Belgien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 100 (ambulans).


Hälso- och sjukvårdssystemet

Hälso- och sjukvårdssystemet i Belgien är indelat i den offentliga och den privata sektorn. Systemet finansieras av belgiska sjukförsäkringskassor och socialförsäkringsinstitutioner. I Belgien är sjukförsäkringen lagstadgad. Patienterna får fritt välja läkare och vårdställe. Vanligtvis betalar patienterna avgiften i förväg och får delvis ersättning av kostnaden via sin belgiska sjukförsäkringskassa (mutuelle/ziekenfonds). En privat försäkring är frivillig för dem som vill ha ersättning för hela sjukvårdskostnaden.

Läkare arbetar vid privata kliniker och på sjukhus. Nästan alla tandläkare är privata. Sjukhus och kliniker är offentliga eller privata och förvaltas vanligtvis av universitet, religiösa organisationer eller sjukförsäkringskassor. Ersättningsbeloppet är dock samma för vård som du har fått av en producent inom både den privata och den offentliga hälso- och sjukvården.

Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Belgien får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen.

Du får vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

I Belgien ska du först betala vårdkostnaden själv och sedan ansöka om ersättning från en belgisk sjukförsäkringskassa. Det finns flera kassor och de ersätter en andel av vårdkostnaderna enligt den belgiska nationella försäkringsinstitutionens (INAMI-RIZIV) bestämmelser. Adressuppgifter och mer information om lokala kassor finns på INAMI-RIZIV:s webbplats.

Du får information om ersättningarna på regionkontoren för de belgiska sjuk- och invaliditetskassorna, Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité/Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Du kan även kontakta kontoren för de lokala sjukförsäkringskassorna, Mutualité/Ziekenfonds.

I Belgien talas franska och nederländska. I Bryssel och regionen Flandern, där huvudspråket är nederländska, talar de flesta läkare och sjukhuspersonalen engelska.

Akut insjuknande

Läkare

Uppsök en läkare som har ett avtal med en belgisk sjukförsäkringskassa (médecin conventionné/arts geconventioneerd). Du betalar läkarkostnaden först själv och begär ett officiellt kvitto (på franska/nederländska Attestation de Soins Donnés/Getuigschrift voor Verstrekte Hulp).

Du kan sedan söka ersättning för de betalda kostnaderna hos sjukförsäkringskassan. Bifoga till ansökan en kopia av det europeiska sjukvårdskortet och kvittot på vårdkostnaderna. Om du har registrerat dig hos en sjukförsäkringskassa ska en etikett eller en kupong med dina försäkringsuppgifter bifogas till ansökan. Etiketterna och kupongerna får du av sjukförsäkringskassan i samband med registreringen. I Belgien ersätter sjukförsäkringskassan 60–75 procent av vårdkostnaderna. I vissa fall beviljas en högre ersättningsprocent till exempel till personer som får ålders- eller sjukpension.

I Belgien behöver du ingen remiss för att uppsöka specialist. Du kan boka tid direkt hos en läkare som du valt. Endast för sjukhusvård krävs remiss från en läkare. Om en allmänläkare remitterat dig till en specialist är kostnadsersättningen emellertid något högre. Du kan också anlita en privatläkare som inte har ett vårdavtal med en sjukförsäkringskassa. Du kan ansöka om ersättning även för dessa kostnader. Sjukförsäkringskassan ersätter av kostnaderna en fast andel som är lika stor som avtalsläkarnas taxa. Då betalar du självrisken och prisskillnaden mellan offentliga och privata tjänster. Din andel av kostnaderna varierar alltså enligt läkarens prisnivå.

Tandläkare

I Belgien är de flesta tandläkarna privatpraktiserande. Vissa tandläkare accepterar partiell betalning när du visar upp det europeiska sjukvårdskortet (EU-kort). Tandvårdsavgifterna varierar mycket. I större städer, till exempel Bryssel, finns även internationella tandläkartjänster att tillgå. De kan emellertid vara mycket dyrare än andra tandläkartjänster.

