Vårdkostnader i Finland för en patient från utlandet

För den vård som du får inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland betalar du antingen klientavgiften för kommuninvånare eller alla kostnader som vården av dig har medfört. Avgiften påverkas av från vilket land du har kommit till Finland samt av om du har insjuknat akut under en tillfällig vistelse i Finland eller om du har rest till Finland enkom för att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna.


Inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland kan en klientavgift debiteras av patienten enligt lagstiftningen om klientavgifter. I stället för den egentliga avgift som stadgas i lagen eller förordningen om klientavgifter kan du debiteras de faktiska kostnaderna för vården, om

  • du har kommit till Finland enkom för att söka vård och inte har ett förhandstillstånd beviljat av ditt bosättningsland (blankett S2)
  • du kommer från ett land utanför EU/EES, Storbritannien eller Schweiz och har inte en hemkommun i Finland eller rätt att söka vård i Finland på annan grund
  • du inte visar upp ett intyg över rätt till vård, till exempel det europeiska sjukvårdskortet, inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Fast du inte är bosatt i Finland, får du dock inte debiteras för vaccinationer som enligt lagen om smittsamma sjukdomar ingår i det riksomfattande vaccinationsprogrammet, allmänna frivilliga vaccinationer enligt statsrådets beslut eller obligatoriska vaccinationer som regleras i statsrådets förordning.

Avgiften får inte heller debiteras för undersökning för att förhindra spridning av en allmänfarlig smittsam sjukdom och för brådskande vård som avses i 50 § i hälso- och sjukvårdslagen samt för läkemedel för behandling av en allmänfarlig smittsam sjukdom eller för undersökning, vård och läkemedel som ordineras för behandling av en gravid, hiv-positiv person.

Inom den privata hälso- och sjukvården betalar du det pris som serviceproducenten har fastställt. Du kan ansöka om ersättning i efterhand hos FPA eller din sjukförsäkringsinstitution om du bor i ett EU-/EES-land eller i Schweiz och har fått medicinskt nödvändig vård inom den privata hälso- och sjukvården.