Språk och patienthandlingar


  1. På vilket språk ges hälso- och sjukvårdstjänsterna? Måste patienten behärska ett främmande språk?

Varje land som tillämpar EU:s patientdirektiv är skyldigt att erbjuda tjänster endast på landets officiella språk. Det rekommenderas att patienten på förhand tar reda på om vården kan fås på ett språk som han eller hon behärskar. Patienten ansvarar vanligtvis själv för eventuella kostnader för tolkning. Vid vården av patienten kan man också använda något annat språk som patienten förstår såvida det är möjligt och ändamålsenligt med tanke på patientens vård.

I Finland ges vård inom den offentliga hälso- och sjukvården på finska eller svenska. Dessutom innehåller samiska språklagen(1086/2003) bestämmelser om rätten att använda samiska.

I Finland ska yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården alltid säkerställa att patienten förstår informationen gällande vården. Vid behov ska tolkning ordnas för patienten. Dessutom ska man inom den offentliga hälso- och sjukvården om möjligt se till att nordiska medborgare får behövlig tolknings- och översättningshjälp.

I Finland upprättas patientdokument på finska eller svenska. Det rekommenderas att man om möjligt också ger dokumenten med uppgifter om patientens vård på något annat språk, exempelvis engelska. Om upprättandet av ett dokument på ett främmande språk medför kostnader ansvarar patienten i allmänhet själv för dem.

  1. Vem överlämnar patientdokumenten till vårdgivaren och vem ansvarar för översättningen av dem?

Vårdgivaren har ingen skyldighet att översätta patientdokumenten. Patienten bör se till att han eller hon har med sig de nödvändiga patientdokumenten och att de är skrivna på ett språk som man behärskar på vårdenheten. Patientdokumenten skrivs alltid på språket i det vårdgivande landet.

Om du söker vård utomlands måste du vanligtvis själv ordna översättning av dokumenten och tolkning samt betala kostnaderna för dessa.

Om du blir akut sjuk i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ordnar vårdgivaren i allmänhet tolkning vid behov. Tolkningskostnaderna utgör då vanligtvis en del av vårdkostnaderna, men i vissa fall kan du även bli tvungen att själv stå för dem.

Om en patient som tillfälligt vistas i Finland och är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz har fått brådskande eller medicinskt nödvändig vård eller vård på basis av ett förhandstillstånd (blankett E 112 eller S2), utgör eventuella kostnader för tolkning en del av vårdkostnaderna, vilket innebär att patienten inte faktureras för dem. Då kan vårdgivaren ansöka om statlig ersättning för dessa kostnader. Om det i en sådan situation finns behov att översätta patientdokument ankommer det på patienten själv att se till detta. Patienten ansvarar också för översättningskostnaderna.

  1. Hur registreras uppgifter om vård som getts utomlands i patientregister i Finland?

Patienten ansvarar för att uppgifterna om vård som getts utomlands överförs till Finland. Patienten ska alltid själv av vårdgivaren begära kopior av patientdokumenten gällande vården. Än så länge finns det inga elektroniska system för överföring av uppgifter mellan länderna.

En verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården ska registrera uppgifterna om den vård som patienten fått utomlands i patientuppgifterna, om patienten överlämnar uppgifterna till exempel till den egna hälsovårdscentralen

4. Vården av psykiska sjukdomar bygger i stor utsträckning på ett gemensamt språk. Hur tillämpas patientdirektivet på mentalvårdstjänster?

Mentalvårdstjänster hör till patientdirektivets tillämpningsområde, men det finns inga särskilda bestämmelser om dem i direktivet. Tillräckliga kommunikationsmöjligheter mellan patienten och vårdpersonalen är viktiga i alla hälso- och sjukvårdstjänster. Varje land som tillämpar patientdirektivet är dock bara skyldigt att erbjuda tjänster utifrån skyldigheterna enligt den nationella lagstiftningen, alltså i praktiken på landets officiella språk. Innan patienten reser utomlands är det att rekommendera att han eller hon tar reda på om vården kan fås på ett språk som han eller hon behärskar.

I Finland är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården skyldig att ordna tolkning om det är uppenbart att en patient som vårdas i Finland inte förstår informationen i anslutning till vården eller sitt eget hälsotillstånd.

5. Godkänner FPA ett sjukintyg som skrivits ut i ett annat land?

FPA godkänner ett läkarintyg som skrivits ut utomlands om det utöver person- och kontaktuppgifterna också anger diagnosen och tiden för arbetsoförmåga.

6. Införs också utländska patienter i det nationella hälsoarkivet (eArkiv)?

Ja.

7. Skickas epikriser till patienter från utlandet på samma sätt som till patienter som är bosatta i Finland?

Ja. I Finland ges vården alltid i enlighet med finländsk lagstiftning. Således ges en utlänning eller patient som kommit från utlandet vård enligt samma förfaranden som en patient som är bosatt i Finland. Patientdokumenten skickas på finska eller svenska.

Det rekommenderas att man om möjligt också ger dokumenten med uppgifter om patientens vård på något annat språk, exempelvis engelska. Patienten ansvarar i allmänhet själv för eventuella kostnader för att upprätta ett dokument på något annat språk.

8. Om sjukvårdsdistriktet behöver tilläggsuppgifter om en patient som kommit från utlandet (exempelvis tidigare patientdokument), vem ansvarar då för att de skaffas?

I allmänhet ska patienten själv skaffa de nödvändiga patientdokumenten och överlämna dem till vårdgivaren när han eller hon kommer till Finland för att söka vård.

Om en person som tillfälligt vistas i Finland ges medicinskt nödvändig vård är det i praktiken ofta enklast att patienten själv eller en person som han eller hon har befullmäktigat skaffar de dokument som behövs från patientens bosättningsland. Om detta inte är möjligt kan FPA:s center för internationella ärenden utreda möjligheten att få dokumenten från landet i fråga. Denna process tar dock tid, och det är inte säkert att man får dokumenten.