Kvaliteten i vården i Finland

När vården håller hög kvalitet, får du de hälso- och sjukvårdstjänster som du behöver i rätt tid och på rätt plats. Kvalitet innebär också att tjänsterna fungerar smidigt och effektivt.


Tjänsterna som tillhandahålls inom hälso- och sjukvården ska hålla hög kvalitet, vara trygga och ändamålsenligt genomförda. Du har rätt till en god hälso- och sjukvård och ett bra bemötande i anslutning till vården. En god vård och ett bra bemötande omfattar bland annat kvaliteten i vården, patientsäkerheten, jämlikhet samt personalens yrkeskunnighet och kunnande.

Kännetecknande för en tjänst inom hälso- och sjukvården som håller hög kvalitet är följande:

 •  Klientorientering: du som klient får respekt och din självbestämmanderätt är utgångspunkten för genomförandet av tjänsten.
 • Tjänsternas tillgänglighet och tillgången till dem: du får tjänsten inom en rimlig tid oberoende av din bostadsort, socioekonomiska ställning, kön eller etnicitet.
 • Rättvisa: klienter i en likadan situation får likvärdig vård eller service. Brådskande vård ska ges till alla utan onödiga dröjsmål.
 • Valfrihet: Du kan välja den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården som ska ta hand om dig.
 • Patientsäkerhet: vården, läkemedelsbehandlingen och apparaterna är trygga. De yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården har hög kompetens och yrkeskunnighet som innefattar de färdigheter som behövs i själva verksamheten, till exempel förmågan att bemöta människor.
 • Effekt: De social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster som du använder har effekt och de främjar ditt välbefinnande och din hälsa avsevärt.

Du vet att du får vård av hög kvalitet när din behandling baserar sig på den bästa tillgängliga kunskapen eller bästa vetenskapliga bevis och ger dig en bättre hälsa samt ökat välbefinnande. Det behövs även välbeprövade vårdpraxis.

Varje hälsostation och sjukhus ska upprätta en plan för kvalitetsledningen och för hur patientsäkerheten tillgodoses. Vårdenheterna kan även använda ett kvalitetssystem. En verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården måste även säkerställa att de tjänster som man köper av andra serviceproducenter håller hög kvalitet och tillgodoser patientsäkerheten.

Nationella kvalitetsregister i Finland

I de nationella kvalitetsregistren samlas information om behandlingar som getts och deras effekter. Information om behandlingarnas effekt kan även samlas in från patienterna själva. Användningen av informationen i kvalitetsregistren sker alltid anonymt och uppgifter som rör enskilda patienter kan aldrig identifieras bland resultaten. I insamlingen och behandlingen av uppgifter om vården följs den gällande dataskyddslagstiftningen.

Ju bättre ett kvalitetsregister täcker vården av en enskild sjukdoms- eller patientgrupp, desto pålitligare är de statistiska resultat om vårdkvaliteten och behandlingarnas effekt som kan bildas utifrån registret. De nationella kvalitetsregistren bildar en värdefull nationell databas som gör det möjligt att utveckla vården, bedriva forskning och följa upp servicesystemet.

I framtiden får patienterna information från kvalitetsregistren för beslutsfattande och stöd för sina val. Med hjälp av kvalitetsregistren kan hälsonyttan för patienterna utökas genom att

 •  erbjuda patienterna smidigare vårdstigar
 • jämföra och utveckla vårdpraxis
 • undersöka effekten och säkerheten av olika behandlingar
 • öppet sprida information om behandlingsresultat till patienter och andra medborgare
 • styra servicesystemet och serviceproduktionen mot vård av hög kvalitet som ger god effekt.