Från Finland till vård utomlands

Klienten kan söka sig till vård utomlands antingen med ett förhandstillstånd eller på eget initiativ utan förhandstillstånd. Den offentliga hälso- och sjukvården kan även köpa den vård eller behandling en patient behöver från utlandet.


Om en klient vill söka sig till vård utomlands, ska hen själv ta reda på vårdmöjligheterna i destinationslandet och vad som krävs i praktiken för att uppsöka vården. Klienten ansvarar själv även för översättning av patientjournalerna och för att skicka patientuppgifterna till vårdgivaren.

Informationen om hälso- och sjukvårdstjänsterna enligt land hjälper klienten att välja vårdställe.

Närmare information om att åka från Finland till vård utomlands finns på FPA:s webbplats.

Att söka sig till vård med eller utan förhandstillstånd

Personer som bor i Finland har rätt att få förhandstillstånd, alltså en betalningsförbindelse, för vård i ett EU-/EES-land, Storbritannien eller i Schweiz om personens vårdbehov är medicinskt motiverat och den vård som personen behöver inte kan tillhandahållas inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland inom en medicinskt sett rimlig tid. Dessutom förutsätts att den behandling som ges utomlands hör till tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. En patient som beviljas förhandstillstånd betalar endast den lokala klientavgiften för sin vård.

Klienten kan ansöka om förhandstillståndet hos FPA. FPA begär alltid ett utlåtande från den offentliga hälso- och sjukvården på ansökan om förhandstillstånd. Till exempel för patienter bosatta i Helsingfors begärs ett utlåtande från HNS. På basis av utlåtandet ger FPA patienten ett positivt eller negativt beslut. Den offentliga hälso- och sjukvårdens utlåtande är bindande för FPA i beslutsgivningen. På FPA:s webbplats finns mer information om att söka sig till vård utomlands och om den offentliga hälso- och sjukvårdens utlåtande.

En enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården kan också rekommendera patienten att söka sig till en viss vårdenhet utomlands. Den offentliga hälso- och sjukvården kan lämna ett utlåtande om förhandstillstånd till FPA utan att klienten själv ansöker om tillstånd hos FPA.

Innan en patient åker utomlands för vård bör man höra sig för om den utländska vårdgivaren kan ta emot ett förhandstillstånd beviljat av FPA. Man kan också ansöka om förhandstillståndet i efterhand.

Om klienten vill söka sig till vård utan förhandstillstånd, kan FPA ersätta kostnader för icke-brådskande vård som getts i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz. Förutsättningen för att få ersättning är att Finland ansvarar för patientens sjukvårdskostnader och att den vård som getts är ersättningsgill även i Finland. Patienten kan ansöka om ersättning i efterhand hos FPA. Ersättning betalas i enlighet med sjukförsäkringslagen och FPA:s ersättningstaxor. Ersättningen bör sökas inom sex månader efter att betalning av kostnaderna.

Vård utomlands som köpt tjänst

Den offentliga hälso- och sjukvården kan vid behov köpa den vård eller behandling en patient behöver från utlandet. Endast vårdgivaren kan hänvisa en patient till vård som skaffas i form av en köpt tjänst.

Den som ordnar den köpta tjänsten ansvarar för kostnaderna för undersökning, vård och eventuell rehabilitering samt för de praktiska arrangemangen. Vård som skaffas som en köpt tjänst ska uppfylla samma villkor som ställs då den offentliga hälso- och sjukvården själv producerar en motsvarande tjänst.

Om vården skaffas som en köpt tjänst från utlandet betalar patienten kommuninvånarens klientavgift för vården. FPA kan i efterhand ersätta patientens kostnader för resan till vårdenheten, om vården har getts i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz. Ersättningen kan sökas hos FPA inom sex månader efter betalning av kostnaderna.