Frankrike

I nödfall får du hjälp genom att ringa 112 eller 15 (akutsjukvård).


Tillgång till vård

Med det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC) får du medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Frankrike. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Du kan behöva sådan vård exempelvis vid akut sjukdom eller en olycka.

Du kan även få vård i anslutning till graviditet, förlossning eller en långvarig sjukdom. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din utlandsvistelse, kontakta den utländska vårdtillhandahållaren i förväg och kom överens om ordnandet av vården.

Det europeiska sjukvårdskortet garanterar inte kostnadsfri vård, utan du betalar samma pris för vården som lokala invånare. Vi rekommenderar att du också har papperskopior av kortet med dig. Om du inte har det europeiska sjukvårdskortet eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du söka ersättning hos FPA i efterhand.

Innan du vänder dig till en vårdgivare ska du säkerställa att serviceproducenten har ett avtal (conventionné) med det franska hälso- och sjukvårdssystemet.

Kontaktuppgifter till läkare (médecin conventionné) och till vårdenheter som har ett avtal (conventionné & agréé) med det franska hälso- och sjukvårdssystemet fås hos de lokala sjukkassorna (Caisse Primaire d´Assurance Maladie, CPAM) eller på webbplatsen Annuaire Santé (på franska). Också ersättning för vårdkostnader ansöks hos dessa kassor.

I Frankrikes utomeuropeiska områden är den primära sjukförsäkringskassan Caisse Générale de Sécurité Sociale. Det europeiska sjukvårdskortet kan användas i följande av Frankrikes utomeuropeiska områden: Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Franska Guyana Réunion, Saint Barthélemy och Saint Martin.

Akut insjuknande

Läkare

Innan du beställer tid hos en läkare ska du kontrollera att läkaren är ”conventionné”, det vill säga har ett avtal med det nationella hälso- och sjukvårdssystemet. På läkarmottagningen betalar du själv hela vårdkostnaden. Det finns två slag av conventionné-läkare: vissa fakturerar enligt den officiella taxan för social trygghet (secteur 1) och andra fakturerar en extra avgift utöver den officiella taxan (secteur 2). I båda fallen ersätter CPAM en del av dina läkarkostnader. Ersättningen betalas till ett fast belopp, vilket medför att den andel som du själv ansvarar för kan variera beroende på vilken läkare du valt.

Du får ett intyg (feuille de soins) över vården där betalningsbeloppet framgår. Du behöver intyget för att ansöka om ersättning hos lokala CPAM. Fyll i ”feuille de soins”-intyget och ange din permanenta adress i det. Underteckna och datera intyget och lämna den till din lokala sjukkassa medan du fortfarande vistas i Frankrike. Bifoga recept en kopia av det europeiska sjukvårdskortet (eller ett tillfälligt intyg som ersätter kortet) och dina bankuppgifter (bankens namn, adress, SWIFT-kod, kontonummer och IBAN eller BIC).

Läkemedel

Du får receptbelagda läkemedel på apoteket när du visar upp vårdintyget (feuille de soins) och receptet. Du betalar själv läkemedlet på apoteket och får där ett annat vårdintyg. Fyll i även detta feuille de soins-intyg och ange din permanenta adress i det. Du ska också fylla i dina bankuppgifter på vårdintyget. Underteckna och datera intyget och lämna den till din lokala sjukkassa medan du fortfarande vistas i Frankrike. Bifoga recept och en kopia av det europeiska sjukvårdskortet (eller ett tillfälligt intyg som ersätter kortet).

Ersättningarna beräknas utifrån referenspriser. Alla läkemedel finns inte med på listan över ersättningsgilla läkemedel. I så fall betalar du själv hela läkemedelskostnaden.

Vård på sjukhus

För sjukhusvård behövs remiss av en läkare. I brådskande sjukdomsfall kan du gå direkt till ett sjukhus. Visa upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling. Förutom ett offentligt sjukhus kan du också uppsöka ett privat sjukhus eller en privat klinik, förutsatt att vårdenheten har ett conventionné-avtal. Observera att om du inte tas in på sjukhus, debiteras du en engångsavgift vid jouren.

Sjukhusvård ersätts till 80 procent eller i vissa fall till 100 procent. Patienten betalar alltid en daglig sjukhusavgift och en separat avgift för större ingrepp (den dagliga vårdavgiften för sjukhusvård, självrisken för vissa vårdingrepp, engångsavgifterna för transporter till vården).

För avgifterna för öppenvård på en sjukhuspoliklinik kan du söka ersättning i efterhand hos sjukkassan på samma sätt som för läkarbesök.

Frankrike ersätts ambulanstransporter delvis i nödsituationer. Ersättningen är vanligen 65 procent av transportpriset, men ersättningsbeloppet varierar beroende på situationen. För transport med ambulansflyg ska läkaren styrka det faktiska behovet att anlita ambulansflyg. Transporten kräver också förhandstillstånd från lokala CPAM.

Vård på sjukhus i Frankrike är inte kostnadsfri. Vissa kostnader för vården betalar du i regel själv (den dagliga vårdavgiften för vård på sjukhus, självrisken för vissa ingrepp i samband med vården, engångsavgifterna för transporter till vården).

Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport för hemresan till Finland, står du själv för hela resekostnaden. Det rekommenderas att du tecknar en reseförsäkring som täcker dessa kostnader.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Frankrike för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Frankrike till den nationella kontaktpunkten i Frankrike.

Detaljerad information om hälso- och sjukvården i Frankrike för EU-medborgare får du på engelska från centret för social trygghet, CLEISS (Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale).

Du kan söka vårdgivare på webbplatsen Annuaire Santé (på franska) som upprätthålls av den franska sjukförsäkringskassan. Du kan söka yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (un établissement de soins), ett sjukhus eller annan vårdinrättning. Du kan även söka efter ort eller specialområde.

Kvalitet och säkerhet i vården

Alla praktiserande läkare i Frankrike är registrerade hos det medicinska rådet i Frankrika (Le Conseil National de l’Ordre des Médecins). Rådet ansvarar för patientvårdens kvalitet och säkerhet. På rådets webbplats (på franska) finns information om patienträttigheterna i Frankrike.

Vårdgivarna i Frankrike är skyldiga att publicera kvalitets- och säkerhetsindikatorer för vården som de tillhandahåller. Mer information finns på webbplatsen Haute Autorité de Santé (HAS) (på franska). Information på engelska om kvalitetsledningen av landets hälso- och sjukvård på regional och nationell nivå finns också på webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Frankrike.

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan. Information om klagomål och rättegång i Frankrike hittar du på webbplatsen för centret för social trygghet CLEISS (på engelska).

Hälso- och sjukvårdssystemet

Det franska sjukförsäkringssystemet bygger på en lagstadgad sjukförsäkring som gäller alla och är obligatorisk. De ingrepp, läkemedel och utrustning som omfattas av sjukförsäkringen fastställs på nationell nivå. Alla sjukförsäkringsbolag betjänar genom en och samma nationell telefonväxel och vårdansvaret delas av olika serviceproducenter. Det finns privata, det vill säga självständiga läkare, offentliga sjukhus, privata icke-vinstdrivande sjukhus och privata vinstdrivande sjukhus.