Patienten har rätt att få ett specificerat beslut om klientavgiften. I beslutet ska det finnas en anvisning om hur man överklagar beslutet och vart överklagandet ska skickas.

  • Klagomål gällande klientavgifter inom offentlig hälso- och sjukvård ska lämnas senast inom 30 dagar från den dagen du fick ta del av beslutet.
  • Vid behov kan patientombudsmannen hjälpa dig med överklagandet. Du får patientombudsmannens kontaktuppgifter av din vårdgivare.

Om du fortfarande är missnöjd med beslutet om klientavgiften kan du överklaga till förvaltningsdomstolen senast inom 30 dagar från den dagen du fick ta del av beslutet. Du kan även överklaga inom tidsfristen till den instans som har fattat beslutet, som i sin tur måste skicka överklagandet och sitt eget utlåtande till förvaltningsdomstolen.

Besvärstillstånd över förvaltningsdomstolens beslut kan sökas hos högsta förvaltningsdomstolen med prejudikatgrund.

Kostnader för vård som ges med det europeiska sjukvårdskortet

Innehavaren av ett europeiskt sjukvårdskort har rätt till medicinskt nödvändig vård för samma klientavgift som kommuninvånarna. I vissa situationer kan rätten till vård intygas även med ett annat intyg över rätt till vårdförmåner.

Om du har visat upp ett vederbörligt intyg över rätt till vårdförmåner till vårdgivaren och felaktigt har debiterats mer än en klientavgift för kommuninvånare inom den offentliga hälso- och sjukvården, kan du be vårdgivaren korrigera klientavgiften direkt.

Du kan överklaga klientavgiften enligt proceduren ovan.

Du kan även ansöka om ersättning för kostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården hos sjukförsäkringsinstitutionen i ditt bosättningsland.