Flytta utomlands som arbetstagare eller företagare

När du flyttar till ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz för att arbeta, flyttas du vanligtvis över till sjukförsäkringen i sysselsättningslandet. Om du arbetar (som utsänd arbetstagare) för en finländsk arbetsgivare i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller i Schweiz är du vanligtvis sjukförsäkrad i Finland. När du ska arbeta utanför EU, ska du ta reda på hur sjukförsäkringen och tjänsterna inom hälso- och sjukvården fungerar i mottagarlandet.


Anmäl din flytt till myndigheter

Som arbetstagare hos en lokal arbetsgivare i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz

Vård i det nya landet: Om du flyttar till ett EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz för att arbeta för en lokal arbetsgivare, flyttas du vanligtvis över till sjukförsäkringen i sysselsättningslandet. Som arbetstagare får du vanligtvis vård på samma sätt och till samma pris som personer bosatta i landet, när du först har registrerat dig hos landets sjukförsäkringsinstitution. Du får vård i sysselsättningslandet i enlighet med landets lagstiftning och system.

Fråga din arbetsgivare och sjukförsäkringsinstitutionen i mottagarlandet om ordnandet av din sjukförsäkring. I vissa länder finns flera institutioner som administrerar den lagstadgade sjukförsäkringen och du kan själv välja var du vill ha ditt försäkringsskydd. Vanligtvis betalar du själv en sjukförsäkringspremie som kan vara avsevärt högre än den motsvarande avgiften i Finland.

Sjukförsäkringsinstitutionerna har ofta avtal med lokala verksamhetsutövare inom hälso- och sjukvården och då får du vården till avtalspris. Din sjukförsäkringsinstitution utfärdar dig oftast en handling som intygar din rätt till vård i sysselsättningslandet. Uppgift om din sjukförsäkring kan även finnas i en databas, där verksamhetsutövare inom hälso- och sjukvården har tillgång till den.

Vård i Finland: Sjukförsäkringsinstitutionen i sysselsättningslandet utfärdar dig det europeiska sjukvårdskortet med vilket du intygar din rätt till vård i de övriga EU-/EES-länderna, Storbritannien och i Schweiz. Om du behöver vård i Finland, intygar du din rätt till vård med det europeiska sjukvårdskortet som ditt sysselsättningsland har utfärdat. Om du inte har en hemkommun i Finland får du med kortet medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården under din vistelse i Finland. Om du använder den privata hälso- och sjukvården för att få medicinskt nödvändig vård, kan du i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Om du har en hemkommun i Finland kan du använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården för samma klientavgift som kommuninvånarna. Då behöver du inte visa upp det europeiska sjukvårdskortet.

Arbetare inom sjöfarten och gränsarbetare i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz

Om du arbetar i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz, men bor i Finland, är du oftast sjukförsäkrad ditt sysselsättningsland. Du har rätt till all sjukvård som du behöver både i sysselsättningslandet och i Finland. Du får i båda länderna vården mot den lokala klientavgiften. I Finland har du dessutom rätt till ersättning för kostnader inom den privata hälso- och sjukvården, läkemedelsinköp och resor på grund av behandling av en sjukdom.

Dessutom, om du har arbetat som gränsarbetare och behandlingen av en sjukdom inleddes i sysselsättningslandet innan du ska gå i pension, har du rätt att fortsätta behandlingen av denna sjukdom i sysselsättningslandet när du är i pension. Be i detta fall om ett separat intyg över rätt till vårdförmåner för denna behandling av den sjukförsäkringsinstitution som ansvarar för dina sjukvårdskostnader när du är i pension. Med intyget över rätt till vårdförmåner får du fortsätta behandlingen i ditt tidigare sysselsättningsland.

Som arbetstagare hos en finländsk arbetsgivare i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz

Vård i det nya landet: Om en finländsk arbetsgivare sänder ut dig till ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller till Schweiz för att arbeta, behåller du vanligtvis den finländska sjukförsäkringen. Pensionsskyddscentralen är den behöriga finländska myndigheten som beslutar om den finländska lagstiftningen om social trygghet ska tillämpas under din arbetsperiod. Beslutat fattas utifrån en ansökan som du själv eller din arbetsgivare ställer.

