Frankrike

I nödfall får du hjälp genom att ringa 112 eller 15 (akutsjukvård).


Hälso- och sjukvårdssystemet

Det franska hälso- och sjukvårdssystemet baserar sig på en lagstadgad, allmän och obligatorisk sjukförsäkring. De procedurer, läkemedel och medicinska apparater som omfattas av sjukförsäkringen fastställs på nationell nivå och gäller alla regioner i landet. Alla försäkringsgivare finns med i ett och samma nationella system och tillhandahållandet av vården är delat mellan olika vårdgivare. Det finns privata (självständiga) läkare, offentliga sjukhus, privata icke-vinstdrivande sjukhus och privata vinstdrivande sjukhus.

Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Frankrike får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen.

Du får vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Innan du vänder dig till en vårdgivare ska du säkerställa att serviceproducenten har ett avtal (conventionné/agréé) med det franska hälso- och sjukvårdssystemet.

Kontaktuppgifter till läkare (médecin conventionné) och till vårdenheter som har ett avtal (conventionné & agréé) med det franska hälso- och sjukvårdssystemet fås hos de lokala sjukkassorna (Caisse Primaire d´Assurance Maladie, CPAM) eller på webbplatsen Annuaire Santé. Också ersättning för vårdkostnader ansöks hos dessa kassor.

I Frankrikes utomeuropeiska områden är den primära sjukförsäkringskassan Caisse Générale de Sécurité Sociale. Det europeiska sjukvårdskortet kan användas i följande av Frankrikes utomeuropeiska områden: Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Franska Guyana Réunion, Saint Barthélemy och Saint Martin.

Akut insjuknande

Läkare

Innan du beställer tid hos en läkare ska du kontrollera att läkaren är ”conventionné”, det vill säga har ett avtal med det nationella hälso- och sjukvårdssystemet. På läkarmottagningen betalar du själv hela vårdkostnaden. Det finns två slag av conventionné-läkare: vissa fakturerar enligt den officiella taxan för social trygghet (secteur 1) och andra fakturerar en extra avgift utöver den officiella taxan (secteur 2). I båda fallen ersätter CPAM en del av dina läkarkostnader. Ersättningen betalas till ett fast belopp, vilket medför att den andel som du själv ansvarar för kan variera beroende på vilken läkare du valt. Du får ett intyg (feuille de soins) över vården där betalningsbeloppet framgår. Du behöver intyget för att ansöka om ersättning hos lokala CPAM.

Läkemedel

Du får receptbelagda läkemedel på apoteket när du visar upp vårdintyget (feuille de soins) och receptet. Du betalar själv läkemedlet på apoteket och får där ett annat vårdintyg. Underteckna och datera feuille de soins-intygen som du får. Lämna in intygen, recepten och en kopia av det europeiska sjukvårdskortet (eller ett provisoriskt intyg som ersätter kortet) till den lokala sjukförsäkringskassan medan du ännu vistas i Frankrike. Du ska också fylla i din stadigvarande adress och dina bankuppgifter på vårdintyget. Ersättningarna beräknas utifrån referenspriser. Alla läkemedel finns inte med på listan över ersättningsgilla läkemedel. I så fall betalar du själv hela läkemedelskostnaden.

Vård på sjukhus

För sjukhusvård behövs remiss av en läkare. I brådskande sjukdomsfall kan du gå direkt till ett sjukhus. Visa upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling.

Förutom ett offentligt sjukhus kan du också uppsöka ett privat sjukhus eller en privat klinik, förutsatt att vårdenheten har ett conventionné-avtal. Sjukhusvård ersätts till 80 procent eller i vissa fall till 100 procent.

Du kan ansöka om ersättning av avgifterna för öppenvården på en sjukhuspoliklinik i efterhand hos sjukförsäkringskassan (på samma sätt som för läkarbesök).

I Frankrike är ambulanstransporter avgiftsbelagda, om inte en läkare intygar att transporten har varit nödvändig på grund av patientens hälsotillstånd. För transport med ambulansflyg ska läkaren styrka det faktiska behovet att anlita ambulansflyg och för transporten behövs också förhandstillstånd från den lokala CPAM.

Vård på sjukhus i Frankrike är inte kostnadsfri. Vissa kostnader för vården betalar du i regel själv (den dagliga vårdavgiften för vård på sjukhus, självrisken för vissa ingrepp i samband med vården, engångsavgifterna för transporter till vården).

Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport för hemresan till Finland, står du själv för hela resekostnaden. Det rekommenderas att du tecknar en reseförsäkring som täcker dessa kostnader.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Frankrike för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Vi har även listat några användbara informationskällor nedan. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Frankrike till den nationella kontaktpunkten i Frankrike.

Detaljerad information om hälso- och sjukvården i Frankrike för EU-medborgare får du från centret för social trygghet, CLEISS (Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale).

Du kan söka vårdgivare på webbplatsen Annuaire Santé som upprätthålls av den franska sjukförsäkringskassan. Webbplatsen är på franska. Du kan söka yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (un établissement de soins), ett sjukhus eller annan vårdinrättning. Du kan även söka efter ort eller specialområde.

Kvalitet och säkerhet i vården

Alla praktiserande läkare i Frankrike är registrerade hos det medicinska rådet i Frankrike (Le Conseil National de l’Ordre des Médecins). Rådet ansvarar för patientvårdens kvalitet och säkerhet. På rådets webbplats finns information om patienträttigheterna i Frankrike.

Vårdgivarna i Frankrike är skyldiga att publicera kvalitets- och säkerhetsindikatorer för vården som de tillhandahåller. Mer information finns på webbplatsen Scope Santé. Information om kvalitetsledningen av landets hälso- och sjukvård på regional och nationell nivå finns också på webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Frankrike.

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.