Ersättningsförfarandet är likadant hos tandläkaren som hos läkaren. Barn under 18 år får kostnadsfri tandvård med det europeiska sjukvårdskortet. Priserna för vården beror på vilken slags behandling det gäller och var (till exempel i hemmet, på ett sjukhus eller på en läkarstation) och när (till exempel på kvällen eller under veckoslutet) vården ges.

Många läkare och tandläkare accepterar endast kontanter. Det är bra att kontrollera betalsättet i förväg.

Läkemedel

När du hämtar ut läkemedel som en läkare i Belgien skrivit ut till dig, betalar du kostnaden själv i apoteket. Säkerställ att du får ett kvitto på läkemedlen och på beloppet som du betalat samt apotekets stämpel på receptet. Visa vid behov ditt europeiska sjukvårdskort. Du kan ansöka om ersättning för läkemedlen i efterhand hos din belgiska sjukförsäkringskassa.

Du ansöker om ersättning på samma sätt som för läkarkostnader. Lämna till sjukförsäkringskassan en ansökan bifogad med en kopia av ditt europeiska sjukvårdskort och receptet samt kvittona för läkemedelskostnaderna. Om det finns ett förmånligare parallellpreparat av ditt läkemedel, lönar det sig att välja det i apoteket.

Vård på sjukhus

För vård på sjukhus krävs remiss från en läkare. Innan du uppsöker sjukhuset, kontakta din sjukförsäkringskassa och visa upp din remiss, ditt europeiska sjukvårdskort eller SIS-kortet som sjukförsäkringskassan utfärdat dig samt en identitetshandling. På så sätt får du en betalningsförbindelse enligt vilken kassan ersätter en del av dina vårdkostnader.

I nödfall kan du gå direkt till sjukhusets akutmottagning.

Vård på sjukhus i Belgien är inte kostnadsfri. Du betalar en dygnsavgift om cirka 15 euro för vården. Eventuellt måste du också betala en inskrivningsavgift. För läkemedel eller laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar utgår möjligtvis en separat avgift. Personliga artiklar, såsom handdukar, tvål och tandborste, faktureras alltid separat. Allt som behövs finns inte heller alltid tillgängligt. Det rekommenderas att man själv tar denna typ av artiklar med sig till sjukhuset.

Om du inte haft möjlighet att besöka sjukförsäkringskassan innan du blivit intagen på sjukhus, visa upp ditt europeiska sjukvårdskort på sjukhuset så fort som möjligt och be att sjukhuset skaffar en betalningsförbindelse från sjukförsäkringskassan.

I Belgien kan sjukförsäkringskassan under vissa förutsättningar ersätta 50 procent av kostnaderna för sjuktransporten.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Belgien för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Vi har även listat några användbara webbplatser nedan. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Belgien till den nationella kontaktpunkten i Belgien.

Du kan söka sjukhus och vårdgivare i Belgien, till exempel läkare, tandläkare och sjukskötare på  webbplats:

Priserna för behandlingar som i Belgien omfattas av den obligatoriska sjukförsäkringen är samma på alla sjukhus. Priserna för dessa behandlingar hittar du på den belgiska sjukförsäkringsinstitutionens webbplats på franska eller nederländska.

Sjukhus är skyldiga att på sin webbplats uppge sina priser för de behandlingar som erbjuds. Därför lönar det sig att i första hand jämföra priserna på sjukhusens webbplatser. En del sjukhus ger även på patientens begäran i förväg en uppskattning av den totala vårdkostnaden.

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.

Information om kvaliteten och säkerheten i belgiska hälso- och sjukvårdstjänster finns inte sammanställd eller offentligt tillgänglig.

Om du uppsöker ett belgiskt sjukhus för att få vård, är det bra att säkerställa att sjukhuset som ger behandlingen är ackrediterat. Om ett sjukhus är ackrediterat regleras och övervakas dess verksamhet regelbundet. Ackrediteringen är en garanti på en lägsta kvalitet i vården. Det är bra att jämföra ackrediterade sjukhus på sjukhusens egna webbplatser. En del av sjukhusen i Flandern har publicerat resultat om vårdkvaliteten på sina webbplatser.

Du kan också ha nytta av rapporterna och publikationerna från det belgiska kunskapscentret för hälso- och sjukvård (KCE) när du utvärderar kvalitets- och säkerhetsrelaterad information.