Resor och transporter

FPA betalar ut ersättning för resor och transporter antingen direkt till klienten som kommer från utlandet, till producenten av transporttjänsten eller till den offentliga hälso- och sjukvården.


Storleken på den ersättning för resor och transporter som FPA betalar ut påverkas av vilket transportmedel klienten använder, vilken persongrupp hen tillhör och hurdan rätt till vård i Finland hen har. När den person som använder hälsovårdstjänsterna kommer från utlandet, ersätter FPA i vissa situationer transportarrangören för de resekostnader som uppstått i Finland. FPA ersätter också sjukhustransporter mellan de nordiska länderna. Vanligtvis betalar patienten själv resekostnaderna i gränsöverskridande situationer och ansöker om ersättning från FPA i efterhand. På FPA:s webbplats finns närmare information om de reseersättningar som FPA betalar.

Genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet får personen från utlandet transport med ambulans eller räddningshelikopter så att hen endast betalar självriskandelen för resan. Om patienten inte har ett europeiskt sjukvårdskort eller ett provisoriskt intyg som ersätter kortet svarar hen i regel själv för kostnaderna för patienttransporten. Personer som kommer från EU-/EES-länder, Storbritannien eller Schweiz, från Australien eller Québec i Kanada kan i efterhand ansöka om ersättning för transportkostnaderna från FPA.

FPA ersätter kostnaderna för förflyttning i Finland av en patient från utlandet som vårdas inom den offentliga hälso- och sjukvården och är inskriven vid en vårdenhet.

FPA kan även ersätta kostnader för förflyttning till ett annat nordiskt land. Om förflyttningen kräver ambulansflyg ska vårdgivaren innan ordnande av transporten kontakta FPA:s center för internationella ärenden.

FPA ersätter det välfärdsområde som upprätthåller den offentliga hälso- och sjukvården kostnaderna för transport av en inskriven patient, om den offentliga hälso- och sjukvården har skaffat vården som en köpt tjänst från utlandet och betalat transportkostnaderna. Om patienten inte är inskriven och själv har betalat resekostnaderna vid en köpt tjänst kan patienten enligt sjukförsäkringslagen ansöka om ersättning från FPA.