Patientombudet och riksdagens justitieombudsman

Patientombudet främjar patienternas rättigheter vid sjukhus och hälsovårdscentraler. Om du misstänker att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården inte har följt lagen eller fullgjort sina förpliktelser kan du inge klagomål till riksdagens justitieombudsman.


Patientombudet främjar patienternas rättigheter

Vid alla hälsovårdscentraler och sjukhus finns ett patientombud som arbetar för att främja patientens rättigheter. Patientombudets tjänster är kostnadsfria. Patientombudets uppgift är att ge råd och hjälp om du till exempel är missnöjd med vården eller bemötandet som du fått. Patientombudet kan även hjälpa dig om du vill göra en anmärkning, klagomål eller patientskadeanmälan.

Patientombudet kan inte ta ställning till medicinska vårdbeslut eller huruvida det uppstått en patientskada i vården. Om du misstänker en patientskada kan du göra en skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen. Vid behov får du kontaktuppgifter till patientombudet vid den hälsovårdscentral eller det sjukhus där du har fått vård.

Riksdagens justitieombudsman övervakar också hälso- och sjukvårdspersonalen

Du kan inge klagomål till riksdagens justitieombudsman om du misstänker att en myndighet eller en tjänsteman inte har följt lagen eller fullgjort sina förpliktelser. Även andra personer som sköter offentliga arbetsuppgifter, till exempel yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, omfattas av justitieombudsmannens tillsyn. Du kan också inge klagomål om du misstänker att de grundläggande eller mänskliga rättigheterna inte har tillgodosetts på behörigt sätt.

Justitieombudsmannen kan inte ändra ett myndighetsbeslut. Justitieombudsmannen kan dock utifrån sin egen utredning exempelvis ge en anmärkning eller väcka åtal mot myndigheten.

Du kan inte inge klagomål i ärenden som inträffat för mer än två år sedan eller i ärenden där överklagandet eller domstolens handläggning ännu pågår.