hulp).

Du kan sedan söka ersättning för de betalda kostnaderna hos sjukförsäkringskassan. Bifoga till ansökan en kopia av det europeiska sjukvårdskortet och kvittot på vårdkostnaderna. Om du har registrerat dig hos en sjukförsäkringskassa ska en etikett eller en kupong med dina försäkringsuppgifter bifogas till ansökan. Etiketterna och kupongerna får du av sjukförsäkringskassan i samband med registreringen. I Belgien ersätter sjukkassan i allmänhet 75 procent av vårdkostnaderna. En högre andel ersätts i vissa fall till vissa persongrupper (t.ex. pensionärer och personer med funktionsnedsättning) och personer vars inkomst understiger en viss gräns.

I Belgien behöver du ingen remiss för att uppsöka specialist. Du kan boka tid direkt hos en läkare som du valt. Om en allmänläkare remitterat dig till en specialist är kostnadsersättningen emellertid något högre. Du kan även vända dig till en läkare som inte har ett vårdavtal med systemet för sjukkassor (médecin non-conventionné). I detta fall kan läkaren själv sätta priserna. Du kan ansöka om ersättning även för dessa kostnader. Sjukförsäkringskassan ersätter av kostnaderna en fast andel som är lika stor som avtalsläkarnas taxa. Då betalar du självrisken och prisskillnaden mellan offentliga och privata tjänster. Din andel av kostnaderna varierar alltså enligt läkarens prisnivå.

Tandläkare

I Belgien är alla tandläkarna privatpraktiserande. Vänd dig till en tandläkare som har ett avtal med det belgiska sjukförsäkringssystemet (conventionné/deconcentioneerd). Du ska betala tandläkaren själv och begära ett officiellt kvitto för betalningen (på franska/nederländska Attestation de Soins Donnés / Getuigschrift voor Verstrekte Hulp). Tandvårdsavgifterna varierar mycket. I större städer, till exempel Bryssel, finns även internationella tandläkartjänster att tillgå. De kan emellertid vara mycket dyrare än andra tandläkartjänster.

Ersättningsförfarandet är likadant hos tandläkaren som hos läkaren. Barn under 18 år får kostnadsfri tandvård med det europeiska sjukvårdskortet. Priserna för vården beror på vilken slags behandling det gäller och var (till exempel i hemmet, på ett sjukhus eller på en läkarstation) och när (till exempel på kvällen eller under veckoslutet) vården ges.

Många läkare och tandläkare accepterar endast kontanter. Det är bra att kontrollera betalsättet i förväg.

Läkemedel

När du hämtar ut läkemedel som en läkare i Belgien skrivit ut till dig, betalar du kostnaden själv i apoteket. Säkerställ att du får ett kvitto på läkemedlen och på beloppet som du betalat samt apotekets stämpel på receptet. Visa vid behov ditt europeiska sjukvårdskort. Du kan ansöka om ersättning för läkemedlen i efterhand hos din belgiska sjukförsäkringskassa.

Du ansöker om ersättning på samma sätt som för läkarkostnader. Lämna till sjukförsäkringskassan en ansökan bifogad med en kopia av ditt europeiska sjukvårdskort och receptet samt kvittona för läkemedelskostnaderna. Om det finns ett förmånligare parallellpreparat av ditt läkemedel, lönar det sig att välja det i apoteket.

Vård på sjukhus

För sjukhusvård behövs inte remiss av en läkare. Kontakta sjukkassan innan du besöker sjukhuset. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling vid ankomst till sjukhuset. På så sätt får sjukhuset en betalningsförbindelse baserat på vilken kassan senare ersätter en del av dina vårdkostnader.

I nödfall kan du gå direkt till sjukhusets akutmottagning.

Vård på sjukhus i Belgien är inte kostnadsfri. Du betalar en dygnsavgift om cirka 15 euro för vården. Eventuellt måste du också betala en inskrivningsavgift. För läkemedel eller laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar utgår möjligtvis en separat avgift. Personliga hygienartiklar såsom handdukar, tvål och tandborste och andra utgifter (t.ex. tv) faktureras alltid separat. Alla sådana artiklar finns inte alltid tillgängliga. Det är bra att själv ta med sig dem till sjukhuset. Sjukhuset ska ge dig information om priset för dessa artiklar.

I Belgien ersätter inte sjukkassan kostnaderna för sjuktransport (ambulans). För brådskande sjuktransporter som kallas via nödnumret 112 betalar patienten emellertid enbart ett fast pris på 60 euro (personlig andel).

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Belgien för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Vi har även listat några användbara webbplatser nedan. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Belgien till den nationella kontaktpunkten i Belgien.

Du kan söka sjukhus och vårdgivare i Belgien, till exempel läkare, tandläkare och sjukskötare på den belgiska sjukförsäkringinstitutionens webbplats (på franska eller nederländska).

Priserna för behandlingar som i Belgien omfattas av den obligatoriska sjukförsäkringen är samma på alla sjukhus. Priserna för dessa behandlingar hittar du på belgiska sjukförsäkringsinstitutionens webbplats (på franska eller nederländska).

Sjukhus är skyldiga att på sin webbplats uppge sina priser för de behandlingar som erbjuds. Därför lönar det sig att i första hand jämföra priserna på sjukhusens webbplatser. En del sjukhus ger även på patientens begäran i förväg en uppskattning av den totala vårdkostnaden.

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.

Information om kvaliteten och säkerheten i belgiska hälso- och sjukvårdstjänster finns inte offentligt tillgänglig.

Om du uppsöker ett belgiskt sjukhus för att få vård, är det bra att säkerställa att sjukhuset som ger behandlingen är ackrediterat. Om ett sjukhus är ackrediterat regleras och övervakas dess verksamhet regelbundet. Ackrediteringen är en garanti på en lägsta kvalitet i vården. Det är bra att jämföra ackrediterade sjukhus på sjukhusens egna webbplatser. En del av sjukhusen i Flandern har publicerat resultat om vårdkvaliteten på sina webbplatser.

Du kan också ha nytta av rapporterna och publikationerna från det belgiska kunskapscentret för hälso- och sjukvård (på engelska, franska eller nederländska) när du utvärderar kvalitets- och säkerhetsrelaterad information.