Bulgarien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Bulgarien får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC). Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Innan du uppsöker vård är det bra att se till att serviceproducenten (t.ex. läkare, sjukhus, laboratorium, apotek) har ett avtal med Bulgariens nationella sjukförsäkringskassa. Även privata sjukvårdstjänster är tillgängliga i Bulgarien. Om du får vård i den privata sektorn, ska du betala samtliga vårdkostnader själv.

Tillgången till hälso- och sjukvård inom den offentliga sektorn i Bulgarien varierar. På landsbygden är tillgången till läkar- och sjukhustjänster mer begränsad än i större städer. Tänk på att räddningstjänster på resmålen i de bulgariska bergsområdena inte omfattas av den lagstadgade sjukförsäkringen. För att ha ett försäkringsskydd i bergsområdena bör du teckna en olycksfallsförsäkring för bergen. Annars betalar du själv samtliga kostnader.

Akut insjuknande

Läkare

Om du behöver en läkare, sök upp en allmänläkare som har avtal med den nationella sjukförsäkringskassan (National Health Insurance Fund, NHIF). De flesta läkare har ett sådant avtal. Du kan begära kontaktuppgifter till läkare hos den nationella sjukförsäkringskassan eller någon av de regionala sjukförsäkringskassorna. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. Då betalar du endast konsumentskatteavgiften för vården.

För besök hos specialist krävs remiss från en allmänläkare. För vården betalar du konsumentskatteavgiften. Om du besöker en specialist utan remiss, betalar du fullt pris för vården.

Tandläkare

Tandläkare kan du besöka utan remiss. Om tandläkaren har ett avtal med den nationella sjukförsäkringskassan betalar du självrisken för vården vid uppvisande av ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling. Självriskbeloppet beror på åtgärden. Den nationella sjukförsäkringskassan ersätter emellertid tandvård i en mycket begränsad omfattning.

Läkemedel

Om läkaren skriver ut läkemedel till dig med receptformulär nr 5, ska du hämta ut läkemedlen på ett apotek som har ett avtal med den nationella sjukförsäkringskassan. Med ditt europeiska sjukvårdskort får du läkemedlen antingen kostnadsfritt eller till nedsatt pris. Om du får ett recept som inte är utfärdat på receptformulär nr 5, betalas ingen ersättning och då kan du hämta ut läkemedlen i vilket apotek som helst.

Vård på sjukhus

För vård på sjukhus behöver du en remiss av en läkare, förutom i nödfall. Gå till ett sjukhus som har avtal med den nationella sjukförsäkringskassan och visa upp remissen tillsammans med ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling. Du ombeds att fylla i en deklaration som intygar att syftet med din vistelse i Bulgarien inte är att få vård. Du bör endast bli tvungen att betala konsumentskatteavgiften per dag och eventuella separata kostnader för vårdartiklar som den nationella sjukförsäkringskassan inte ansvarar för. För sjukhusvistelser på över tio dagar per år tas ingen konsumentskatt ut. Efter utskrivning har du rätt till två kostnadsfria kontroller. Ambulanstransport i nödfall är kostnadsfri.

Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport för hemresan till Finland, står du själv för hela resekostnaden. Det rekommenderas att du tecknar en reseförsäkring som täcker dessa kostnader. Du får information om ersättningarna inom sjukvården från den nationella sjukförsäkringskassan i Bulgarien.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Bulgarien för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. För att få mer specifik information om Bulgarien, kontakta den nationella kontaktpunkten i Bulgarien.

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.

Hälso- och sjukvårdssystemet

Det bulgariska hälso- och sjukvårdssystemet bygger på en modell som består av en obligatorisk socialförsäkring och en frivillig sjukförsäkring. Den offentliga sjukförsäkringen tillhandahålls av den nationella sjukförsäkringskassan (National Health Insurance Fund, NHIF). Den nationella sjukförsäkringskassan är en offentlig institution som förvaltar den obligatoriska sjukförsäkringen i Bulgarien. Kassan är indelad i 28 underavdelningar enligt regionala centrala städer, det vill säga i regionala sjukkassor. Den nationella sjukförsäkringskassan kommer årligen överens om förmånerna och servicepriserna med de bulgariska läkar- och tandläkarfackförbunden.

Vårdgivarna är autonoma och självstyrande organisationer. Den privata sektorn omfattar den viktigaste sjuk- och tandvården samt den farmaceutiska sektorn, största delen av den specialiserade öppenvården och vissa sjukhus.