Vård av långvariga sjukdomar utomlands

Med det europeiska sjukvårdskortet får du medicinskt nödvändig vård för din långvariga sjukdom under en tillfällig vistelse i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller i Schweiz. Om du vistas tillfälligt utanför EU och behöver brådskande vård eller regelbunden vård för din långvariga sjukdom, kan du ansöka om sjukvårdsersättning hos FPA. Ersättningen motsvarar FPA-ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland.


En läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården vid vårdenheten avgör vilken slags vård och vilka undersökningar din långvariga sjukdom kräver.

Vilken slags vård du får för din långvariga sjukdom bestäms alltid enligt vistelselandets lagstiftning. Vården eller undersökningarna i samband med vården är inte nödvändigtvis desamma som i Finland.

Med det europeiska sjukvårdskortet betalar du samma klientavgift för vården som lokala invånare. Om du har själv betalat alla kostnaderna för vård och undersökningar ska du ansöka om ersättning hos FPA inom sex månader från att du betalat kostnaderna.

Du kan även fritt söka dig till EU-/EES-länder eller Schweiz för att få vård för en långvarig sjukdom. Om du reser till landet enkom för att få vård, ersätter FPA kostnader i efterhand på samma sätt som kostnader för privat hälso- och sjukvård i Finland.

Utanför Europa avgör mottagarlandets lagstiftning om du har rätt att få vård. Utanför EU/EES, Storbritannien och Schweiz betalar du oftast själv kostnaderna för vården och undersökningarna. Om du behöver brådskande vård för din långvariga sjukdom utanför EU, kan du ansöka om sjukvårdsersättning hos FPA för vårdkostnaderna. Ersättning kan även betalas om du behöver regelbunden vård på grund av en långvarig sjukdom. Ersättningen motsvarar FPA-ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland.

Kom överens om vården i förväg om den kräver specialarrangemang

Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.