Klientavgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården

Om du är missnöjd med klientavgiften inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du överklaga avgiften till det av kommunen eller samkommunen, såsom sjukvårdsdistriktet, utsedda organ som hanterar klientavgifterna. I allmänhet hanteras kraven på rättelse av klientavgifter av en nämnd eller av den underordnad avdelning i kommunen.


Patienten ska få en faktura för klientavgiften och ett specificerat beslut om klientavgiften som bestäms av kundens betalningsförmåga. Till fakturan eller beslutet ska bifogas instruktion om klagomål.

Klagomål gällande klientavgifter inom offentlig hälso- och sjukvård ska lämnas senast inom 30 dagar från den dagen du fick ta del av beslutet.

Vid behov kan patientombudsmannen hjälpa dig med överklagandet. Du får patientombudsmannens kontaktuppgifter av din vårdgivare.

Om du fortfarande är missnöjd med beslutet som getts efter överklagandet, kan du överklaga till förvaltningsdomstolen senast inom 30 dagar från den dagen du fick ta del av beslutet. Du kan även överklaga inom tidsfristen till den instans som har fattat beslutet, som i sin tur måste skicka överklagandet och sitt eget utlåtande till förvaltningsdomstolen.

I förvaltningsdomstolens beslut kan man på prejudikatgrund söka besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen.

Kostnader för vård som ges med det europeiska sjukvårdskortet

Om du har ett europeiskt sjukvårdskort har du rätt till medicinskt nödvändig vård för samma klientavgift som kommuninvånarna. I vissa situationer kan rätten till vård intygas även med ett annat intyg över rätt till vårdförmåner.

Om du har visat upp ett vederbörligt intyg över rätt till vårdförmåner till vårdgivaren och felaktigt har debiterats mer än en klientavgift för kommuninvånare inom den offentliga hälso- och sjukvården, kan du be vårdgivaren korrigera klientavgiften direkt.

Du kan överklaga klientavgiften enligt proceduren ovan.

Du kan även ansöka om ersättning för kostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården hos sjukförsäkringsinstitutionen i ditt bosättningsland.