Om du är sjukförsäkrad i Finland under perioden för utlandsarbete ansvarar Finland för dina vårdkostnader. FPA fattar ett beslut om din rätt till vård. Samma regel gäller i de flesta fallen även familjemedlemmar som flyttar med dig. De ska anmäla sin utlandsvistelse till FPA.

  • Under en arbetsperiod som varar mindre än sex månader får du vård i sysselsättningslandet med det europeiska sjukvårdskortet som FPA utfärdat.
  • Under en arbetsperiod som varar över sex månader måste du oftast registrera dig hos sjukförsäkringsinstitutionen i sysselsättningslandet för att få vård.

Vård i Finland: När Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader, kan du även använda alla tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland och få FPA-ersättning för användningen av privata hälsotjänster. Du betalar då klientavgiften för kommuninvånarna för tjänsterna. Det spelar ingen roll om du har en hemkommun i Finland eller inte. Om du inte har en hemkommun i Finland, utfärdar FPA dig ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland.

Flytta som arbetstagare till Québec i Kanada

Vård i det nya landet: Om du flyttar tillfälligt som arbetstagare eller utsänd arbetstagare till Québec i Kanada, får du vid behov läkarvård, sjukhusvård och delvis även tandvård på samma villkor som de som är sjukförsäkrade i Québec. För att få vård krävs att du först registrerar dig hos sjukförsäkringsinstitutionen i Québec. Samma regel gäller i de flesta fallen även familjemedlemmar som flyttar med dig.

Vård i Finland: Om du flyttar tillfälligt som arbetstagare eller familjemedlem till en arbetstagare till Québec i Kanada behåller du din finländska sjukförsäkring och får FPA-ersättning för användning av privat hälso- och sjukvård. Om du har en hemkommun i Finland, får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt som förut. Om du flyttar till Québec permanent, har du inte rätt till vård i Finland. Om du inte har en hemkommun i Finland, får du endast brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du betalar själv hela vårdkostnaden.

Som arbetstagare till Israel

Vård i det nya landet: Om du flyttar till Israel för att arbeta, får du tjänster där i enlighet med den nationella lagstiftningen och det nationella systemet. Ta på förhand reda på vilken slags vård du har rätt till och om det till exempel krävs en privat försäkring för att få vård.

Vård i Finland: Du behåller den finländska sjukförsäkringen och kan använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland, om du är

  • utsänd arbetstagare
  • tjänsteman eller innehavare av en motsvarande befattning inom den offentliga sektorn
  • förare av ett transportfordon som ägs av ett företag som har sin hemvist i Finland
  • arbetare inom sjöfarten som arbetar på ett fartyg som seglar under finsk flagga på Israels område
  • familjemedlem som flyttar med en person som hör till någon av de ovan nämnda grupperna.

Som arbetstagare till andra länder

Vård i det nya landet: Din rätt till vård och att använda tjänsterna inom hälso- och sjukvården i sysselsättningslandet baseras på detta lands lagstiftning. Ta på förhand reda på vilken slags vård du har rätt till och om det till exempel krävs en privat försäkring för att få vård.

Vård i Finland: När du arbetar utanför EU/EES, Storbritannien eller Schweiz påverkar utlandsvistelsens längd vanligtvis din sjukförsäkring i Finland. Anmäl alltid utlandsarbete till FPA.

  • Om du är sjukförsäkrad i Finland under ditt utlandsarbete kan du använda FPA-kortet i Finland och du får sjukvårdsersättning när du använder privata hälsotjänster.

Din rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland baseras på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata registrering av hemkommunen. Om din utlandsvistelse varar mindre än ett år behåller du vanligtvis din hemkommun i Finland.

  • Om du inte har en hemkommun i Finland, får du endast brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du betalar själv kostnaden för brådskande vård.
  • Om du har en hemkommun i Finland, kan du använda alla tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården.